REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE BUCEGI® “PREMII PE INIMA ROMÂNILOR” SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

1.1 Campania promoţională “Premii pe inima românilor” (denumită în continuare “Campania”) este organizată pentru promovarea mărcii de bere Bucegi® în vederea creșterii gradului de cunoaștere a acesteia și a produsului comercializat sub această denumire comercială în rândul consumatorilor cu vârsta de peste 18 ani, rezidenți în România, prin utilizarea unor mijloace de comunicare de marketing și prin acțiuni de publicitate și reclamă de S.C. HEINEKEN ROMÂNIA S.A., cu sediul în strada Tipografilor, nr. 11-15, corp A2-L, etaj 4, sector 1, Bucureşti, România, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti cu numărul J40 /12235 /2002, CUI RO 13240781, având contul Bancar  la Fortis Bank SA/NV Bruxelles Sucursala Bucuresti – RO 53 FTSB 0000 0000 0000 7807, denumită în continuare “Organizator” sau “HEINEKEN România”.

1.2 Pentru aducerea la cunoștintă a participanților, Regulamentul este întocmit și este disponibil în mod gratuit pe site-ul www.bereabucegi.ro, secțiunea „Campanie nationala”. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, prin întocmirea unui act adiţional la Regulament urmând ca acesta să intre în vigoare imediat după publicarea online.

SECŢIUNEA 2. LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

2.1 Campania este organizată şi se desfăşoară pe teritoriul României, în perioada cuprinsă între data de 01.09.2018 ora 00.00.00 și data de 05.10.2018 ora 23.59.59, ora României, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.2 În sensul celor de mai sus, ținând seamă de comunicarea perioadei Campaniei, prin prezentul Regulament cât și a materialelor promoționale utilizate în promovarea acestei Campanii, se consideră că orice consumator informat și interesat, a luat la cunoștință în mod rezonabil despre încheierea Campaniei după data de 05.10.2018, iar orice decizie de a achiziționa produsele Bucegi® participante în această Campanie este consecința propriei analize cu privire exclusiv la produs, caracteristicile acestuia și condițiile comerciale aferente.

SECŢIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1 Campania este deschisă participării tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/reşedinţa în România, cu vârsta de minim 18 ani (împliniţi până la data începerii Campaniei) care achiziţionează produsele participante la Campanie, în decursul derulării acesteia (între data de 01.09.2018 ora 00.00.00 și data de 05.10.2018 ora 23.59.59, ora României), şi care respectă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial (denumiți în continuare „Participanţi”).

3.2 Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie persoanele juridice, asociaţiile familiale, angajaţii/colaboratorii S.C. HEINEKEN ROMANIA S.A., ai agenţiei implicate în organizarea Campaniei şi/sau ai companiilor distribuitoare ale S.C. HEINEKEN ROMANIA S.A., precum şi rudele în linie directă şi/sau colaterală (până la gradul al II- lea inclusiv), soţii/soţiile şi afinii acestora.

3.3 Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

SECŢIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE

Produsele participante la această Campanie sunt produsele listate mai jos, , conform imaginilor din Anexa nr./ 2:

  • bere Bucegi® în ambalaj de PET 2,5l ;
  • bere Bucegi® în ambalaj de PET 1l;
  • bere Bucegi® în ambalaj de DOZĂ 0,5l;
  • bere Bucegi® în ambalaj de STICLĂ 0,5l;


SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

  • Participanţii la prezenta Campanie trebuie:
  • Să achiziţioneze cel puţin un produs participant la campanie (conform secţiunii 4 a Regulamentului);
  • Să descopere dacă a câștigat un premiu citind mesajul din interiorul capacului/cheiței produsului participant;

5.2 Mesajul din interiorul capacului/ cheiței va fi unul dintre cele de mai jos, conform imaginilor exemplificative din Anexa nr. /3:

–      „Mai caută” – Acest mesaj nu dă dreptul câștigării niciunui premiu;

–      „Doză cadou” – Participanții care vor găsi acest mesaj au câștigat 1 (o) doză bere Bucegi de 0,5l;

SECŢIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI PROMOŢIONALE

6.1 Premiile oferite în cadrul prezentei Campanii promoţionale sunt doze de bere Bucegi 0,5 litri.

6.2 Participanţilor din cadrul Campaniei nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale determinate de costul de achiziţie a produselor participante.

6.3 Nu se poate acorda contravaloarea în bani a premiilor câştigate în cadrul prezentei Campanii, respectiv nu se pot schimba premiile oferite în cadrul prezentei Campanii.

SECŢIUNEA 7. REVENDICAREA ŞI ACORDAREA PREMIILOR

7.1. Despre premiile Campaniei constând în doze de bere Bucegi de 0,5 litri.

Dozele de bere se vor revendica exclusiv din locațiile comerciale reprezentând și centre de premiere în cadrul acestei Campanii (lista acestora se regăsește în Anexa nr. /1 a prezentului Regulament). Pentru a ridica premiul, câștigătorul are obligația să prezinte și să predea capacul/cheița pe care scrie „Doză cadou”. Premiile se pot ridica în perioada 01 septembrie 2018 – 7 octombrie 2018.

7.2. Pentru informații suplimentare se poate apela numărul de infoline al Campaniei 021 203 1111 (număr cu tarif normal, disponibil de luni până vineri, între orele 09:00 – 18:00, cu excepția sărbătorilor legale).

SECŢIUNEA 8. ERORI, COMUNICĂRI PUBLICITARE NECORESPUNZĂTOARE. RESPONSABILITATE

8.1. Capacele/ cheițele care sunt deteriorate, falsificate, inventate, cât şi orice altă imitaţie sunt considerate nule şi nu vor fi luate în considerare în cadrul Campaniei. Orice încercare de falsificare va fi pedepsită conform legislaţiei în vigoare.

8.2. Organizatorul prezentei Campanii, precum şi celelalte firme implicate în campanie nu îşi asumă nici o răspundere pentru capacele/cheițele necorespunzătoare (deteriorate, falsificate, pierdute, înstrăinate) sau pentru orice alţi factori care ar putea afecta dreptul de participare la prezenta Campanie, şi nici nu va fi obligat să acorde premiile pe baza unor astfel de capace/cheițe care nu întrunesc toate condiţiile prevăzute în prezentul Regulament, pentru a fi validate.

8.3. Organizatorul nu va fi responsabil de pierderea capacelor/cheițelor câștigătoare de catre posesorii acestora. De asemenea, Organizatorul nu va fi răspunzator de modul în care societăţile de distribuţie şi magazinele ce comercializează produsele participante la Campanie manipulează, organizează, distribuie şi/sau vând produsele participante la Campanie şi nici de eventualele deteriorari ale ambalajelor care ar putea rezulta din aceste activităţi.

8.4. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea şi nu va fi numit parte în cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra capacelor/cheițelor ambalajelor produselor participante. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor nu vor influenţa principiul conform căruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respectă prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de către câştigător, Organizatorul nu mai răspunde de acestea.

8.5. În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii după ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legătură cu aceasta.

8.6. Organizatorul nu are nici o obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor oferite în cadrul acestei Campanii.

8.7. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru:

(i)         Organizatorul nu va fi responsabil pentru achiziţionarea produselor participante la promoţie ale căror mesaje nu sunt întregi și vizibile;

(ii)        Situaţiile în care consumatorii achiziţionează în perioada campaniei promoţionale produse neparticipante la promoţie.

(iii)       Situaţiile în care consumatorii achiziţionează ulterior finalizării perioadei campaniei promoţionale produse participante la promoţie.

(iv)       Eventuale greşeli de tipărire a ambalajelor, inclusiv a mesajelor de sub capac/cheiță.

8.8. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice intenţie de influenţare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea din Campanie. În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECŢIUNEA 9. TAXE ŞI IMPOZITE

Premiile acordate în cadrul acestei campaniei nu depașesc pragul legal impozabil, drept urmare nu sunt supuse aplicarii de impozite.

SECŢIUNEA 10. ÎNCETAREA CAMPANIEI

10.1. Prezenta Campanie poate înceta numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a o continua.

Forţă Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial şi care împiedică partea sau părţile să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă, pe durata de existenţă a cazului de Forţă Majoră,confirmat de Camera de Comerţ şi Industrie a României.

10.2. În intelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forţă majoră următoarele evenimente:

(i)         erori în tipărirea mesajelor promoţionale, inclusiv produse prin eroare umană;

(ii)        tentative de fraudă ale mecanismului Campaniei prin orice fel de mijloace;

(iii)        orice reglementare care poate aparea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului şi care poate interzice sau modifica termenii acestuia;

Enumerarea de mai sus nu este limitativă fiind utilizată numai în scop exemplificativ.

10.3. Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1082 şi 1083 Codul Civil. În cazul în care invocă forţă majoră, Organizatorul este obligat să comunice existenţa acestuia participanţilor la Campanie, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

SECŢIUNEA 11. LITIGII

11.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de la sediul Organizatorului.

11.2. Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe următoarea adresă: S.C. HEINEKEN ROMANIA S.A., cu sediul în strada Tipografilor, nr. 11-15, corp A2-L, etaj 4, Bucureşti, România ori prin e-mail la adresa compliance.romania@heineken.com. După data de 07.10.2018 ora 23.59.59, Organizatorul nu va mai lua în considerare nici o sesizare.

Anexa nr. 1

LISTA CENTRELOR DE PREMIERE BUCEGI

Nr. crt Judet Localitate Nume magazin Adresa magazin
1 Alba Campeni ADILAT MARKET Motilor 77C
2 Alba Alba Iulia AGRA`S SUPERMARKET BULEVARD TRANSILVANIEI NR.9 Bl 20
3 Alba Alba Iulia AGRAS BULEVARD TRANSILVANIEI Nr B22-2
4 Alba Alba Iulia Agras Centru Piata Iuliu Maniu Nr 20
5 Alba Alba Iulia Agras Dragon REPUBLICII NR 47
6 Alba Alba Iulia Agras Goldis Vasile Goldis Nr Bl 19 Ap 64
7 Alba Alba Iulia AGRAS MERCUR B-DUL VICTORIEI BL A12-A13
8 Alba Alba Iulia AGRAS MINIMARKET VICTORIEI NR 14
9 Alba Oarda AGRAS MM BIRUINTEI NR 25
10 Alba Alba Iulia AGRAS MM AMPOI VICTORIEI 115-117
11 Alba Alba Iulia AGRAS SUPERMARKET TOPORASILOR NR 20
12 Alba Bistra Ab BOGDAN OTC BISTRA C.TURZII 142
13 Alba Abrud CAMELIA CENTER LT ANCA VIRGIL18
14 Alba Abrud CAMELIA SUPERMARKET republici 10
15 Alba Galda de Jos ANTIGUA PRINCIPALA 95
16 Alba Aiud COCOSU DE AUR 3 MOTILOR NR 84
17 Alba Aiud COCOSUL SUPERMARKET IULIU MANIU FN
18 Alba Berghin COOP BERGHIN Principala nr.33
19 Alba Blaj CORUSANU MAGAZIN ARON PUMNU 20
20 Alba Zlatna CRISANA OTC VALEA MORILOR 52
21 Alba Salciua CRISTI CRIS OTC PRINCIPALA 224
22 Alba Alba Iulia CRISTIMED VASILE GOLDIS BL 40 AP 21
23 Alba Alba Iulia DACIA 103 B-DUL TRANSILVENIEI ,NR 23
24 Alba Alba Iulia DACIA 105 CLOSCA NR 40
25 Alba Alba Iulia DACIA 106 P-TA IULIU MANIU 16
26 Alba Alba Iulia DACIA 107 OTC T. VLADIMIRESCU 36
27 Alba Alba Iulia DACIA 110 1 DECEMBRIE 1918 BL M1-2
28 Alba Alba Iulia DACIA 115 CLUJULUI BL 72
29 Alba Alba Iulia DACIA 117 B-DUL TRANSILVANIEI NR 25
30 Alba Alba Iulia DACIA 119 CALEA MOTILOR  BL.MV5
31 Alba Alba Iulia DACIA 123 BD.VICTORIEI 50
32 Alba Tartaria DELUX STAR DUO 2 PRINCIPALA INTRARE IN SAT FN
33 Alba Dostat DIMA MARIA PRINCIPALA nr.78
34 Alba Teius FANTASTIC MINIMARKET DECEBAL 29
35 Alba Sanmiclaus Sona INTERDAX CAMPULUI 6
36 Alba Cugir IVET MINIMARKET 21 DECEMBRIE 1989 NR 1A
37 Alba Vintu de Jos JOLIN MARKET PTA IULIU MANIU NR 12
38 Alba Blaj KIME POD MINIMARKET S. BARNUTRU 1
39 Alba Blaj KONAND SHOP I.I.MICU KLEIN 5
40 Alba Dostat LA GRECU principala  nr 44
41 Alba Sebes MAGNETIC CAMAPO- KOGALNICEANU MIHAIL KOGALNICEANU NR 46 BL B1
42 Alba Mihalt Mali&Gil PRINCIPALA
43 Alba Sugag MANIU MARIA CINDRELU PRINCIPALA NR 230
44 Alba Bistra Ab MARGUSTI MAGAZIN MIXT ganea 6
45 Alba Sancel MARIA NIC MAGAZIN MIHAI EMINESCU 69
46 Alba Zlatna MARKET ACHIM OTC T. VLADIMIRESCU 29
47 Alba Alba Iulia MASTER CLUB 2 VASILE GOLDIS BL.B1  63
48 Alba Alba Iulia MASTER CLUB 3 TRANSILVANIEI NR.54
49 Alba Cugir MINI MAL 1 ALEXANDRU SAHIA NR 15
50 Alba Ocna Mures MIOMAR UNIVERSAL 4 NICOLAE IORGA BL.47 AP.35
51 Alba Craciunelu de Jos BAR ANDRE 6 MARTIE 72
52 Alba Ocna Mures DARTAM OTC CRANGULUI NR 20
53 Alba Blaj REDMARC EROILOR BL. 27 parter
54 Alba Alba Iulia LACRIMA UNIRII REVOLUTIEI 1989 BL.MV5 PARTER
55 Alba Hapria Romcea Mm PRINCIPALA 225
56 Alba Cugir SILVA STAR BAR AL SAHIA NR.15
57 Alba Ghirbom SORA Principala nr.33
58 Alba Sona SPIC MIJA SONA LUNGA 22
59 Alba Arieseni TUDOR ARIESENI PRINCIPALA 12
60 Alba Aiud MIOMAR 2 AIUD DALAS 2
61 Arad Pancota ADI-MAGAZIN MIXT CLOSCA NR. 1
62 Arad Prunisor Sebis Alisaforest Magazin Mixt Prunisor Nr. 140
63 Arad Ineu Ar AMICII EXIM MARKET M EMINESCU 72
64 Arad Arad AMIVA FAMILY ABRUD,NR.80,BL.219/A,AP.36
65 Arad Gurahont ANCATEU MARKET A IANCU 23
66 Arad Arad ANONYMUS CAFE ZORILOR, NR.3
67 Arad Arad BAR FLAMINGO BUSUIOC NR 1
68 Arad Arad BAR LA TRECATOARE LA ANA P_TA UTA 45-55
69 Arad Halmagiu BEBY BAR MOTILOR 85
70 Arad Beliu BERMAFLOR BELIU 581/A
71 Arad Macea BETTY IMPEX NR.1, PARTER
72 Arad Silindia BIBARTI MARKET SILINDIA 192
73 Arad Arad BIRLOGUL LUI URSACHE ABC SCOALEI 49
74 Arad Cicir BOGNAR ACA CICIR NR284A
75 Arad Sofronea BY-EMMA NR 338
76 Arad Manastur Calin Putin Market NR.184
77 Arad Arad CARTEL AUREL VLAICU 210
78 Arad Arad CATANGA RODNEI 3-5,BL.5,ap.17
79 Arad Pecica CLAUDATOS ABC 2 nr 55
80 Arad Macea Comdore NR. 2
81 Arad Semlac CONSUMCOOP SEMLAC BACANIE 1 SEMLAC 307
82 Arad Vinga Crenguta Market Nr. 468
83 Arad Arad CRIS-DV MARKET Obedenaru Nr 13
84 Arad Pilu DELVIO ABC 69
85 Arad Peregu Mare ELENA&SERGIU PRINCIPALA NR 141
86 Arad Arad ELITE MARKET LIVIU REBREANU 84,AP.2B
87 Arad Socodor ENTREPRISE MARKET NR 626
88 Arad Arad EURO PET SPAM 1 Calea Romanilor nr.35-37
89 Arad Arad EURO PLUS VOINICILOR, 2A
90 Arad Arad FLANA MARKET Dunarii nr 84
91 Arad Ineu Ar FLOADY REPUBLICII 19
92 Arad Arad FORTUNA BAR C-LEA AU VLAICU 160-162
93 Arad Arad FRUIT OF NATALIA DREPTATII, NR.23, BL.717
94 Arad Arad GIANI & MICHAEL FAMILY MARKET BRINCOVEANU 54
95 Arad Arad GIOIA CAFFE CICIO POP NR 16
96 Arad Seleus GIULIA&ANDREI SELEUS 288
97 Arad Arad GIURGIU OLTITA CUZA VODA 13
98 Arad Simand H.N.I. ABC 2 1019
99 Arad Nadlac HIMSERV ABC 2 Victoriei nr 51-53 Bl.A4
100 Arad Arad INFO-RAMIX BAR BREZOIANU 1
101 Arad Sebis IULIA COM CRISULUI 2 {PIATA ARENA}
102 Arad Nadab IZAURA ZARANDULUI,2
103 Arad Maderat JOLDES NR 49
104 Arad Dud KINDLINGER ABC PRINCIPALA NR 140
105 Arad Savarsin LA DOI URSULETI NR 418
106 Arad Tarnova Ar LA FLORI LA DOI PASI TARNOVA 500
107 Arad Arad LA IONICA PROGRESULUI 58
108 Arad Taut LA TAICA LAZAR TAUT 518
109 Arad Beliu LAMAR MARKET BELIU F/N
110 Arad Sebis LAVINEX TRADE pacii 21
111 Arad Arad LELIAS MARKET SRL Obedenaru nr 26
112 Arad Chislaca LENA BAR CHISLACA 368
113 Arad Savarsin LENTE SAVARSIN NR 30
114 Arad Minis MAGAZIN MIXT 183
115 Arad Arad MAGDY & MARY STEFAN LUCHIAN, NR.8
116 Arad Arad Mateo Exclusiv Shop Str. Dreptatii, Bl. 714, Ap. 3
117 Arad Peregu Mic MATYAS NR.326
118 Arad Arad MIHCOM HANCIUTA BAR P-TA GARII, NR 6, BL I9, SC A-E AP9
119 Arad Covasint MIOPALTIC 468
120 Arad Arad NEW FREE PLACE P-ta Arenei nr6, bl E, sc B, parter
121 Arad Iratosu NITA ALEX GROUP Nr 255
122 Arad Dorobanti Curtici NITA-LA DOI PASI NR. 117
123 Arad Graniceri OMEX MARKETSRL Principala nr50
124 Arad Buteni ONETIU CLUBUL TINERETULUI BUTENI NR 1 A
125 Arad Dud OPREAN DUD DUD 81
126 Arad Arad ORHIDEEA DG VASILE GOLDIS 20
127 Arad Seitin PACURAR ABC REVOLUTIEI 34
128 Arad Arad PETRO FLORA CONFECTII Rodnei bl2,a.9
129 Arad Arad PIKE PLACE Andrei Muresanu nr.9 ap.1
130 Arad Bocsig PONTA BAR BOCSIG BLOC PARTER 272
131 Arad Arad PRONTO MARKET STR.POETULUI,NR.96
132 Arad Moneasa RALEX CROS SUS MONEASA NR. 199
133 Arad Ilteu ROLIDAN DN7 NR 162
134 Arad Arad SANDRA BISTRO MOTILOR  1A
135 Arad Curtici SFERLE GARA 1 Decembrie 1918, Nr.2
136 Arad Curtici SFERLE MARKET 3 1 DECEMBRIE 1918 NR.50
137 Arad Zerind SIMANDI MARKET 245/A
138 Arad Arad SINED MARKET 2 POETULUI, NR.91, BL. A24, ET.P, AP.14
139 Arad Ineu Ar SMART ARGOS ABC STEFAN CEL MARE 24/A
140 Arad Livada Ar SOMESAN MARKET Livada Nr. 166B
141 Arad Arad Sprinter Fantasy Retezat, Nr. 2
142 Arad Arad STATIE VECHE 2 Tribunul Dobra, nr.18
143 Arad Buteni SUCIU ILONCA-SORUTA BUTENI 229
144 Arad Dezna TEO & ZORIN ABC AVRAM IANCU 78
145 Arad Pecica TOMI MARKET 2 NR195
146 Arad Arad UNIVERSAL MARKET GHEORGHE CIUHANDRU, NR.1
147 Arad Arad VALY & PIAS FAT-FRUMOS, NR.16
148 Arad Beliu VIRVAN FLOARE ABC BELIU NR 406
149 Arad Arad VLADIANA Calea Timisorii Nr 191
150 Arad Arad ALFA MARKET ACA STR ZORILOR NR.1
151 Arges Costesti Ag A&C SUPERMARKET VICTORIEI, BL. L23 (LANGA BISERICA)
152 Arges Campulung ABRAXIS OTC NEGRU VODA NR.55
153 Arges Golesti Stefanesti ALBATROS BAR GOLESTI CENTRU NR 31 ( MUZEU )
154 Arges Albestii de Muscel ALDEA GABRIEL OTC Deal nr.46 [Albestii de Muscel]
155 Arges Budeasa Mare Alex Top Exclusiv Otc PRINCIPALA NR 76
156 Arges Maracineni Ag ALEXIM 92 MARACINENI CALEA CAMPULUNG NR.249
157 Arges Pitesti ALEXIM`92 MINIMARKET EREMIA GRIGORESCU, BL.P1 PARTER
158 Arges Calinesti Ag ALINUTZA MARKET PRINCIPALA (CENTRU ) NR. 71
159 Arges Calinesti Ag ALMI TRANS LA 2 PASI STR DR ION CRACIUN LINGA NR. 211
160 Arges Curtea de Arges AMOB PLUS OTC VALEA IASULUI,13
161 Arges Curtea de Arges ANDREEA ACTUAL MINIMARKET LASCAR CATARGIU NR 28
162 Arges Curtea de Arges Annabella Minimarket Valea Iasului Valea Iasului Nr.60E
163 Arges Mioveni ARILEX BAR PIETEI Bl. F4 parter
164 Arges Campulung AXA ULTRASONIC PEST REPELLER BD. ION MIHALACHE NR.52
165 Arges Harsesti BADEA MARIN MIXT PRINCIPALA, NR.415
166 Arges Cuca Ag BELICARU MIXT PRINCIPALA SINESTI NR37A
167 Arges Curtea de Arges BIACOS GINA OTC BUSAGA NR 3
168 Arges Stefan Cel Mare Ag BIANDRA STIL MARKET MIXT ALEXANDRU IOAN CUZA, NR.116 A
169 Arges Hartiesti BLOJ VALERICA .LESPEZI NR.54
170 Arges Falfani CABRIO 3000 MIXT PRINCIPALA, NR.63
171 Arges Nucsoara CARPATICA TURISM COMPANY OTC NUCSOARA NR46
172 Arges Mozaceni CATIFELIN SAT MISEI PRINCIPALA, NR. 58
173 Arges Capu Piscului Godeni CEG MERY LU Capu Piscului Nr.237
174 Arges Capu Piscului Godeni CEG MERY LU 2 Valea Morii (secundara)
175 Arges Arefu CIRSTEA IULIAN MIXT PRINCIPALA AREFU NR 410
176 Arges Cotmeana CIRSTEA MIXT URSOAIA NR96
177 Arges Leordeni COMAN IOANA FANICA CALEA BUCURESTI 568, SAT LEORDENI
178 Arges Bradu Compania Milenium Gold 1 Str. Gemenii, Nr. 25
179 Arges Domnesti Ag CONSULENTA BAR 1 GRATAR VLAICU VODA NR 1
180 Arges Godeni COOP GODENI CENTRU
181 Arges Zigoneni COOP ZIGONENI MIXT PRINCIPALA ZIGONENI NR.215
182 Arges Curtea de Arges CORINA LEONARD BAR DECEBAL NR 4A
183 Arges Calinesti Ag CRIS ELLE COM RANCACIOV PRINCIPALA, SAT URLUCEA-RANCACIOV LANGA SCOALA
184 Arges Poiana Lacului D&C MINIMARKET PRINCIPALA, (CENTRU)
185 Arges Poiana Lacului D&C SUPERMARKET PRINCIPALA, NR.170
186 Arges Campulung Dali Roua Srl Str.Gen.Iosif Teodorescu Nr.2;Bl.A1
187 Arges Pitesti DARIDO BUSSINES MMK LIVIU REBREANU, BL N1-2 PARTER
188 Arges Poienari Poienarii de Muscel DENIS SI EDI BAR PRINCIPALA;JUGUR
189 Arges Pitesti DIAL ROLI 1 MINIMARKET GARLEI, BL.D3-PARTER
190 Arges Pitesti DIAL ROLI 2 MINIMARKET ION MINULESCU, NR.6, BL.M5, PARTER
191 Arges Pitesti DIAL ROLI 3 MINIMARKET NEGRU VODA, NR.36A, COMPLEX CIOCARLIA
192 Arges Stefanesti Ag DRAGAN ALEX MIXT SECUNDARA, OTELESTI NR. 50
193 Arges Domnesti Ag ECO MONTAN BAR PARTER EROU JAN IONESCU NR.1
194 Arges Domnesti Ag ECO MONTAN DOM MIXT PRINCIPALA CENTRU
195 Arges Slanic Aninoasa ECO MONTAN SLANIC PRINCIPALA, CENTRU
196 Arges Pietrosani Ag ELECTROCASNICA SERVICE CD 1 OTC RETEVOIESTI NR 150
197 Arges Leordeni ELENA LUMI LUX MIXT CALEA BUCURESTI 44, SAT GLAMBOCATA
198 Arges Stefanesti Ag FAST COM PRINCIPALA 151, DN 7 ( PASARELA )
199 Arges Pitesti FAVORIT MINIMARKET CRINULUI BL D 7, PARTER
200 Arges Pitesti FAVORIT SUPERMARKET TRIVALE TRIVALE COMPLEX II
201 Arges Podisoru FLORI DAR MIXT PRINCIPALA, NR.138
202 Arges Cosesti FOREST TERRA OTC PRINCIPALA NR 125
203 Arges Ungheni Ag GHEORGHE M. VALENTINA SAT COLTU NR.208
204 Arges Valea Danului GINEL MARKET MIXT PRINCIPALA VALEA DANULUI NR 248
205 Arges Mioveni GIRAMEX MINIMARKET B-dul. Dacia, Bl. P9, parter
206 Arges Campulung GLADIOLA MARKET 2 PIATA JURAMINTULUI bl A3 (parter)
207 Arges Cicanesti HERISANU MIXT PRINCIPALA BARASTI NR343
208 Arges Recea Ag INTERMARS STIL TRADING GURA DEAGULUI
209 Arges Slobozia Ag IOCAR TRADING STR. EROILOR NR.37
210 Arges Curtea de Arges Ionescu Radu Bar Negru Voda Nr 57
211 Arges Mioveni IRIS DUPLEX B.DUL DACIA BL.S3
212 Arges Pitesti JAM EXERCITIU ALEEA VLAICU VODA
213 Arges Pitesti JAM GAVANA PALTINULUI (SCOALA GEN. NR.15)
214 Arges Topoloveni JAM TOPOLOVENI CALEA BUCURESTI NR. 1
215 Arges Pitesti LA DOI PASI PADURARUL Violetelor, Nr 10
216 Arges Costesti Ag LEMON BAR ALEEA GARII NR 5
217 Arges Merisani LG STEFALEX MIXT 1 PRINCIPALA VZV DE GRADINITA , HAN
218 Arges Lunca Corbului MADY & CATY COMERT MINIMARKET DN.65, (CENTRU)
219 Arges Mioveni MADY BAR 2 Ion Pilat Bl.V2C. Sc.C
220 Arges Corbi MARAX CENTRU MINIMARKET VOICU CORVIN NR 286
221 Arges Curtea de Arges MARI SANDRO OTC LUNCILOR NR 56
222 Arges Slanic Aninoasa MASTAN FLORIN OTC Secundara Nr.258
223 Arges Slanic Aninoasa MASTANII BAR SECUNDARA, NR. 248
224 Arges Pitesti MDG GEO SERV BAR CONSTANTIN D STATESCU, NR 9
225 Arges Albesti Albestii de Muscel MEDY SI DAVID OTC ALBESTI NR.158B(CENTRU)
226 Arges Mioveni MIRADI 1 B-dul Dacia Bl.S1A
227 Arges Mioveni MIRADI 2 B.dul Dacia Bl.D1
228 Arges Mioveni MIRADI 3 B-dul DACIA Bl.P7
229 Arges Stolnici MUSTATA FLORINA 1 MIXT PRINCIPALA, NR.241
230 Arges Boteni N & D & NATY STAR PRINCIPALA
231 Arges Bascov NEW CONCEPT PUB BAR PAISESTI DN NR 5B (SERELOR 4)
232 Arges Mozaceni NICA M. VASILICA OTC PRINCIPALA NR.373
233 Arges Campulung OANCEA IMPEX Valea Unchiasului Nr.69
234 Arges Mozaceni ORHIDEEA NEW CONCEPT MOZACENI, NR. 350
235 Arges Bascov PANIF CIORTAN OTC PRINCIPALA STEJARET,NR 5
236 Arges Pitesti PERTIT MINIMARKET ALUNULUI, BL. C17 PARTER COMPLEX ALBINA
237 Arges Bascov POROJAN 1 PRINCIPALA SCHIAU NR 3
238 Arges Pitesti PRAXIS BRANCOVEANU Brancoveanu, Bl B1-B2
239 Arges Pitesti PRAXIS FRATII GOLESTI Fratii Golesti, Bl S9C
240 Arges Pitesti PRAXIS NORD STR. NICOLAE BALCESCU BL L5-PARTER
241 Arges Stefanesti Ag PRAXIS STEFANESTI COASTA CAMPULUI CART BRATIENI
242 Arges Priboieni PRIMA PRIBOIENI PRIBOIENI CENTRU
243 Arges Musatesti PRIPICI MIHAI BAR STROESTI NR 419
244 Arges Dragoslavele PRO SPERANTA CALEA BRASOVULUI
245 Arges Pitesti Progresiv Elvimar Otc TRIVALE COMPLEX 1
246 Arges Schitu Golesti PROMETEU MIXT LAZARESTI NR.225
247 Arges Pitesti PROSPER DIVERS OTC TRIVALE, LIBERTATII, Bl D12, PARTER
248 Arges Ciofrangeni PVMA COM MIXT PRINCIPALA CIOFRANGENI NR96
249 Arges Costesti Ag Ramcor Top Business Str. Raului, Nr. 2, Costesti, la Rond (Fast Shopping Market)
250 Arges Campulung Roaprilia Alex Alina Otc 3 Strada Negru Voda Nr.180
251 Arges Pitesti ROMARIA SUPERMARKET B-DUL PETROCHIMISTILOR,BL.B8, PARTER
252 Arges Domnesti Ag ROTSIN OTC ALEXANDRU CEL BUN Nr 9
253 Arges Pitesti ROXANDRA COMERCIAL TRIVALE ZIMBRULUI 2A
254 Arges Popesti Ag SANDY ELEN BAR PRINCIPALA NR 162
255 Arges Albestii de Arges SEPTIMIU COM IDEAL BAR SAT UNGURENI NR 350
256 Arges Tigveni SICO RAMON COCO MIXT PRINCIPALA NR 225
257 Arges Pitesti SIFCOMAR BEST OTC RAZBOIENI, IN FATA BL.C2
258 Arges Campulung SITARU GHEORGHE OTC MARESAL ION ANTONESCU NR.110
259 Arges Budeasa STEFAN POMPILIA BAR BUDEASA MARE NR 233
260 Arges Curtea de Arges TAXI PAUNAS OTC FLORILOR NR 2
261 Arges Bascov Teofil Minimarket Str.Principala(Statie Maxi Taxi)
262 Arges Campulung TOLYL BAR I.C.BRATIANU 55
263 Arges Vedea Ag TONYS CENTER MINIMARKET CALEA DRAGASANI, CENTRU (MARKET JAM)
264 Arges Tigveni TOP COMI MIXT PRINCIPALA CENTRU NR1
265 Arges Curtea de Arges TOP MIXT CURTEA DE ARGES NOAPTES STR LUNCILOR NR 14
266 Arges Campulung TRIO NICOL ANGELI OTC GRAL SIMONESCU NR.1(COMPLEX ROTUNDA)
267 Arges Caldararu TUDORING CARMIN OTC PRINCIPALA NR 33
268 Arges Pitesti VADITA SPALATORIE AUTO FRATII GOLESTI NR 97
269 Arges Cepari VIISOARA MINI MARKET PRINCIPALA PAMANTENI CENTRU NR3
270 Arges Pitesti JAM GAVANA 3 PITESTI
271 Arges Pitesti FAVORIT EXERCITIU PITESTI
272 Arges Pitesti PRAXIS TEILOR PITESTI
273 Arges SURDULESTI CIOBANU AUREL SURDULESTI
274 Arges HUMELE IONESCU ELENA HUMELE
275 Arges IZVORU STELICA COMERCIAL IZVORU
276 Bacau Bacau ADRIATICA STR. AL. CEL BUN, NR.4
277 Bacau Darmanesti Bc AF BALINT FAGULUI, NR.7
278 Bacau Bratesti Barsanesti ALEXDAR MIXT PRINCIPALA NR 20
279 Bacau Onesti ALVINCOM CHIMISTULUI NR4/36
280 Bacau Bacau AMATO 1 TECUCIULUI 4
281 Bacau Bacau AMATO 2 TECUCIULUI 5
282 Bacau Darmanesti Bc ANADOR ORIZONTULUI 6
283 Bacau Siretu Letea Veche ANCAPET MAGAZIN MIXT PRINCIPALA FN
284 Bacau Buhusi ARONDAL SERVCOM  ORBIC 299
285 Bacau Agas ATOMIC SHOP AGAS Principala 367
286 Bacau Camenca Atomic Shop Srl-D PRINCIPALA FN
287 Bacau Brusturoasa ATOMIC-SHOP Principala 361
288 Bacau Asau AZD EVENIMENT PRINCIPALA 47
289 Bacau Radeana BAR ABICOM SAT RADEANA DRUM NATIONAL FN.
290 Bacau Viforeni Ungureni BAR ANDRONIC TOADER TOMA PRINCIPALA FN
291 Bacau Corbasca BAR BER CONSTRUCT PRINCIPALA 302
292 Bacau Ungureni Bc BAR BIBIRE PRINCIPALA 22
293 Bacau Cornatel Urechesti Bar Bionela PRINCIPALA 343
294 Bacau Gioseni BAR CIOROABA PRINCIPALA 210
295 Bacau Gioseni BAR CODASINI PRINCIPALA 360
296 Bacau Bacau BAR COM SIDMAR BVD UNIRII,NR.37
297 Bacau Buda Rachitoasa BAR COOP BUDA STR. PRINCIPALA 80
298 Bacau Burdusaci BAR DEEA MADALINA PRINCIPALA 15
299 Bacau Luizi-Calugara BAR EUROCIOBO BISERICII NR.2
300 Bacau Sirbi BAR GRICEF PRINCIPALA FN
301 Bacau Blagesti Bc Bar Gysi Ciobotei 400
302 Bacau Hutu BAR HUTU PRINCIPALA 50
303 Bacau Enachesti BAR ISTINCRIS PRINCIPALA NR103
304 Bacau Bacau BAR J&B CORA MIRCEA ELIADE NR.5
305 Bacau Bacau BAR J&B MILCOV MILCOV NR 12
306 Bacau Motoseni BAR KASANT SAT MOTOSENI,NR.144
307 Bacau Harlesti BAR KOSMAR PRINCIPALA NR.152
308 Bacau Beresti-Bistrita BAR MAMBURG BRANDUSELOR NR 429
309 Bacau Dragugesti BAR MINIMAL PRINCIPALA FN
310 Bacau Damienesti BAR PATRICHI STEFAN VASILE MORTUN NR 12
311 Bacau Calugareni Damienesti BAR PERCA MARIA Viorica Agarici 25
312 Bacau Pancesti BAR PRUROMAR SAT PANCESTI, NR.34
313 Bacau Coteni Buhoci BAR ROCADIA PRINCIPALA 64
314 Bacau Gisteni BAR UNGURU MONICA PRINCIPALA 1204
315 Bacau Bacau BENZINARIA HELIOS CALEA MOINESTI 2
316 Bacau Lilieci Hemeius BLACOM MARKET PRINCIPALA FN
317 Bacau Bogata Dofteana BONSAI PRINCIPALA 175
318 Bacau Rosiori Bc BUFET COOP ROSIORI PRINCIPALA FN
319 Bacau Gura Vaii Racova BUFET MICU PRINCIPALA 43
320 Bacau Rachitoasa BUFET RACHITOASA Principala nr.11
321 Bacau Bacau BUS CHIMIEI CHIMIEI 2
322 Bacau Faraoani BUS FARAOANI PRINCIPALA FN (STATIA DE AUTOBUZ)
323 Bacau Bacau BUS GARA STR. GARII, NR.30
324 Bacau Nicolae Balcescu Bc BUS NICOLAE BALCESCU E 85, F.N. (STADION)
325 Bacau Luizi-Calugara BUTACEL MMK PRINCIPALA 69
326 Bacau Podu Turcului CAFÉ BAR LA BODEGA TUDOR VLADIMIRESCU NR. 178
327 Bacau Moinesti CAFE BAR OK CAPITAN ZAGANESCU  NR 7
328 Bacau Bacau CAFE BAR PALOCON REPUBLICII, NR.141
329 Bacau Bacau CATICOM (MIRAGE) CORNISA 1
330 Bacau Oituz CENTRAL AVANTGARDE PRINCIPALA NR.595
331 Bacau Targu Ocna CENTRAL AVANTGARDE VICTORIEI
332 Bacau Dofteana CENTRAL DOFTEANA PRINCIPALA 368
333 Bacau Onesti CENTRAL ONESTI OITUZ NR.23
334 Bacau Onesti CERGEO SLOBOZIA ECOULUI NR.13
335 Bacau Padureni Beresti-Bistrita CHICHI COM BAR PADURENI PRINCIPALA FN
336 Bacau Luncani Margineni CHICOR PROD MAGAZIN LUNCANI, NR.349
337 Bacau Onesti CHIRICOM CAUCIUCULUI NR.12
338 Bacau Blagesti Bc CIAO AMICO MAGAZIN MIXT PRINCIPALA FN
339 Bacau Oituz CICOLIN BAR DN 11 OITUZ PRINCIPALA NR.17
340 Bacau Bacau CLAVI PLASTCON. MARKET IZVOARE 111
341 Bacau Buhoci CLUB C2D PRINCIPALA FN
342 Bacau Gura Vaii COM-LUCIA BAR PRINCIPALA NR 145
343 Bacau Slanic Moldova COMPEX BLOC STEFAN CEL MARE 4
344 Bacau Slanic Moldova COMPEX SCOALA N BALCESCU 127
345 Bacau Pustiana COMSTEF PUSTIANA MAGAZIN Principala 736
346 Bacau Buda Berzunti COOP BERZUNTI PRINCIPALA FN TROITA
347 Bacau Camenca COOP BRUSTUROASA PRINCIPALA FN
348 Bacau Glavanesti COOP CONSUM GLAVANESTI PRINCIPALA FN
349 Bacau Tuta COOP TG. TROTUS BAR PRINCIPALA 215
350 Bacau Bacau COPANEX CIAO MIORITEI 17-19
351 Bacau Manastirea Casin CORA 2 PRINCIPALA NR363
352 Bacau Tescani CORIS BAR PRINCIPALA 48
353 Bacau Bacau COSMIFAIN MAGAZIN MIXT STR. APRODU PURICE, NR.13
354 Bacau Moinesti DAGATIS – BAR T. VLADIMIRESCU, NR.C1
355 Bacau Oituz DARY & YUSTY PRINCIPALA NR.37
356 Bacau Negri DIVERTISDAN MIXT MIRON COSTIN 23
357 Bacau Scorteni Bc DOSPISERV MAGAZIN PRINCIPALA 158
358 Bacau Lespezi Garleni Draghin Mixt Bar PRINCIPALA 360
359 Bacau Buciumi Stefan Cel Mare EDEKA BAR SECUNDARA NR.509
360 Bacau Barsanesti EL-GRECO PRINCIPALA 29
361 Bacau Moinesti EUROVING MINI PLUS MARKET CAPITAN ZAGANESCU, NR.1
362 Bacau Bacau FULL MARKET 9MAI 29
363 Bacau Caiuti GEBTIMEC DN11 CENTRU, 319
364 Bacau Onesti GENOCOP SRL STR. DOBROGEANU GHEREA, NR.18
365 Bacau Helegiu GEO&BIA PRINCIPALA BLOC NR1
366 Bacau Dumbrava Gura Vaii GHERA SANDVET PRINCIPALA NR367
367 Bacau Schitu Frumoasa GINGA MARIA Principala 261
368 Bacau Zemes GIULIA PRINCIPALA BL 2 GARSONIERE
369 Bacau Buhusi GLACIAL SUPERMARKET NICOLAE BALCESCU 7
370 Bacau Magla GOMARO GENERAL PRINCIPALA 34
371 Bacau Sirbi GRICEF MAGAZIN PRINCIPALA FN
372 Bacau Barsanesti GRIGORE FLORENTINA Principala nr.286
373 Bacau Valea lui Ion GYULIA ROMAN SRL SECUNDARA 323
374 Bacau Dienet HERMINIA CENTRU PRINCIPALA FN
375 Bacau Bacau HURAMEX REPUBLICII 40
376 Bacau Horgesti ICILIA MAGAZIN ALIMENTAR PRINCIPALA 118
377 Bacau Darmanesti Bc IR-ELA NEMIRA 66
378 Bacau Moinesti KARINCOM STR. VASILE ALECSANDRI, NR.22
379 Bacau Hemeius LA RELU CALEA MOLDOVEI NR 298
380 Bacau Cotofanesti LA TRIF Principala 411
381 Bacau Lupesti Manastirea Casin LARED DRUMF Principala Nr.52
382 Bacau Negri LC CATROM COSTACHE NEGRI ,BLOC 1,PARTER
383 Bacau Viisoara Targu Trotus LEONIDA SECUNDARA 436
384 Bacau Bijghir LOT DAN MAGAZIN MIXT PRINCIPALA 255
385 Bacau Scurta Orbeni MAG DENYCOD 92 BISERICA ALBA 141
386 Bacau Tepoaia MAG GEN ALEX RUSU PRINCIPALA 13
387 Bacau Beresti Sascut MAG GEN EURO RIN PRINCIPALA FN
388 Bacau Pancesti MAG GEN MARY LUX PRINCIPALANR. 190
389 Bacau Cleja MAG GEN MICTEZ UNIRII 148
390 Bacau Dealu Morii Mag Gen Nelis1 STR.PRINCIPALA 527
391 Bacau Sascut-Sat MAG KATY”Z SASCUT, NR.798
392 Bacau Gheorghe Doja Racaciuni MAG MIXT ALDEMAD PRINCIPALA FN
393 Bacau Slobozia Stanisesti MAG MIXT LA HANUT PRINCIPALA FN
394 Bacau Slobozia Stanisesti MAG MIXT NEGRU PRINCIPALA 194
395 Bacau Tiganesti Vultureni MAG MIXT OLARU PRINCIPALA 70
396 Bacau Fintinele MAG SATESC ALIDIA 2 SECUNDARA 119, SASCUT-SAT
397 Bacau VALEA MARE BC Magazin Abc Solagrip Centru PRINCIPALA NR. 856
398 Bacau Bacau MAGAZIN ALIMENTAR TUDORIU SNC STR. MIORITEI, NR.3
399 Bacau Sascut-Sat MAGAZIN GENERAL ALIDIA 3 PRINCIPALA 662, BALCUTA
400 Bacau Schineni Saucesti MAGAZIN GENERAL CAPICO 1 principala 243
401 Bacau Plopana MAGAZIN GENERAL DUO CARMIX PRINCIPALA FN
402 Bacau Bacau MAGAZIN GENERAL GOLDPAN BRADULUI 26
403 Bacau Horgesti MAGAZIN GENERAL ROBMARCO PRINCIPALA FN
404 Bacau Hemeius Magazin Mixt Antik VIILOR 503
405 Bacau Calini MAGAZIN MIXT DORIGAB SRL PRINCIPALA NR 57
406 Bacau Viforeni Ungureni MAGAZIN MIXT MARA-DAN PRINCIPALA FN
407 Bacau Tamasi Magazin Mixt PROD MEKCOM TAMASI PRINCIPALA 88
408 Bacau Popoiu Magazin Mixt Spănachi Secundara 217,Popoiu, Palanca
409 Bacau Slobozia Urechesti MAGAZIN MIXT VALACHE PRINCIPALA 194
410 Bacau Bacau MAGAZIN ONE KITIC RAZBOIENI RAZBOIENI 7
411 Bacau Sascut MAGAZIN SASVET PRINCIPALA 18
412 Bacau Frumuselu MAGAZIN TIGIMARG(DISCO) PRINCIPALA 226
413 Bacau Stefan Cel Mare Bc MARIO PUB JOS PRINCIPALA 87
414 Bacau Racaciuni MARKET KOSAROM DUNICEC PRIMARIEI, E85NR. 32
415 Bacau Urechesti Bc MARKET RALEXMIH STEFAN CEL MARE NR.52
416 Bacau Filipesti Bogdanesti MELYMAR PRINCIPALA NR 196
417 Bacau Targu Ocna METUVAM GARII 4
418 Bacau Gutinas MINA DE AUR PRINCIPALA 86
419 Bacau Nicolae Balcescu Bc MINIMARKET DIANA MIH PREOT IOAN SOCIU 713
420 Bacau Lespezi Garleni MINIMARKET LA DIDINA BISERICII  453
421 Bacau Beresti-Bistrita MINI-MARKET MAMBURG ZAMBILELOR  350
422 Bacau Palanca MISOMAR PRINCIPALA 115
423 Bacau Bogdanesti Bc MORCOMAL BAR PRINCIPALA NR 54
424 Bacau Ghimes NAGY-GALACZI PRINCIPALA 107
425 Bacau Pralea PA&IUL SALIN Principala 296
426 Bacau Stufu PADURARU GHE.MIHAI SECUNDARA  117
427 Bacau Blidari Caiuti PAF TRANS BLIDARI PRINCIPALA 317
428 Bacau Ghimes-Faget PAL EXPRES MAG PRINCIPALA CENTRU
429 Bacau Onesti PANDRAL STR. BELVEDERE, NR.4-10
430 Bacau Lespezi Garleni Petral For Lespezi PRINCIPALA FN
431 Bacau Lespezi Garleni PETRAL FOR MINIMARKET VETERANILOR VETERANILOR FN
432 Bacau Berbinceni PILAT DANUT MIXT PRINCIPALA 100
433 Bacau Manastirea Casin PLUS MARKET PRINCIPALA NR.991
434 Bacau Casin POIA GICA PRINCIPALA 495
435 Bacau Curita Poia Gica Curita Strada Principala Nr.290
436 Bacau Lespezi Garleni Popas Bistrita PRINCIPALA 67
437 Bacau Comanesti PROMPT G1 PIATA REPUBLICII, NR.3
438 Bacau Comanesti PROMPT G4 STATIE REPUBLICII, F.N. GARA
439 Bacau Magura Bc REGINA MARKET PRINCIPALA NR 1028
440 Bacau Sohodol Magura ROBI SOHODOL PRINCIPALA FN
441 Bacau Zemes ROVING KIOSK ZEMES 196
442 Bacau Lespezi Garleni ROZANA DR JULIETA CIOBAN 314
443 Bacau Cucuieti Solont SAGASAR PRINCIPALA FN
444 Bacau Sarata Solont SICODAN SARATA PRINCIPALA, F.N.
445 Bacau Bacau SIMOFUL BANCA NATIONALA, NR.29
446 Bacau Poiana Sarata SOLO&CO SRL PRINCIPALA NR 184A
447 Bacau Bratila SOMAROLI PRINCIPALA FN
448 Bacau Prisaca Beresti-Tazlau STAVRAS PRISACA PRINCIPALA  FN
449 Bacau Straminoasa STRAMINOASA BAR DUO CARMIX PRINCIPALA FN
450 Bacau Buhusi SUPERMARKET INTERTRANSCOM NICOLAE BALCESCU 6
451 Bacau Ciughes TEO & AIDA CONSTRUCT PRINCIPALA , NR 624
452 Bacau Comanesti TOMITA SMK REPUBLICII,FN
453 Bacau Poiana Negri TRANSFIX PROFESOR ILEANA PATRICHI 3
454 Bacau Letea Veche TRIDO MAGAZIN STR ALEXANDRU IOAN CUZA 251
455 Bacau Harlesti TUTU OANA PRINCIPALA NR 201 E85
456 Bacau Darmanesti Bc UNGURU 4 MUNCII 18
457 Bacau Darmanesti Bc UNGURU 5 DUMBRAVEI 1
458 Bacau Darmanesti Bc UNGURU SNC 3 ENERGIEI 444
459 Bacau Colonesti Bc VELADIA BAR PRINCIPALA 48
460 Bacau Margineni Bc Veno Vip PRINCIPALA 681
461 Bacau Onesti VIMIROM LIBERTATII 9-2
462 Bacau Livezi Bc YDEAL MAGAZIN MIXT PRINCIPALA NR 31
463 Bihor Stei ADE BAR ANDREI MURESANU NR.17/A
464 Bihor Finis AIKYDO BAR FINIS NR.239A
465 Bihor Suplacu de Barcau AMONT ABC minerilor 16
466 Bihor Salonta ARNO MARKET LIBERTATII NR.21
467 Bihor Oradea AUTOROM COMPLEX SARILMA SELEUSULUI NR.40
468 Bihor Oradea Bacania Saseasca Autorom LOUIS PASTEUR NR 4
469 Bihor Abramut BACCUS PRINCIPAL 18
470 Bihor Avram Iancu Bh Baty Trans Bar Paula Principala,Nr.483
471 Bihor Oradea BLUESKY BIHORULUI 81
472 Bihor Tileagd C Y O MAGAZIN ALIMENTAR TRANDRAFIRILOR NR.1090
473 Bihor Oradea CARLA MINIMARKET LOUIS PASTEUR NR.131
474 Bihor Salonta Cash&Carry FLORILOR NR.21-23
475 Bihor Tarian CBA QUALYTOP TARIAN PRINCIPALA NR.217
476 Bihor Brusturi CIUCIULINA SUPERMARKET PRINCIPALA NR.198
477 Bihor Oradea COMALIMENT 142 G.MAGHERU,44
478 Bihor Marghita COMALIMENT MR REPUBLICII 17
479 Bihor Marghita CONSUM COOP MR BALCESCU 1
480 Bihor Valea lui Mihai DAS COMERT 1 REPUBLICII NR 3
481 Bihor Buntesti DEGAU BAR PRINCIPALA NR.180
482 Bihor Salonta DISCONT BAR-RESTAURANT ARADULUI NR.52/A
483 Bihor Stei EDROMAR BAR MIRON POMPILIU NR.79
484 Bihor BAITA BH ELDO COM ABC BAITA NR.13
485 Bihor Cefa ELICON MIXT PRINCIPALA NR. 109
486 Bihor Beius ETY MARKET ROMANA NR.11
487 Bihor Oradea Expres Retail Nufarul Trei G Nufarului Nr.44
488 Bihor Madaras GENDOX ABC 2 MADARAS NR.162
489 Bihor Oradea GILEX. MARKET OLIMPIADEI 29
490 Bihor Beius IANATETI MINIMARKET PANDURILOR NR.4B
491 Bihor Valea lui Mihai Ieftinel V.L.M REPUBLICII 11
492 Bihor Pantasesti ILLUSION BAR PANTASESTI NR.49A
493 Bihor Ghenetea IONICA PREST BAR PRINCIPALA 36
494 Bihor Grosi Auseu La Stela PRINCIPALA NR 25
495 Bihor Oradea MAGAZIN ALIMENTAR NUFARU NUFARULUI NR. 64
496 Bihor Sacadat MAGAZIN SACADAT PRINCIPALA NR 415
497 Bihor Ghiorac MANIDARA ABC GHIORAC NR. 487
498 Bihor Oradea MASTER 2 alea rogerius 43
499 Bihor Nucet Bh MONA BAR REPUBLICII NR10
500 Bihor Alesd MORADI ROX BAR PARAULUI NR.2A
501 Bihor Oradea Nova Euro Stefan Str.Stefan Cel Mare Nr.81
502 Bihor Oradea Nova Euro Transilvaniei Transilvaniei Nr.16
503 Bihor Olcea OPIUM BAR PRINCIPALA NR.1
504 Bihor Avram Iancu Bh PANTIS TRANS PRINCIPALA NR. 512
505 Bihor Gurbediu PARV BAR PRINCIPALA NR. 367
506 Bihor Beius PASHIR MINIMARKET ANTONICRIS 1 DECEMBRIE 1918 NR. 81
507 Bihor Ianosda Radu Vali Bar PRINCIPALA NR. 86
508 Bihor Tinca ROKET ABC 1 AVRAM IANCU NR.72
509 Bihor Rieni SERV DAP ABC BLOC RIENI NR.156
510 Bihor Cabesti SOHODOR BAR PRINCIPALA NR.226
511 Bihor Marghita SOMAI n.balcescu 84
512 Bihor Borumlaca SONIANA MIXT BORUMLACA NR.173
513 Bihor Osorhei SPIELMANN COM SRL PRINCIPALA NR. 355
514 Bihor Sintion SUZY PRINCIPALA 264
515 Bihor Sustiu TERASA BASTION SUSTIU NR.28
516 Bihor Batar TEREBENT BAR BATAR NR. 330
517 Bihor Balnaca TRANSBOT MAG BALNACA PRINCIPALA NR 230
518 Bihor Beius TREI G BEIUS PANDURILOR NR.8
519 Bihor Oradea TREI G LAPUSULUI LAPUSULUI(MEZIADULUI)2
520 Bihor Boiu Ciumeghiu TURKOSI ELISABETA BAR PRINCIPALA NR.108
521 Bihor Vadu Crisului Vad Market PRINCIPALA NR .360
522 Bihor Finis VURA MINIMARKET FINIS NR.266
523 Bistrita-Nasaud Viile Tecii MIHALCA BAR PRINCIPALA 233
524 Bistrita-Nasaud Valea Mare Sant GEORGEASA BAR PRINCIPAL 27
525 Bistrita-Nasaud Teaca CHEIU SRL PRINCIPALA 485
526 Bistrita-Nasaud Teaca MURICADENA PRINCIPALA 600
527 Bistrita-Nasaud Tarpiu Dumitra TIANA BUYFLOR DUMITRA 199
528 Bistrita-Nasaud Silivasu de Cimpie IOACHIMAR PRICIPALA 79
529 Bistrita-Nasaud Sieut INTTA-CO PRINCIPALA 33
530 Bistrita-Nasaud Sieu-Sfintu LUPSA OTC PRINCIPALA 42A
531 Bistrita-Nasaud Sieu-Sfintu FERIDORA PRINCIPALA 43A
532 Bistrita-Nasaud Sieu-Odorhei Alma 15 Sieu Odorhei PRINCIPALA 47
533 Bistrita-Nasaud Sangeorz-Bai COMEXPERT REGIO SRL REPUBLICII 2M
534 Bistrita-Nasaud Prundu Bargaului LA CIOPA PRINCIPALA 395
535 Bistrita-Nasaud Posmus PASMUSEANCA 1 PRINCIPALA 127
536 Bistrita-Nasaud Orosfaia ODA MARKET PRINCIPALA . NR FN
537 Bistrita-Nasaud Ocnita Teaca FIRST GAL Principala 141
538 Bistrita-Nasaud Nimigea de Sus POP EFTIMIA NIMIGEANDE SUS 141
539 Bistrita-Nasaud Nasaud BLACTEEA DEPOZIT BISTRITEI NR 1
540 Bistrita-Nasaud Monor INTTA-CO PRINCIPALA 254B
541 Bistrita-Nasaud Monor ATFAB DENT PRINCIPAL 169
542 Bistrita-Nasaud Mititei GABDAN TRANS PRINCIPALA . NR 18
543 Bistrita-Nasaud Micestii de Campie LEVIL-COM BAR PRINCIPALA 85
544 Bistrita-Nasaud Magura Ilvei CAILEAN POMPEI PRINCIPALA 38
545 Bistrita-Nasaud Livezile Bn MAGIA ANDBOG principala 546
546 Bistrita-Nasaud Livezile Bn GOTMATEI IMPEX SRL PRINCIPALA 540
547 Bistrita-Nasaud Lesu ALFA PRINCIPALA 96
548 Bistrita-Nasaud Lelesti Petru Rares COMLECOR KOSOREL PRINCIPAL 102
549 Bistrita-Nasaud Josenii Bargaului ALMA PRINCIPALA 383
550 Bistrita-Nasaud Jelna VIODANI PRINCIPALA 43
551 Bistrita-Nasaud Ivaneasa OUL SIMION PFA IVANEASA 81A
552 Bistrita-Nasaud Ilva Mica PARASCA PRINCIPALA 853
553 Bistrita-Nasaud Ilva Mica LESAN OLIMPIA 2 PRINCIPALA 592
554 Bistrita-Nasaud Ilva Mica MATEI PARASCHIVA PRINCIPALA 591A
555 Bistrita-Nasaud Figa La Gica Figa 16A
556 Bistrita-Nasaud Fantanita DEAK PRINCIPALA NR 158
557 Bistrita-Nasaud Dumitrita ALMA 18 PRINCIPALA 48
558 Bistrita-Nasaud Dumitra FEST CLUB PRINCIPALA 134
559 Bistrita-Nasaud Dorolea BOACA G MARIA PRINCIPALA 79
560 Bistrita-Nasaud Domnesti Mariselu H&M CONST DOMNESTI PRINCIPALA 174A
561 Bistrita-Nasaud Dipsa CAMPEAN BAR PRINCIPALA 254
562 Bistrita-Nasaud Dipsa Magos Ioan Dipsa 289
563 Bistrita-Nasaud Dipsa ELEFTERIU ELENA PRINCIPALA 228
564 Bistrita-Nasaud Dipsa FLOARE PRINCIPALA 250
565 Bistrita-Nasaud Cusma BAHNER PRINCIPALA 105
566 Bistrita-Nasaud Ciceu-Giurgesti CORINT principal 44
567 Bistrita-Nasaud Budesti-Finate COKTEIL GARA PRINCIPALA GARA
568 Bistrita-Nasaud Bistrita ALMA 4 UNIREA . PRINCIPALA 48
569 Bistrita-Nasaud Bistrita ZIMED & DENY STEFAN CEL MARE 22
570 Bistrita-Nasaud Bistrita TYSITA STEFAN CEL MARE 21
571 Bistrita-Nasaud Beclean Bn COREX PRIMA grigore silasi 9
572 Bistrita-Nasaud Arcalia AND PITI BROADERS PRINCIPALA 116
573 Botosani Copalau 7 MARKET CALEA NATIONALA 143
574 Botosani Sarafinesti ADY BOC BAR PRINCIPALA , FN
575 Botosani Brateni Dobarceni ALEXANDRA BRATENIXMIHALASENI
576 Botosani Botosani ALYMAR CAFÉ POSTEI NR.2
577 Botosani Mileanca ANDREX MM PRINCIPALA FN
578 Botosani Oneaga Aparascai Oneaga 2 Principala Fn, Oneaga
579 Botosani Darabani ART CAFÉ&LOUNGE 1DECEMBRIE, NR108
580 Botosani Vorona ARUXANDEI MM PRINCIPALA (V&V DE MARKET)
581 Botosani Flamanzi AURORA FLAMANZI PRINCIPALA FN
582 Botosani Bogdanesti Santa Mare BALTAG BAR SECUNDARA FN
583 Botosani Saveni Bt BAR CARMEN 1 DECEMBRIE NR.72
584 Botosani Draxini BATCA VICTOR MAGAZIN PRINCIPALA , FN
585 Botosani Mileanca BETIANU MM PRINCIPALA FN
586 Botosani Manoleasa BOVIN BAR PRINCIPALA FN
587 Botosani Botosani CAFE BAR DANA TRANSILVANIEI NR.7A
588 Botosani Botosani CAFÉ BAR IOANA PARCUL TINERETULUI NR.23
589 Botosani Poiana Flamanzi CALIN IOAN PRINCIPALA , FN
590 Botosani Durnesti Cantemir Capital Strada 11 Nr.3
591 Botosani Rediu Rauseni CASLARIU REDIU PRINCIPALA , FN
592 Botosani Darabani CEICA MAGAZIN 1DECEMBRIE , 111
593 Botosani Todireni CENTRAL KLASS VDR PRINCIPALA, FN
594 Botosani Darabani CENTRAL MARKET 1 DECEMBRIE NR 109(LINGA CEC)
595 Botosani Darabani CLIVETI MM DIMITRIE BRANDZA 57B
596 Botosani Aurel Vlaicu Avrameni COJOCARIU MARICEL PRINCIPALA FN
597 Botosani Costesti Rachiti Comert Tumarco Magazin Strada Principala Fn
598 Botosani Mandresti Vladeni CORDUNEANU MITICA MAGAZIN PRINCIPALA FN
599 Botosani Vorona CRESCENDO MARKET PRINCIPALA FN
600 Botosani Curtesti CRIDO MM1 PRINCIPALA , FN
601 Botosani Ripiceni CRISTIAN MIXT NUCILOR NR.12
602 Botosani Flamanzi DECA PRINCIPALA FN
603 Botosani Dorohoi DORATO CAFE BAR. ALEEA CRIVA NR. 20
604 Botosani Copalau DULGHERU MAG PRINCIPALA FN
605 Botosani Vladeni Bt DUO DUMADI 1 PRINCIPALA FN
606 Botosani Vladeni Bt DUO DUMADI BAR PRINCIPALA FN
607 Botosani Botosani EDERA CAFÉ BAR CARMEN SILVA NR.4
608 Botosani Hlipiceni ELVARALI MAGAZIN PRINCIPALA FN
609 Botosani Botosani GALICOM GRIVITA GRIVITA NR. Z 16-17
610 Botosani Botosani GALICOM IRIS C.NATIONALA NR.29
611 Botosani Botosani GALICOM PRIMAVERII PRIMAVERII NR.3
612 Botosani Trusesti GALUSCA MAGAZIN PRINCIPALA FN
613 Botosani Stefanesti Bt GENERAL BUSINESS PRINCIPALA FN
614 Botosani Botosani GEORGIANA 10 IMPARAT TRAIAN 44
615 Botosani Botosani GEORGIANA 2 PINULUI NR.5
616 Botosani Botosani GEORGIANA 5 ALEEA NUCULUI NR.16
617 Botosani Botosani GEORGIANA 7 TIBERIU CRUDU NR.2
618 Botosani Leorda HUTANU BAR LEORDA PRINCIPALA NR.74
619 Botosani Catamaresti-Deal IOANIDIS CATAMARASTI PRINCIPALA NR.141
620 Botosani Ungureni Bt ISACHI MM PRINCIPALA FN
621 Botosani Botosani LA PUIU PACEA OCTAV ONICESCU NR.1
622 Botosani Botosani LA PUIU ZONA CALEA NATIONALA NR.15A
623 Botosani Tudor Vladimirescu Albesti Luchian Oana SECUNDARA FN
624 Botosani Mascateni MACOVEI MIXT PRINCIPALA FN
625 Botosani Vladeni-Deal MANU VANY – VLADENI DEAL PRINCIPALA , FN
626 Botosani Blandesti MARKET LIVAL PRINCIPALA FN
627 Botosani Vladeni Bt MOBCOMFORT 2 SECUNDARA FN
628 Botosani Dorohoi MOCA CRISTALULUI NR.15
629 Botosani Botosani MOLDOPAN IMPEX C.NATIONALA NR.14
630 Botosani Hiliseu-Closca MUNTEANU ELENA PRINCIPALA , FN
631 Botosani Flamanzi OVISIM FLAMANZI DUMITRU IOV
632 Botosani Damideni PETROM DAMIDENI PRINCIPALA FN
633 Botosani Flamanzi PONT BAR PRINCIPALA F.N.
634 Botosani Flamanzi PONT BOSANCENI PRINCIPALA FN(LANGA DECA)
635 Botosani Corni Bt PRALIA BAR PRINCIPALA FN
636 Botosani Lozna Dersca ROBERTINO PRINCIPALA FN
637 Botosani Strateni ROBERTINO STRATENI Pincipala FN
638 Botosani Dorohoi SPICU GARA GEORGE ENESCU NR.112
639 Botosani Dorohoi SPICU OLINESCU AMURGULUI FN
640 Botosani Dorohoi SPICUL AUTOGARA C.D.GHEREA NR.37
641 Botosani Padureni Sendriceni TARNAUCEANU BAR PASCARI NR.1
642 Botosani Lunca Bt TIMOFTE MIXT SECUNDARA FN
643 Botosani Stroiesti Lunca TIMOFTE STROIESTI PRINCIPALA FN
644 Botosani Botosani TO NEL CARS PACEA NR.59E
645 Botosani Oneaga URSU MARIANA SECUNDARA FN
646 Botosani Roma VICADELA MAGAZIN PRINCIPALA  FN
647 Botosani Flamanzi Viorela 2 SECUNDARA 45
648 Botosani Zaicesti ZAMIDA PRINCIPALA NR.3
649 Braila Baraganul ADICOR 1 BRADULUI,NR8
650 Braila Visani AETSIRC MAGAZIN 1 DECEMBRIE
651 Braila Braila Agmagio Magazin Aleea Culturi Langa Bl43
652 Braila CUZA VODA BR Alinego Str Vizirului 281 B
653 Braila Jirlau AMA GAZ BENZINARIE RAMNICU SARAT NR264
654 Braila Braila ANELMA BAR CHISINAULUI NR. 3 BIS
655 Braila Braila ANGHEL MAG AL VLAHUTA NR 44
656 Braila Gradistea Br ANPE MAGAZIN VRANCEI NR 40
657 Braila Gemenele ANTOLIMA MAGAZIN STR.BRAILEI34
658 Braila Oancea Romanu ANTOLIV NARCISELOR 11
659 Braila Oancea Romanu ANTONESCU BAR SCOLILOR 30
660 Braila Braila Ardeleanu Bar Str Poet Vasile Carlova Nr.1
661 Braila Gavani BIG PRINCIPALA NR.85
662 Braila Braila BONCIU MAGAZIN Negru Voda,n1
663 Braila Braila BRATIM BAR STR. SOS. RAMNICU SARAT NR.25
664 Braila Braila CABUBELL BAR STR MIHAI BRAVU NR. 519
665 Braila Salcia Tudor CARMINAS MAGAZIN PRINCIPALA NR 36
666 Braila Cuza Voda Stancuta COOP 2 STANCUTA VIZIRULUI ,336
667 Braila Stancuta COOP STANCUTA MAGAZIN PRINCIPALA
668 Braila Custura Racovita CORBENARI MAG CALEA RACOVITA45
669 Braila Braila COTET MAGAZIN BRAZDEI ,37
670 Braila Braila CREANDA BUZAULUI BUZAULUI NR106
671 Braila Braila Damilda Bar Calea Calarasilor Nr 309
672 Braila Braila DANIOFAN 1 MAGAZIN SEBES NR 8 BL N1 PARTER
673 Braila Braila DANIOFAN MAGAZIN SEBESULUI BL A-A BIS
674 Braila Braila DANIOFAN MARKET 1 OCTAV DOICESCU BL B 5 PARTER
675 Braila Braila DANIOFAN MARKET 2 CALEA GALATI BL 15 PARTER
676 Braila Braila DOBRIMAR CARAMIDARI NR.64
677 Braila Lanurile Viziru DRAGHICI MAGAZIN SR SF NICOLAE NR78
678 Braila Braila Dunykoval Magazin Aleea Culturii Langa Scoala 28
679 Braila BARAGANU BR ELIKGAN DOICESTI NR 28
680 Braila Dedulesti Mircea Voda GAZDOIU DEDULESTI PRIMAVERII NR 33
681 Braila Braila HIGH COMP ANTON PANN LANGA BLOCUL 1
682 Braila Valea Canepii ITEFLOR MAGAZIN MIXT SOS VIZIRULUI NR 31
683 Braila Tufesti IZVORUL MAGAZIN ALIMENTAR MIHAI EMINESCU ,NR 13
684 Braila Braila Just Family Str. Calugareni Nr. 80
685 Braila Tufesti LA 2 PASI MAGAZIN BRAILEI,256
686 Braila Gradistea Br LA NEA VASILE MAG 22 DECEMBRIE 1989 NR 7
687 Braila Braila LAURA SATHEO Focsani ,109
688 Braila Filipesti Surdila-Gaiseanca LAVOBAD MAGAZIN COSTACHE FILIPESCU NR 7
689 Braila Braila MEDALION BAR CALEA GALATI NR 364
690 Braila Movila Miresii MITFAN TRANDAFIRILOR 768
691 Braila Spiru Haret MOISE ION MAGAZIN ULMULUI,1
692 Braila Braila MONIWO BAR STR MIHU DRAGOMIR NR. 18BIS
693 Braila Surdila-Greci MUVYCOM MAGAZIN PRINCIPALA
694 Braila Horia Surdila-Greci NAZARU HORIA PRINCIPALA NR 14
695 Braila Baraganul Neralexim Str. Doicesti, Nr. 78
696 Braila Ulmu Br NEY VILA UNIRII NR1
697 Braila Braila OLTEANU DIDINA MAGAZIN AL. VLAHUTA, 64
698 Braila Braila PASANMAT BAR STR. SOS RAMNICU SARAT NR 101
699 Braila Braila PASCAU VIRGINIA MAG MARULUI 82
700 Braila Braila Pitulice Marius Catalin Brazdei nr 32
701 Braila Braila PIVALMAN BAR COMUNA DIN PARIS 19
702 Braila Baraganul POPA ANISOARA MAGAZIN MARE 4
703 Braila Mircea Voda Br POPA MIRCEA VODA PIETII NR 60
704 Braila Braila PRICA BAR GENERAL EREMIA GRIGORESCU  NR 53
705 Braila Ianca Br PRUNAULOF MAGAZIN CALEA BRAILEI BLE2 PARTER AP 24
706 Braila Braila RATI COM MAGAZIN BALDOVINESTI 1B
707 Braila Braila RELGIN RESTAURANT SOS DE CENTURA/SOS.FOCSANI,DN2B
708 Braila Braila Restaurant Hanu Cu Flori Soseaua Focsani Km 5
709 Braila Bordei Verde RODMIVIR MAGAZIN ALIMENTAR PRINCIPALA NR 49
710 Braila Braila RODYSOR MAGAZIN CAMPULUI, 26
711 Braila Cuza Voda Stancuta SANBOG MAGAZIN STANCUTEI,82
712 Braila Braila SOROLI MAGAZIN str Baldovinesti nr 36
713 Braila Braila TABAC BAR MILCOV BL A1 parter
714 Braila Latinu TECUCEANU CODIN MAG SCOLII NR 42
715 Braila Braila UNCRISMO MAG EREMIA GRIGORESCU NR25 BL1
716 Braila Bertestii de Sus URSAND MAGAZIN ALIMENTAR PRINCIPALA,N19
717 Braila Cotu Lung VASILACHE COSTACHE BAR VAMESULUI NR 27
718 Braila Braila VAURITMI BAR CALEA GALATI  NR 15
719 Braila Braila Vlad Mag Walter Maracineanu Cc Industriei
720 Brasov Brasov 4M BUSINESS BAR BRAZILOR nr.31
721 Brasov Drauseni Adco BAR PRINCIPALA 27
722 Brasov Brasov AMIGOS SUPERMARKET BRANDUSELOR NR. 60-70
723 Brasov Brasov ANISIA CALEA BUCURESTI Nr.252
724 Brasov Brasov ANISIA SUPERMARKET CALEA BUCURESTI Nr.252
725 Brasov Fagaras AUSLAND 4 TABACARI BL 10
726 Brasov Sanpetru Automotive Paint Republicii Unde Intoarce Autobuz
727 Brasov Tarlungeni BAR AGROUTIL TARLUNGULUI NR.116
728 Brasov Brasov BAR LA BULEVARD CALEA VICTORIEI 10
729 Brasov Bod BIG MALL MAG TUDOR VLADIMIRESCU 271
730 Brasov Fagaras BOBES MIXT TRANDAFIRILOR 44
731 Brasov Comana de Sus BOIERIU VERONICA IOANA PRINCIPALA 26
732 Brasov Rupea BOTU IMPEX REPUBLICII NR. 309
733 Brasov Tarlungeni BRALDICO MAGAZIN ALIMENTAR Principala,300
734 Brasov Sacele Bv BRIO MARKET ALEXANDRU I. LAPEDATU 9
735 Brasov Sacele Bv BRIO MARKET 2 NICOLAE IORGA 24
736 Brasov Brasov CAPRIOARA OLIR BAR BERARIE B-DUL GARII,20
737 Brasov Brasov CASTILLO SUPERMARKET RAPID 4 CRINUL CRINULUI 75
738 Brasov Brasov CEPLINSCOM MAGAZIN ALIMENTAR LANII NR46
739 Brasov Brasov CEPLINSCOM MAGAZIN MIXT 2 LANII NR30
740 Brasov Brasov CLASS TRADING SRL VASILE GOLDIS 41
741 Brasov Sacele Bv COMIXT MAG 3 ALEEA EPISCOP POPEEA,6C
742 Brasov Sacele Bv COSMA E VALERIA CERBULUI 40
743 Brasov Brasov DANIMAD LEVEL MAGAZIN DE MIJLOC NR 140
744 Brasov Brasov DE CARTIER DACIA 69
745 Brasov Poiana Brasov DEBALDO COM KIOSC POIANA SOARELUI,STATIE AUTOB
746 Brasov Fiser DENISA BIGUNIV FISER NR. 228
747 Brasov Brasov DON SEVARO MAG.2 SATURN NR.38
748 Brasov Maierus DORIPESCO BENZINARIE DN 13 KM 24
749 Brasov Brasov Dumbrava Minunata Cantina STR. GARII, NR. 1
750 Brasov Brasov DUMI FUN HARMANULUI NR. 67
751 Brasov Zarnesti Bv DUMSO MARKET CIUCAS NR. 4
752 Brasov Sacele Bv DURASO CANDY MOVILEI 8B
753 Brasov Sanpetru DYNASTY SANPETRU MINIMARKET REPUBLICII NR 657
754 Brasov Codlea EXOTIC MARKET 5 MAGAZIN LUNGA 1 PIATA COLOROM
755 Brasov Codlea EXOTIC MARKET 7 9MAI NR1A
756 Brasov Codlea EXOTIC MARKET NR 4 MUNTISOR,5
757 Brasov Codlea EXOTIC MARKET1 LUNGA NR117
758 Brasov Codlea EXOTIC MARKET2 NON STOP ALIMENTAR LUNGA,203A
759 Brasov Codlea EXOTIC MARKET3 FREZIEI,4
760 Brasov Codlea EXOTIC MARKET6 CARPATI 5
761 Brasov Brasov EXPRES ROST COM 19 AVANGARDEN GRAURULUI 17 AVANGARDEN
762 Brasov Brasov EXPRES ROST COM SATURN MAG24 BULEVARDUL SATURN 31-34
763 Brasov Brasov EXPRESS ROST COM TRACTORUL OLTET NR  31-33 BL307
764 Brasov Rasnov Fertu Erika Str. Mihail Sadoveanu Nr.19
765 Brasov Crit FLORENTIS Principala Nr 226
766 Brasov Dumbravita Bv FLORGEL NOULUI382
767 Brasov Fagaras FRESH DISTRIB MAG TEIULUI 64
768 Brasov Brasov FRESH MARKET BOBULUI BOBULUI 4
769 Brasov Brasov GARNETTY S OLTET 32
770 Brasov Harman GELANEL BAR EREMIA GRIGORESCU  666A
771 Brasov Zarnesti Bv IMPLEX BAR MARE 87
772 Brasov Ohaba Sinca INADIA MAG OHABA PRINCIPALA 160
773 Brasov Harman KRONER SUPERMARKET GARII 667
774 Brasov Victoria Bv LA DOI PASI- CLADILUC ALBOTA 5
775 Brasov Feldioara LARU CNC RECONSTRUCTIA DN 13 RECONSTRUCTIA
776 Brasov Holbav LUCIA MARKET LUNGA 56
777 Brasov Sacele Bv M&C IMOB Viitorului, nr.25
778 Brasov Holbav MANGI MAG. MIXT ALEEA LUNGA 370
779 Brasov Brasov MARYLAND NON STOP HARMANULUI 60
780 Brasov Zarnesti Bv MILONAS BAR STADION 8
781 Brasov Ghimbav MINIMARKET CRINALINA LUNGA NR 22
782 Brasov Brasov MUNTEANU ANISOARA LANII 26
783 Brasov Brasov NISTADOR MAG MIXT TARGULUI 4
784 Brasov Rotbav NUFARUL MAG MIXT PRINCIPALA,225
785 Brasov Harman ORANGE MAG MIXT Aleea 3, nr 39
786 Brasov Brasov OSMI & TUTI MAGAZIN ALIMENTAR AVRAM IANCU 114-AUTOGARA CODREANU
787 Brasov Brasov Osmi Bar Avram Iancu Nr 146, Incinta Autog
788 Brasov Tarlungeni PELISOR 3 PRINCIPALA 534
789 Brasov Lunca Calnicului PLUS E&R 5 LA DOI PASI IC FRIMU 435
790 Brasov Prejmer PLUS E&R MAG2 LA DOI PASI NOUA 167, CORP A
791 Brasov Brasov RAMSES CAFE BAR LANII 30
792 Brasov Brasov RAPID SUPERMARKET 1 HARMANULUI B-DUL GARII,38. COLT CU HARMANULUI
793 Brasov Brasov RAPID SUPERMARKET DACIA 5 DACIA 69
794 Brasov Brasov RAPID SUPERMARKET NR 8 BARBU LAUTARU 15
795 Brasov Brasov RAPID SUPERMARKET6 ZIZINULUI ZIZINULUI 4
796 Brasov Brasov REGGIO DI FLORIO OITUZ,20
797 Brasov Zarnesti Bv REPVO OTC PRUNDULUI 92
798 Brasov Fagaras RIOVIRG 1 MAG. ALIMENTAR 13 DECEMBRIE,2
799 Brasov Tohanu Nou ROBOBI INVEST MAGAZIN ALIMENTAR SOS. BRANULUI Nr.20
800 Brasov Brasov ROST COM EXPRES BRANDUSELOR BRANDUSELOR NR84
801 Brasov Brasov Rost Com Expres Crinului 17 CRINULUI 75
802 Brasov Brasov ROST COM GRIVITEI EXPRES GRIVITEI 47
803 Brasov Brasov ROST COM ZIZINULI EXPRES 23 ZIZINULUI 2
804 Brasov Brasov ROST COM. EXPRES 9 NOUA PRUNULUI 7-15
805 Brasov Brasov ROST COM8 CREANGA EXPRES ION CREANGA NR17
806 Brasov Brasov ROSTCOM EXPRES MIRCEA CEL BATRAN MIRCEA CEL BATRAN NR 39
807 Brasov Jimbor Homorod RUPEANCA PRINCIPALA 107
808 Brasov Predeal SAMICOM SUPERMARKET INTRAREA GARII NR5
809 Brasov Brasov SERGIANA 11 PRAVALIE IOAN BOGDAN 1 COMPLEX BARTOLOMEU
810 Brasov Brasov SERGIANA 19 PRAVALIE FLORILOR LAMAITEI 60
811 Brasov Brasov SERGIANA 2 GRIVITEI PRAVALIE MARE BULEVARDUL GRIVITEI 38A
812 Brasov Predeal SERGIANA 24PREDEAL MIHAIL SAULESCU  NR48
813 Brasov Brasov SERGIANA 7 CRAITER BUNATATURI DIN A PAVILIOANELOR CFR NR1
814 Brasov Codlea SERGIANA BUNATATURI DIN ARDEAL FREZIEI 4
815 Brasov Codlea SERGIANA MUNTISOR CODLEA MUNTISOR NR 12
816 Brasov Zarnesti Bv Sergiana Poiana Marului 15 Pravalie METROPOLIT ION METIANU NR10
817 Brasov Zarnesti Bv SERGIANA PRAVALIE MARE 13 CIUCAS 14
818 Brasov Codlea SERGIANA PRAVALIE MARE CODLEA LUNGA 122
819 Brasov Rasnov SERGIANA PRAVALIE10 CARAIMAN 1 CVARTALUL FLORILOR
820 Brasov Rasnov SERGIANA. POIANA MARULUI18 RASNOV REPUBLICII 28
821 Brasov Sanpetru Subcetate Apartamente La Doi Pasi Drumul Cu Plopi Nr 110
822 Brasov Tarlungeni SZASZ ZIZINULUI 914
823 Brasov Rasnov TALEX -BAR IZVORULUI,16
824 Brasov Poiana Marului TOGOE CLAUDIA OTC TUDOR VLADIMIRESCU 90
825 Brasov Hoghiz VALENCIA MAG MIXT FAGARASULUI 100
826 Brasov Brasov Valmyrys Concept Ioan Popasu Nr 15,Demisol
827 Brasov Rasnov VIERU BAR RASNOV CARAIMAN 57 LA SUBSOL
828 Brasov Brasov VITA DE VIE TABLEI 2
829 Brasov Brasov ZACERANA BRANDUSELOR 55
830 Brasov Harman ZUIVART MARIA MAG MIXT DOROBANTI 162
831 Bucuresti Sector 5 BARUL PRIETENIEI ANTIAERIANA NR 2B
832 Bucuresti Sector 1 ALEGRO COMERCIAL CALEA GRIVITEI NR 168
833 Bucuresti Sector 1 ANA MINIMARKET DORNEI 54
834 Bucuresti Sector 1 CASA DE COMENZI CARANFIL STR ZAGAZULUI NR.11-13
835 Bucuresti Sector 1 COMITROI sos chitilei nr35
836 Bucuresti Sector 1 ELIRIA BASARAB gara basarab
837 Bucuresti Sector 1 ENTRO MANAGEMENT ELENA CARAGIANI NR 17
838 Bucuresti Sector 1 MILGER ATELIERULUI 18
839 Bucuresti Sector 1 NIMARCOS GRIVITEI 74
840 Bucuresti Sector 1 OPRI EXPORT-IMPORT SRL MUSETESTI NR.41
841 Bucuresti Sector 1 PALADIUM STR PIETEI. NR 63
842 Bucuresti Sector 1 ROXY&STEFY ATELIERULUI 14
843 Bucuresti Sector 1 SERV – CONEX 2000 SRL BERZEI*STIRBEI VODA
844 Bucuresti Sector 1 SUMATRA IMPEX SRL PUTUL LUI CRACIUN NR.9 B
845 Bucuresti Sector 1 T&P REAL MARKET sos chitilei 309
846 Bucuresti Sector 2 ADELA & SIN-NIC LAVITEI 2 A
847 Bucuresti Sector 2 Agroland Future Srl Sos. Vergului Nr. 29
848 Bucuresti Sector 2 BIBI SMART STORE ALEEA DOBRINA 1 – 3
849 Bucuresti Sector 2 BLUE STAR 2004 COM ALIM STR RADOVANU 5 str.
850 Bucuresti Sector 2 CORNISOR MARKET SOS COLENTINA NR. 384
851 Bucuresti Sector 2 CRISSIM CERNAUTI 46
852 Bucuresti Sector 2 DOREXIM SERVICII COLENTINA NR 26
853 Bucuresti Sector 2 General Shop Activ Rascoala Din 1907 Nr 3B
854 Bucuresti Sector 2 GRID MARKET AURA BUZESCU 1
855 Bucuresti Sector 2 GRUP T C SRL LACUL TEI 126-128 b-dul
856 Bucuresti Sector 2 LISSE MARKET LANTERNEI 72-74 COLT CU MOROENI
857 Bucuresti Sector 2 MARKET MAC FAMILY FUNDENI 145
858 Bucuresti Sector 2 MEGA DISCOUNT MARKET POPA LAZAR NR 27
859 Bucuresti Sector 2 Mega Discount Market Delfinului Bvd. Chisinau 5/48A
860 Bucuresti Sector 2 Mirq Sales Sinaia Nr. 43
861 Bucuresti Sector 2 MIRUNA MARIA COM GHICA TEI 155
862 Bucuresti Sector 2 MITEL & TABACO DISTRIBUTION PANTELIMON NR. 358
863 Bucuresti Sector 2 Pes Market Ardeleni Nr 6-8
864 Bucuresti Sector 2 Repeso Comimpex Str. Horei Nr. 12
865 Bucuresti Sector 2 TELUZIA COM AVRIG 80
866 Bucuresti Sector 2 TOTAL MAX CHISINAU 21
867 Bucuresti Sector 2 URA MARKET PANTELIMON NR 74
868 Bucuresti Sector 2 WATERCHESTNUT GHERGHITEI NR 1
869 Bucuresti Sector 2 ADIACENT CONSTRUCT Stefan cel Mare nr.34
870 Bucuresti Sector 2 STEF CRIS MARKET Constanta nr.9
871 Bucuresti Sector 2 CALEX COM Fundeni nr. 158
872 Bucuresti Sector 2 CALEX COM Fundeni nr. 158
873 Bucuresti Sector 3 Banina Xpert Calea Vitan Nr. 223
874 Bucuresti Sector 3 BLACK BIRD B DUL 1DECEMBRIE NR15A
875 Bucuresti Sector 3 DARI & CORI VLAHITA 2A
876 Bucuresti Sector 3 DORO DEEA FRUIT BABENI 24
877 Bucuresti Sector 3 MCM NEW IOSIF ALBU 62B
878 Bucuresti Sector 3 SENA INTERNATIONAL BARAJUL DUNARII 2
879 Bucuresti Sector 3 Try Market & Production Mihai Bravu 388, Bl. B2B, Ap. 3
880 Bucuresti Sector 3 TUBOL 2002 DUDESTI 194
881 Bucuresti Sector 3 TUBOL 2002 SRL SCOALA CIOCANUL NR 3-5
882 Bucuresti Sector 3 MIT COM SERV Mihail Tarnoveanu nr.3
883 Bucuresti Sector 3 TUBOL 2002 1 Decembrie nr. 53
884 Bucuresti Sector 3 MIT COM SERV Mihail Tarnoveanu nr.3
885 Bucuresti Sector 3 TUBOL 2002 1 Decembrie nr. 53
886 Bucuresti Sector 4 BADEA PARASHIV VULTURENI 42
887 Bucuresti Sector 4 CATA & EDY OLTENITEI 250
888 Bucuresti Sector 4 DEEA&ANDREAS SERBAN VODA NR43
889 Bucuresti Sector 4 Din Ograda Fructe Si Legume Metalurgiei 61, Bl 1
890 Bucuresti Sector 4 Fresh Star Market B-dul 1mai 348
891 Bucuresti Sector 4 ISSA CUTITUL DE ARGINT SERBAN VODA NR.256
892 Bucuresti Sector 4 JOSCO MAGIC NITU VASILE 2
893 Bucuresti Sector 4 LA PROSPER GIURGIULUI 127
894 Bucuresti Sector 4 LELA GIURGIULUI 125
895 Bucuresti Sector 4 M&B COMPLET URBAN SRL GIURGIULUI 123
896 Bucuresti Sector 4 MARVIN UNIVERSAL MOLDOVENI 2B
897 Bucuresti Sector 4 MIGANS PLUS PTA RESITA
898 Bucuresti Sector 4 OBY COMERT UIOARA 3
899 Bucuresti Sector 4 Techstone Global Bulevardul Metalurgiei Nr 61
900 Bucuresti Sector 5 ADRIANA MARKET PLACE DUNAVAT, NR. 35
901 Bucuresti Sector 5 Alessia Secom Market SOS. GIURGIULUI, NR. 242
902 Bucuresti Sector 5 BABOIASU TOPORASI, NR. 29C
903 Bucuresti Sector 5 BOGDAN & LAURA 93 FAMILY AMURGULUI, NR.47
904 Bucuresti Sector 5 BUSINESS ACTIV TRADING PETRE ISPIRESCU, NR. 31, BLOC M198A, PARTER
905 Bucuresti Sector 5 COANDA 2 INTR. VLADAIA, NR. 8
906 Bucuresti Sector 5 DIAC 96 COMALIN SRL MARGEANULUI NR.20
907 Bucuresti Sector 5 EINTRAHT AXEL CAL RAHOVEI 323
908 Bucuresti Sector 5 EVEREST COMPLEX TROMPETULUI, NR. 42
909 Bucuresti Sector 5 Geo Miha Trade Margeanului 31
910 Bucuresti Sector 5 HIGH SPEED TOURING MARGEANULUI, NR. 38
911 Bucuresti Sector 5 ILISTAR SRGT. MUSAT CONSTANTIN, NR. 39
912 Bucuresti Sector 5 LA NEA PAUL ZAMFIR OLARU, NR. 17
913 Bucuresti Sector 5 LA PUFULICA MARKET SRL SOS. SALAJ, NR. 294 B
914 Bucuresti Sector 5 MIDRAG TRANS SOSEAUA SALAJ, NR. 136, PARTER
915 Bucuresti Sector 5 MIRMIR CO SOS. GIURGIULUI, NR.124B
916 Bucuresti Sector 5 PANIMAX GRUP RADU DUDESCU, NR. 1
917 Bucuresti Sector 5 ROM DAC IASI, NR. 37-57
918 Bucuresti Sector 5 ROXITI LT CAMPEANU 41
919 Bucuresti Sector 5 RUPALI INTERNATIONAL MIHAIL SEBASTIAN, NR. 6A
920 Bucuresti Sector 5 Vero Trio Consum Str. Aeroportului Nr 76
921 Bucuresti Sector 5 ARMONIE DANIFLOR INCLINATA, NR. 1-3
922 Bucuresti Sector 5 ROM DAC STR. ODIHNEI, NR. 1
923 Bucuresti Sector 5 ANI A.B.C MIU 2002 INTR. PASUNILOR, NR. 36
924 Bucuresti Sector 5 AXI ACTIV DISTRIBUTION CALEA SERBAN VODA, NR. 272
925 Bucuresti Sector 5 CARBON MEDIA BUZOIENI, NR. 1
926 Bucuresti Sector 5 PINELLA SABINELOR, NR. 88
927 Bucuresti Sector 6 BULF 1 VALEA LUNGA 7 BL 140
928 Bucuresti Sector 6 BULF 2 STR CENTURII NR7 BL113PARTET
929 Bucuresti Sector 6 Dar Minimarket Str. Porumbacu Nr.58
930 Bucuresti Sector 6 Easy coffee Str Valea Cascadelor Nr 2-4
931 Bucuresti Sector 6 ENA-GAB CONSTRUCT STR PRECIZIEI 30
932 Bucuresti Sector 6 Expres Geomih 2 TINERETULUI NR.8
933 Bucuresti Sector 6 GAROSI 94 PRODIMPEX GIULESTI 127
934 Bucuresti Sector 6 GERMY COMEXIM PIATA VETERANILOR
935 Bucuresti Sector 6 GODFATHER BAR (gorjului) PIATA GORJULUI
936 Bucuresti Sector 6 IAN LUCA SHOP CALEA CRANGASI 10 BL 19 A PARTER
937 Bucuresti Sector 6 KIOSK TRADING CALEA GIULESTI 255
938 Bucuresti Sector 6 La Catalin Porumbelul Srl Tineretului 24 (Residece Militari)
939 Bucuresti Sector 6 MAVI TRANS CHITILA-TRIAJ 2
940 Bucuresti Sector 6 MECSTEF BAR-SPALATORIE BLV. TIMISOAREI 56
941 Bucuresti Sector 6 MIHANDRU PRESTSERV 2 CETATEA DE BALTA 27
942 Bucuresti Sector 6 MI-LUK GENERAL PRELUNGIREA GHENCEA NUMARUL  48
943 Bucuresti Sector 6 NOVACON SRL NICU CRETU DRUMUL TABEREI 44 (PIATA MOGHIOROS)
944 Bucuresti Sector 6 PITICIUC COM STR VALEA LUNGA  NR 3
945 Bucuresti Sector 6 PROXICOM BUSINESS BD TIMISOARA 37 BL 110 SCA PARTER AB 12
946 Bucuresti Sector 6 ROM LIV GHENCEA CONSTANTIN TITEL PETRESCU 2
947 Bucuresti Sector 6 ROM LIV MARKET IULIU MANIU 73
948 Bucuresti Sector 6 SANT CORI GIULESTI 133
949 Bucuresti Sector 6 SILANCE IMPEX PT VETERANILOR
950 Bucuresti Sector 6 SNACK BAR YOMY MUNTII APUSENI NR.1 Str
951 Bucuresti Sector 6 SUPER BARBAROSSA VALEA IALOMITEI 1
952 Bucuresti Sector 6 Total Superstore Calea Giulesti 190
953 Bucuresti Sector 6 UNA MICA LA GEORGICA (Gorjului) CERNISOARA 15B
954 Buzau Dambroca A&M TOTAL. STR NICOLE IORDACHE,NR 485
955 Buzau Buzau ACCENT PRACTIC DOROBANTI, BL. 11B
956 Buzau Bradeanu ADE & COS MIXT STR LEGUMICULTORILOR NR.645
957 Buzau Candesti Vernesti ADIMAR IMPEX SECUNDARA NR 29
958 Buzau Izvoru Dulce Merei ADIMAR IMPEX MAG 1 PINCIPALA, NR 85
959 Buzau Bascenii de Sus ADOLI COM PCT 1 PRINCIPALA NR 272
960 Buzau Buzau ADYCOM&GEO MINI MARKET TRANSILVANIEI NR 381
961 Buzau Murgesti AFFAIRES UNIVERSAL MURGESTI
962 Buzau Plescoi ALCONS MADELINE 1 DECEMBRIE NR 104
963 Buzau SCURTESTI Aleahim Pati SCURTESTI,STRADA PRINCIPALA,NR 125
964 Buzau Gavanesti Sageata ALEMAR GENERALY PRINCIPALA NR 591
965 Buzau Salcioara Ghergheasa ALEX TERMO MIXT STRADA NR 3
966 Buzau Largu ALEXANA OTC ION CREANGA,NR.59
967 Buzau Chirlesti Alexflor-Steluta Srl Sat Chirlesti, Nr 58
968 Buzau Arcanu Ali Stel Soft Crinului,Nr.15
969 Buzau Caltuna ALIGIN OTC. STR 1 MAI,NR 5
970 Buzau Buda ALINA MAGIC MARKET PRINCIPALA 638
971 Buzau Ulmeni Bz ALMOPLAST PRINCIPALA,NR.177
972 Buzau Balta Alba AMA GAZ PRO STATIUNI NR 20
973 Buzau Buzau AMNEZIA CAFE UNIRII, BLOC B5, ETAJ PARTER
974 Buzau Ramnicu Sarat ANDRA GM 92 COSTIENI BL 19 PARTER
975 Buzau Dambroca ANDREEA PETMIXT STR STANCIU EMIL,NR429
976 Buzau Gheraseni Andrutzu Util Market Str.George Sava,Nr.728
977 Buzau Ziduri ANG & RMG DOI PASI PRINCIPALA NR CAD 20320
978 Buzau Merei ARGHIR GABRIELA PRINCIPALA,NR 291
979 Buzau Ramnicu Sarat ARTILEMN PATISERIE-BERARIE PIATA HALELOR PARCELA 13-14
980 Buzau Magura Bz B & C IMPEX SUPERMARKET PRINCIPALA FN
981 Buzau Plaiu Nucului BAJENARU COM SCOLII
982 Buzau Pogoanele BANICA ANA MIXT STR NICOLAE BALCESCU NR.148
983 Buzau Rusetu BARNEA NICOLETA MIXT STR MORII,NR.8
984 Buzau Izvoru Dulce Beceni BARSAN ION IULIAN PRINCIPALA 405
985 Buzau Dealul Viei BERBEC GABRIELA MIOARA PRINCIPALA NR 54
986 Buzau Zarnesti Bz BICIILA ELENA EROILOR,NR 41
987 Buzau Murgesti Biciin Danut Ii Sat Murgesti,Comuna Murgesti Nr 408
988 Buzau Rusetu BOBOCEA OTC. STR NUCILOR, NR.101
989 Buzau Lunca Frumoasa BRAGAU MAGAZIN PRINCIPALA FN
990 Buzau Ramnicu Sarat BULEVARD COMPEX BD EROILOR NR 25
991 Buzau Rusetu Bulgaru Mixt STR INDEPENDENTEI,NR.39
992 Buzau Buzau CAFÉ BAR SERBAN VV ALEXANDRU MARGHILOMAN, NR. 170
993 Buzau Grebanu CAMPEANU T NISTOR MAGAZIN MIXT PRINCIPALA 318
994 Buzau Rusetu Capatina Mixt STR 1DECEMBRIE 1918, NR 159
995 Buzau Ivanetu CAPRIOARA MAGAZIN PRINCIPALA FN
996 Buzau Luciu CARBUNARU OTC. PRINCIPALA  LANGA PRIMARIE
997 Buzau Boboc CENTRY MARKET PRINCIPALA
998 Buzau Scurtesti Vadu Pasii CF TUDOR 2 STR PRINCIPALA,NR 289
999 Buzau Ramnicu Sarat CHELARU E CATALIN TOPLICENI BL27 SC A AP 1
1000 Buzau Berca CHIOVEANU GEORGETA VALENTINA SOIMULUI , NR 294 BERCA
1001 Buzau Candesti Vernesti CIOLPAN CLAUDIA MAGAZIN SECUNDARA NR 1(FOSTNR 562)
1002 Buzau Sageata CIUREA ANCUTA AMALIA PRINCIPALA NR106
1003 Buzau Buzau COM FORTUNA MICRO 5 MICRO 5 STATIE
1004 Buzau Scurtesti Vadu Pasii COM PRIVIGHETOAREA. STR VADULUI,NR 20
1005 Buzau Buzau COM RODISAN OTC GRIGORE BASTAN POARTA 2 SPITAL
1006 Buzau Berca COM VLADESCO_MINIMARKET STRADA PIETEI
1007 Buzau Unguriu COMFAST PCT 1 . SOS BRASOVULUI NR 125
1008 Buzau Udati-Lucieni CONFMET OTC STR PRINCIPALA NR 400
1009 Buzau Lipanescu COOP LIPANESCU OTC STR MAGAZINULUI NR 25
1010 Buzau Rusetu CORON SERV OTC 1 DECEMBRIE 1918,NR.12
1011 Buzau BURDUSANI COSMIN GERODAS STR PRINCIPALA,NR 35
1012 Buzau Amara Balta Alba Cosseval Moby Strada Unirii 147
1013 Buzau Arcanu COSTMALOR UNIVERSAL SECUNDAR,NR53
1014 Buzau Buzau CRISMIT NEF POMPILIU STEFU, NR. 11A, CORP 2
1015 Buzau Balaceanu CRISTACHE IULIANA I.I. PRINCIPALA
1016 Buzau Puiesti de Jos CRISTIAN COM 94 MAG MIXT STRADA  NR 1 NR 73
1017 Buzau Vernesti C-TIN ALEX CONSTRUCT MAG MIXT STRADA PRINCIPALA NR211
1018 Buzau Boboc DANI ROYAL SECUNDARA 28
1019 Buzau Largu DANIEL IMPEX 2 CENTRU ION CREANGA NR.83
1020 Buzau Buzau DIMA COMEX 94 MARESAL AVERESCU PIATA CRANG
1021 Buzau Galbinasi DINAMIX OTC. GLAVACIOACA NR 251
1022 Buzau Canesti DINAR MAG CANESTI Str Principala
1023 Buzau Niscov Dodo Activ Market Srl Mag Str 2, Nr 143Bis
1024 Buzau Suditi Posta Calnau DOR PRODCOM 96_MINIMARKET PRINCIPALA, 131A
1025 Buzau Tabarasti DRAGOMIR MIXT STR DEMOCRATIEI,NR.233
1026 Buzau Stancesti Vadu Pasii DUMITRU SAMOILA. MACILOR, 2
1027 Buzau Caldarasti DUNCAN MIXT STR SECUNDARA NR.350
1028 Buzau Albesti Smeeni EDEN COM MIXT STR PRINCIPALA, NR.18
1029 Buzau Saranga ELIZA COMERCIAL PRINCIPALA FN
1030 Buzau Amara Balta Alba FREYA_MAGAZIN GENERAL GRECULUI NR 1
1031 Buzau Smardan Bradeanu G.R.L MIXT STR 1 MAI,NR.160
1032 Buzau Ziduri GAS COM MAG MIXT SECUNDARA
1033 Buzau Vizireni GEO MYGCAR SRL STR GARII,NR 16
1034 Buzau Bajani GEOMEX 94. PRINCIPALA NR 20
1035 Buzau Ghergheasa GHEORGHE AURELIA OTC STRADA NR15, 376
1036 Buzau Podgoria GHEORGHE AURELIAN_MAGAZIN PRINCIPALA 104
1037 Buzau Rusetu GHEORGHIU MIXT STR 1 DEC 1918,NR.136
1038 Buzau Rusetu GHITA OTC SOS BRAILEI,NR 11
1039 Buzau Ramnicu Sarat GINEL COMEXPO OTC 1 LT. SAVA ROSESCU 116
1040 Buzau Berca GOICEA LUMINITA PETROLISTULUI,135
1041 Buzau Valea Fintinei GRAMA CV LA BRAZI PCT 2 PRINCIPALA FN
1042 Buzau Bragareasa GYNYMAR MASIMAX 1 STR AGRICULTORILOR,NR 20
1043 Buzau Costieni HADRIAN OTC PRINCIPAL NR 25
1044 Buzau Bentu HANTOIU OTC. IONITA STAN NR 36
1045 Buzau Pietroasele INA COM PRINCIPALA
1046 Buzau Dambroca INDIANA GOLD PREOT PROFESOR DOCTOR NR 196
1047 Buzau Parscov IONUT INTERCOM GARII NR 1112
1048 Buzau Ramnicu Sarat IULIUS BAR INDUSTRIILOR-OBOR 1
1049 Buzau Ramnicu Sarat Iulius Otc ALEEA INDUSTRIILOR-OBOR 1
1050 Buzau Cotorca Glodeanu-Silistea IULVAS OTC STR PRINCIPALA ,NR 346
1051 Buzau Luciu IULYI IONITA OTC. STR PRINCIPALA 377
1052 Buzau Ramnicu Sarat Kdp Compact International Bdul 1Decembrie 1918
1053 Buzau Ghergheasa KMI LIVAS OTC STRADA NR.1,NR.70
1054 Buzau Satuc Berca KONERI PRINCIPALA NR 184
1055 Buzau Valcele Ulmeni LA BOBITA PRINCIPALA, NR. 220 A
1056 Buzau Gavanesti Sageata La Fete La Sandi Ela Principala,Nr.305
1057 BUZAU Rusetu LA MORARU SORINA BAR STR.1 DECEMBRIE 1918,NR.56
1058 Buzau Rusetu La Moraru Sorina Market Str. 1 Decembrie 1918,Nr.56
1059 Buzau Florica Mihailesti LA VULTURUL DE MARE PRINCIPALA NR 238
1060 Buzau Pogonele LARICOM MIXT STR PRINCIPALA NR 450
1061 Buzau Dambroca LEBADA COMEXPO STR EMIL STANCIU,NR 406
1062 Buzau Maracineni Bz Lemnaru Stefan Dispensarului Nr. 68
1063 Buzau Topliceni Lesko 89 Topliceni
1064 Buzau Caldarasti LIMBUS MARIN STR PRINCIPALA NR 131
1065 Buzau Unguriu Lorandy Auto Srl STR. PRINCIPALA, NR. 63
1066 Buzau Dedulesti Topliceni LUC FOR MIXT PRINCIPALA
1067 Buzau Cislau Lucas Stone Expert Str Principala
1068 Buzau Vernesti LUCEAFARUL COM 93 PRINCIPALA NR 159
1069 Buzau Plescoi LUCUTA MAGAZIN 1 DECEMBRIE
1070 Buzau Buzau MACOVEIU IONELIA BAR PIATA 24 IANUARIE
1071 Buzau Padina Madalina Prod Otc 1 STR BIBESCU VODA NR 2
1072 Buzau Padina MADY COM MIXT STR BIBESCU VODA,NR.12
1073 Buzau BURDUSANI Mafgos Mirage Str.Principala,Nr.170
1074 Buzau Valea Ramnicului MAGHI COM MAG MIXT PRINCIPALA NR 10
1075 Buzau Galbinasi MAGIC PADRINO MIXT INDEPENDENTEI,NR.351
1076 Buzau Lopatari MANI CRACIUN 1 PRINCIPALA 42
1077 Buzau Pitulicea MANU RZV PITULICEA PRINCIPALA NR 78
1078 Buzau Ivanetu MARANTE PRINCIPALA FN
1079 Buzau Fundeni Zarnesti MARIN P M VASILICA PRINCIPALA 203
1080 Buzau Ghergheasa MARIN UTIL MAGAZIN STRADA NR 1 NR 103
1081 Buzau Buzau MARINA COM 94 MINI MARKET STR REPUBLICII NR14 BL3CFR ET P AP2
1082 Buzau Parscov MARKET LA STURZU PRINCIPALA NR 358 BIS
1083 Buzau Arcanu Market Pam Mixt Str.Principala Nr.49
1084 Buzau Bratilesti MARYSA MARKET PRINCIPALA FN
1085 Buzau Stancesti Vadu Pasii MATEI ION. PRINCIPALA NR36
1086 Buzau Matesti MAUR MIXT SECUNDARA NR 53
1087 Buzau Ramnicu Sarat MCA COMERCIAL BALTA ALBA BALTA ALBA BL D1  MAG 87 PARTER
1088 Buzau Ramnicu Sarat MCA COMERCIAL COSTIENI 1 DECEMBRIE 1918 BL. E 10,AP 2
1089 Buzau Oreavul MCA COMERCIAL MAG. GENERAL-OREAVUL SECUNDARA 536
1090 Buzau Ramnicu Sarat MCA COMERCIAL NON STOP SUPERMARKET PRIMAVERII NR 28
1091 Buzau Smeeni MCA COMERCIAL SMEENI STR ,PRINCIPALA,FN
1092 Buzau Ramnicu Sarat MCA COMERCIAL_CASH&CARY DOMNEASCA NR 58
1093 Buzau Dambroca MIANIV COM PRINCIPALA, 356
1094 Buzau Gura Biscei MIHAI CONSTANTIN PRINCIPALA NR 101
1095 Buzau Bajani MIRELCRIS GEORGE TOPARCEANU NR 7
1096 Buzau Unguriu MIRITA GINA PODULUI NR 17
1097 Buzau Pogoanele MIT MAR SUPERMARKET STR NICOLAE BALCESCU NR 112
1098 Buzau Vadu Pasii MODO AUTOSERVIRE PRINCIPALA 83
1099 Buzau Satu Vechi MONSTEL_MANZALESTI PRINCIPALA 109
1100 Buzau Dambroca MONTANA SAT STR STANCIU EMIL,NR 451
1101 Buzau Crang Patarlagele MUR CRIS MAG PRINCIPALA NR 74
1102 Buzau Pietroasele NAN FLORENTINA PFA PRINCIPALA
1103 Buzau Buzau NES COM MINIMARKET COL.BUZOIANU,BLOC CAMELIA PARTER
1104 Buzau Mitropolia NIC TRANSPORT MARKET STR PRINCIPALA,FN
1105 Buzau Smardan Bradeanu NIC TRANSPORT OTC STR MORILOR FN
1106 Buzau Ograzile NICOL SUPERCOM PRINCIPALA, NR 331
1107 Buzau Largu NICONS TRANS OTC. ION CREANGA,NR.20
1108 Buzau Rusetu OBREJA VASILICA OTC STR VIILOR,NR.7
1109 Buzau Pietroasele ORIZONT CONSTRUCT PRINCIPALA FN
1110 Buzau Beceni OVIRAD MAGAZIN MIXT PRINCIPALA
1111 Buzau Grebanu PACOS RIAM 88 PRINCIPALA
1112 Buzau Glodeanu-Silistea PALM MIXT OTC STR PRINCIPALA,NR 604
1113 Buzau Glodeanu-Silistea PALM MIXT PUB STR PRINCIPALA,NR.604
1114 Buzau Grebanu Pan Criss 2 PRINCIPALA NR 274
1115 Buzau Grebanu PAN CRISS 83_MINIMARKET GREBANU (PRINCIPALANR 125)
1116 Buzau Unguriu PANCHIOSU MAG STR MINERULUI NR 64
1117 Buzau Ramnicu Sarat PAUN C&N_BAR FOCSANI 33
1118 Buzau Scurtesti Vadu Pasii PETRO UNIVERSAL. PRINCIPALA NR265
1119 Buzau Largu POPA L C ION II STR ION CREANGA NR 155
1120 Buzau Zoita POSIRCA MIXT PRINCIPALA NR.241
1121 Buzau Buzau PREMIUM TRIUMF BAR TRIUMFULUI, NR. 2
1122 Buzau Buzau PRESTCOM OTC 1 INDUSTRIILOR, NR. 1
1123 Buzau Buzau PRESTCOM OTC 2 ALEEA INDUSTRIEI,1 BLOC DUCTIL
1124 Buzau Padina Prestcom Otc 3 STR BIBESCU VODA NR.31A
1125 Buzau Ramnicu Sarat PROD COM INSTAL SOS PUIESTI NR 19 BIS
1126 Buzau Ramnicu Sarat RADIN COM LA DOI PASI VICTORIEI,BL 13D PARTER
1127 Buzau Ramnicu Sarat RADIN OTC GARA NICOLAE BALCESCU COMPLEX MUNTENIA
1128 Buzau Manzu RADUCU C GABRIELA STR SECUNDARA,NR 28
1129 Buzau Plaiu Nucului RARES FORTRANS SECUNDARA
1130 Buzau Balaceanu RAZY FUTURE MAGAZIN SECUNDARA 264
1131 Buzau Cotatcu ROSU NICU PRINCIPALA NR 485
1132 Buzau Unguriu SAVA MIXT EXPRES SOS BRASOVULUI NR 79
1133 Buzau Ramnicu Sarat SELF MARKET DICO COSTIENI BL 11 PARTER
1134 Buzau Ramnicu Sarat SELF MARKET DICO 2 STR. PRINCIPELE FERDINAND BL.25A PARTER
1135 Buzau Boldu SEREA GIORGETA-PELICAN SERVICE SECUNDARA NR 211
1136 Buzau Balaceanu SERGIU COM 1 SECUNDARA
1137 Buzau Balaceanu SERGIU COM 2 SECUNDARA NR 683
1138 Buzau Ghergheasa Sgp Giaseb Patricia S.R.L. Strada 18, Nr 574
1139 Buzau Manzalesti SINMADI ALDEA SECUNDARA
1140 Buzau Buzau SINMADI ALDEA 2 COMPLEX TURISTIC MELEDIC
1141 Buzau Bozioru SPAT CRI MAG 3 PRINCIPALA FN
1142 Buzau Rusetu SPULBER MIXT INDEPENDENTEI,NR.27
1143 Buzau Sarata-Monteoru STEFANIA 2006 PRINCIPALA NR 415
1144 Buzau Arcanu STOICA I VERONICA STR PRINCIPALA NR 47
1145 Buzau Berca STV EXPERT INSTAL VALEA LUPULUI,NR 191
1146 Buzau Berca STV EXPERT INSTAL STRADA 1 DECEMBRIE 1918 BL A4
1147 Buzau Chiojdu SUCCES MAGAZIN MIXT PCT 2 PRINCIPALA NR 204 BIS
1148 Buzau Boldu Suru Trip Games Srl Principala Nr 907
1149 Buzau Buzau Tdv Senior  E 85 E85 Langa Benzinaria Mol
1150 Buzau Beceni TDV SUPERMARKET PRINCIPALA BLOC 4 SCARA 1
1151 Buzau Valea Salciilor TISAIKO PRINCIPALA 272
1152 Buzau Tabarasti TOMI COM OTC UNIRII,NR.32
1153 Buzau Gura Dimienii TRANS GABI PRINCIPALA
1154 Buzau Largu Transslk Dyg Road Mecanizatorilor
1155 Buzau Limpezis TRITON IMPEX DN 85
1156 Buzau Movila Oii VANATORU OTC. PRINCIPALA NR125
1157 Buzau Boboc VERO COMTEX MAGAZIN MIXT PRINCIPALA. NR. 18
1158 Buzau Rusetu VLAD M S GEORGIANA STR ARMONIEI,NR 5
1159 Buzau Scurtesti Vadu Pasii VOICU MARIA MIXT PRINCIPALA NR 301
1160 Buzau Saranga ZAPLAIC MAGAZIN ALIMENTAR PRINCIPALA,NR.73
1161 Buzau Rusetu BULGARU OTC STR INDEPENDENTEI NR 39
1162 Buzau Padina MADY COM OTC BIBESCU VODA,NR.18
1163 Buzau Lunca Frumoasa SPATCRI  Mag Mixt 1. PRINCIPALA FN
1164 Buzau Limpezis TRITON IMPEX EVER GREEN DN 85
1165 Buzau Sarata-Monteoru NOJITA COM PRINCIPALA NR 58
1166 Buzau Pietroasele ZECHE OVIDIU MARKET PRINCIPALA NR 602
1167 Buzau Stalpu CATARGIU VIORICA PRINCIPALA ,NR 181 BIS
1168 Buzau Buzau DMV PROD PRIETENIEI MICRO 14
1169 Buzau Buzau MARKET JUNIOR BAZALT NR,15
1170 Buzau Buzau MURARIU VERONICA ORIZONTULUI 46
1171 Buzau Gageni Sahateni OANA COMEX ZOLRILOR NR ,21
1172 Buzau Buzau TRITON IMPEX PCT,2 ALEEA INDUSTRILOR NR 3
1173 Buzau Buzau TRITON IMPEX UNIRII BULEVARDUL UNIRII
1174 Buzau Buzau TRITON DOROBANTI 1 STR DOROBANTI. BL11C , SC 1 SI BL11C SC B
1175 Buzau Buzau TRITON DOROBANTI 2 DOROBANTI 1 BL 8 A
1176 Buzau Buzau Vinoteca Dorobanti CARTIERUL DOROBANTI,NR 116BIS
1177 Buzau Buzau Bian Caragiale UNIRII, BL. O1,E7
1178 Buzau Buzau Bian Crang MARESAL AVERESCU PIATA CRANG
1179 Buzau Buzau Bian Motor UNIRII SUD
1180 Buzau Buzau TDV SEMIOR MARACINENI Pricipala Langa Politie
1181 Buzau Aldeni Fifcom Universal Trading PRINCIPALA
1182 Buzau Maracineni Bz CERNICA CENTRALA NR 145
1183 Buzau Capatanesti STEFY BABY STRADACENTRALA NR 141
1184 Buzau Cernatesti Bz CERNICA SENIOR PRINCIPALA 187
1185 Buzau Ramnicu Sarat La Andreiu 2007 Rustic Café Bar DOMNEASCA 93
1186 Buzau Padina Agrometvet Mixt STR BIBESCU VODA,NR.134
1187 Buzau Tabarasti SILAX TOAMNEI,NR672
1188 Buzau Largu Nicons Trans Otc. ION CREANGA,NR.20
1189 Buzau Movila Oii Patrik Mixt STR PRINCIPALA NR 46
1190 Buzau Ramnicu Sarat Radin Com Zona Pod MIHAIL KOGALNICEANU BL.10C PARTER
1191 Calarasi Plevna Lupsanu ADISS -BAR Principala-centru
1192 Calarasi Plevna Lupsanu ADISS MAG MIXT. BUCURESTI (CENTRU)
1193 Calarasi Budesti Cl AJAX MAGAZIN MIXT STEFAN CEL MARE 32
1194 Calarasi Tudor Vladimirescu Perisoru ALADIN MAG 2 PRINCIPALA
1195 Calarasi Stefan Cel Mare Cl ALADIN MAG 3 DIALOGULUI 19
1196 Calarasi Perisoru ALADIN MAG MIXT(LA DOI PASI) Principala(centru)
1197 Calarasi Fundeni Cl ALEX&ALEX MAG TRANDAFIRILOR 92
1198 Calarasi Chiselet ALFA STAR MAGAZIN MIXT SOS CALARASI 1057
1199 Calarasi Curcani Alma Kid Str Penes Curcanul Nr29
1200 Calarasi Chiselet ANDREEA ELA MAG MIXT SOS CALARASI
1201 Calarasi Mitreni Andrei Ciprian Mag LALELEI 52
1202 Calarasi Ulmeni Cl AURDAN MAG MIXT OLTENITEI 481
1203 Calarasi Ulmeni Cl AVANTAJ MARKET MAG OLTENITEI 251
1204 Calarasi Valea Rosie Mitreni BALMEC MAGAZIN MIXT 1 CASTANULUI 757
1205 Calarasi Dalga BELFEGOR MAG PANDURI 3
1206 Calarasi Stefanesti Ileana BIZINICHI LUCRETIA MAG PRINCIPALA , SCOLII
1207 Calarasi Tudor Vladimirescu Perisoru BRUTUINVEST MAG MIRCEA CEL BATRAN 8
1208 Calarasi Chirnogi BURCA MAG MIXT STEJARULUI 17
1209 Calarasi Dalga CIMPEANUN MARIETTA BUCURESTI-CONSTANTA NR 23
1210 Calarasi Calarasi Cl COMIR BAR B-dul Republicii 4
1211 Calarasi Ulmeni Cl Cosmin Mario Boutique Mag Str. Zimbrului 39 Ulmeni
1212 Calarasi Galbinasi Vasilati COSTACHE IRINA TINERETULUI 1
1213 Calarasi Sohatu CRISTEA ANA MARIA MAG PRINCIPALA NR 23
1214 Calarasi Cunesti DARLI MAR MAG. CALEA CALARASI 60
1215 Calarasi Ulmeni Cl DIA DOR MAG 1. OLTENITEI 394
1216 Calarasi Ulmeni Cl DIA DOR TERASA BAR OLTENITEI 394
1217 Calarasi Stefanesti Ileana DUMITRESCU EMY BAR. PRINCIPALA , 277
1218 Calarasi Luptatori ELA COMEX – BAR. PRINCIPALA
1219 Calarasi Bogata Gradistea Elena Savel Str Calea Calarasi,Nr.37
1220 Calarasi N. Balcescu Al. Odobescu ELIA COMPANY MAG BALCESCU CENTRALA 30
1221 Calarasi Oltenita EMMA HARTE 22 DECEMBRIE 53
1222 Calarasi Sandulita ENE MAG MIXT AVRAM IANCU 17
1223 Calarasi Calarasi Cl Exl 2002 Mag Mixt MACULUI 84
1224 Calarasi Oltenita GABIDO MARKET MIHAI BRAVU NR 173
1225 Calarasi Coslogeni GENERAL SHOP MAG COSLOGENI LICHIRESTI 75
1226 Calarasi Stefanesti Ileana GHEORGHE MARCEL IF. PRINCIPALA 280
1227 Calarasi Cascioarele HARDDY MAGAZIN MIXT LATERALA 569
1228 Calarasi Stefan Cel Mare Cl HODINA FLORENTDINA MAG MUSCEL 7
1229 Calarasi Lehliu Gara HUNTER TRIUMF 94 – BAR. N. TITULESCU 50
1230 Calarasi Cunesti KAOMY MAGAZIN MIXT. CALEA CALARASI , 21A
1231 Calarasi Cascioarele KAVEMCOVAL MAG MIXT PRINCIPALA 50
1232 Calarasi Ulmu Cl KIVI PRIMARIEI-279
1233 Calarasi Plumbuita LA BABOII MAG MIXT LA DOI PASI PRINCIPALA0, 23
1234 Calarasi Modelu La Capat Str. Sos Calarasi 72
1235 Calarasi Chiselet LEOPARD CIZMARULUI
1236 Calarasi Sohatu LICSANDRU MAX MIXT B ST DELAVRANCEA 19
1237 Calarasi Fundulea M&C Tehno Mmk 22 DECEMBRIE
1238 Calarasi Oltenita M.M. ALEX 3 1DECEMBRIE nr 54
1239 Calarasi Gradistea Cl MADY MGR MAG. MIXT CALEA CALARASI 129
1240 Calarasi N. Balcescu Al. Odobescu MARIOLINO MAG VLAD TEPES , 32
1241 Calarasi Galdau MATEI FELICIA MAG FAGULUI 2
1242 Calarasi Chirnogi MERIDIAN MAG MIXT PRINCIPALA 24
1243 Calarasi Oltenita MICAR COM Bd REPUBLICII 16
1244 Calarasi Ceacu MICU MARILENA MAG STRADA 24
1245 Calarasi Oltenita MIHOMAR MARKET DR LUCIAN POPESCU 1A
1246 Calarasi Calarasi Cl MINERVA BAR DOBROGEI, 8
1247 Calarasi Cascioarele MIRNIC SIMO MAG PRINCIPALA NR 453
1248 Calarasi Bosneagu MITRAN AXENIA MAG.MIXT Laterala
1249 Calarasi Borcea NELFENY CALEA CALARASI 127
1250 Calarasi Drajna Noua NIFORT BAR PRIMAVERII 1
1251 Calarasi Calarasi Cl ODETTE – BAR STR MUSETELULUI NR 2 BIS
1252 Calarasi Radu Voda Lupsanu ONEA DUMITRU MAG LATERALA-BISERICA
1253 Calarasi Radu Voda Lupsanu ONEA DUMITRU MAG MIXT 2 STR BISERICII
1254 Calarasi Oltenita PAFF MAGAZIN ARGESULUI 50
1255 Calarasi Oltenita PASCAL MAG MIHAI EMINESCU 7A
1256 Calarasi Gradistea Cl PETRACHE IOANA MAG CALEA CALARASI 219
1257 Calarasi Oltenita PETROGET BAR TINERETULUI 176
1258 Calarasi Stefan Cel Mare Cl POPESCU LILIANA MIXT ILFOVEANU 14
1259 Calarasi Stefan Voda PREDOIU ANGELICA MAG SALCAMULUI 100
1260 Calarasi Silistea Valea Argovei PRINCE BAR Principala 35
1261 Calarasi Vlad Tepes Prod Com Sava Mag Mixt BUCURESTI
1262 Calarasi Mihai Viteazu Vlad Tepes Prod Com Sava Mag Mixt BUCURESTI 51
1263 Calarasi Crivat PRODABAT MAG MIXT 2 PRINCIPALA 196
1264 Calarasi Ogoru PUSCHIU MAG ISLAZULUI 14
1265 Calarasi Valea Argovei RADU LUMINITA MAG PRINCIPALA 31
1266 Calarasi Crivat RADU RODICA BAR principala 172
1267 Calarasi Oltenita RAI MAG REPUBLICII 68
1268 Calarasi Oltenita REM BAR BD. REPUBLICII NR 58B
1269 Calarasi Galdau ROAURA & ROUA MAG CALARASI FETESTI , 93
1270 Calarasi Varasti Dorobantu ROMIO RUSSEL MAG PRINCIPALA
1271 Calarasi Oltenita SABIMARI MAGAZIN MIXT NR1 ALEXANDRU GHICA, 17
1272 Calarasi Razvani Sandu Rodica Mag Mixt Veseliei , 46
1273 Calarasi Calarasi Snack Pronto Bar Prel Bucuresti Nr 16
1274 Calarasi Rasa Soare Bar Calea Calarasi 30
1275 Calarasi Oltenita ERIC&ANDRA MAG CALARASI 22C
1276 Calarasi Ciocanesti Cl TV DANI PRINCIPALA 85
1277 Calarasi Clatesti VERUNIS MAG ARGESULUI 249
1278 Calarasi Chirnogi VIO DORI MAG PRINCIPALA NR 102
1279 Calarasi Radovanu Viori Vio Bar Str Garofitei 121
1280 Calarasi Sarulesti-Gara VISAN C ANA MAG ANTON PANN 7
1281 Calarasi Independenta Cl VOICU MIRELA MAG 2 UNIRII , 49
1282 Calarasi Constantin Brancoveanu LAVY STAR MAG CAMINULUI NR 10
1283 Calarasi Oltenita TOTO MAGAZIN MIXT CALARASI 4
1284 Caras-Severin Garliste ALLESIA SIVICOM PRINCIPALA NR 3
1285 Caras-Severin Bocsa Cs Azut Georgeta Str.Republicii Nr.13
1286 Caras-Severin Moldova Noua BODEA TEODOR I L CARAGIALE NR.15
1287 Caras-Severin Resita BRASA DE SARA SURIANU BL 1 SC A PARTER
1288 Caras-Severin Bozovici BUSU ALI DANI PRINCIPALA BL.267 G
1289 Caras-Severin Otelu Rosu EDITH & CLARA 22DECEMBRIE 1989 b5
1290 Caras-Severin Oravita HELP TRANS 4 1DECEMBRIE 1918
1291 Caras-Severin Caransebes IC IRGEANI(MARI COST) SESU ROSU NR F1
1292 Caras-Severin Oravita IMPERIAL ORAVITA POLIGON
1293 Caras-Severin Moldova Noua INDREI MARIUS CONSTANTIN DAICOVICI NR 44
1294 Caras-Severin Resita LISIPROD ALBINA REPUBLICI NR:18
1295 Caras-Severin Resita MARCOSANU 1 P MAIOR NR 67
1296 Caras-Severin Caransebes Mary-Cost Str.General Trapsa Nr.23A
1297 Caras-Severin Moldova Noua MIHFANYA PIATA AGROALIMENTARA
1298 Caras-Severin Resita MONA LISA VICTORIA COMPLEX VICTORIA(REPUBLICI 13)
1299 Caras-Severin Resita OD ARMONIA GARA GARA NORD
1300 Caras-Severin Baile Herculane PINK PANTER MAGAZIN 1 MAI NR 3
1301 Caras-Severin Resita REIBOK REPUBLICII NR:8
1302 Caras-Severin Bocsa Cs SAMGAB SADOVEI NR 6
1303 Caras-Severin Resita SERMIRCOM SRL REPUBLICII 27
1304 Caras-Severin Anina STAR ACTIV MAGAZIN SF. VARVARA NR9
1305 Caras-Severin Otelu Rosu TAMASANU(PAUL) TINERETULUI BL 1A
1306 Caras-Severin Comoraste TEPERDEL PRINCIPALA,NR.172
1307 Caras-Severin Baile Herculane TERASA VALY TRANDAFIRILOR NR 40
1308 Caras-Severin Oravita ZAMFIR 2000 ZONA GARII COMPLEX COMERCIAL
1309 Cluj Valcele Feleacu ALEMIL OTC PRINCIPALA 133
1310 Cluj Aghiresu-Fabrici ALEXANDRU DANIEL BAR PRINCIPALA 181 A
1311 Cluj Cluj-Napoca AMANUT SHOP CONSTANTIN BRANCUSI 190 B
1312 Cluj Micesti Tureni ANDREICA OTC PRINCIPALA 19
1313 Cluj Huedin APUSEANA AVRAM IANCU 43
1314 Cluj Valcele Feleacu BALOGH FAM VALCELE  93 A
1315 Cluj Dej BISIFELNIC OTC BP HASDEU 40A
1316 Cluj Caseiu BOLD INSTALATII PRINCIPALA 59A
1317 Cluj Feleacu BSV OTC FELEACU 409
1318 Cluj Ceanu Mic CALIAN RODICA OTC CEANU MIC 67
1319 Cluj Sandulesti CASA NATALIA OTC SANDULESTI 191
1320 Cluj Valcele Feleacu CATINAS ANA LILIANA OTC VALCELE 158 A
1321 Cluj Cluj-Napoca CICMAR OTC MARAMURESULUI NR.46
1322 Cluj Dej CIPRI PAN D.GHEREA 16A
1323 Cluj Dej CLARUS MAG 16 FEBRUARIE 2
1324 Cluj Aghiresu COOP AGHIRES MAG ALIM PRINCIPALA 154
1325 Cluj Plaiesti COOP PLAIESTI OTC PRINCIPALA 286
1326 Cluj Moldovenesti COOP VALENI OTC VALENI 575
1327 Cluj Copaceni Sandulesti COPANDEANU OTC PRINCIPALA 176
1328 Cluj Cluj-Napoca COSAMB CALEA FLORESTI 79
1329 Cluj Cluj-Napoca COSAMB 48 LIVIU REBREANU 48
1330 Cluj Fizesu Gherlii DEBRETENI STR.PRINCIPALA NR.25
1331 Cluj Dej Dominic Otc Str. 1 Mai Nr. 182B
1332 Cluj Mintiu Gherlii ELIROX PRINCIPALA 183
1333 Cluj Cluj-Napoca ELSO ABC DONATH 15
1334 Cluj Aghiresu-Fabrici EMIOLA MAG ALIM PRINCIPALA 78
1335 Cluj Cluj-Napoca EURO CRESCEND MM MARAMURESULUI NR.26
1336 Cluj Calarasi Cj FARTESCU CAFE BAR CALARASI NR 495
1337 Cluj Calarasi Cj FARTESCU MM PRINCIPALA NR495
1338 Cluj Podeni Moldovenesti FIRA&VIMARIS BAR PODENI 342
1339 Cluj Cluj-Napoca FLAVIANDA 3 octav bancila nr. 23
1340 Cluj Cluj-Napoca FLAVIANDA OTC Calea Dorobantilor 57
1341 Cluj Dej GILAURA BAR 22 DECEMBRIE 5A
1342 Cluj Cluj-Napoca GUSTINO MAG T.VUIA NR.54
1343 Cluj Cluj-Napoca GUSTINO MAG PLEVNEI NR.119
1344 Cluj Plaiesti IOBAGY ETELCA OTC PLAIESTI 125
1345 Cluj Podeni Moldovenesti KOVACS NICOLETA PODENI 50
1346 Cluj Podeni Moldovenesti KOVACS NICOLETA BAR PODENI 54
1347 Cluj Turda LA UNION OTC C VICTORIEI FN
1348 Cluj Cluj-Napoca LUSYION MINIMARKET BUCEGI 7
1349 Cluj Aghiresu-Fabrici MASTAN BAR PRINCIPALA 384
1350 Cluj Tureni MIKTIM OTC PRINCIPALA 77A
1351 Cluj Dej MULTY SORTY BAR STR.FLORILOR NR.3-5
1352 Cluj Fundatura Iclod MURESAN MINIMARKET PRINCIPALA 256
1353 Cluj Ceaba MURESAN R PAUL BAR PRINCIPALA 77
1354 Cluj Tritenii de Sus NICOLAS OTC TRITENII DE SUS 165
1355 Cluj Turda NISAN DRINKS LIBERTATII 14
1356 Cluj Suceagu NUCET BAR PRINCIPALA 261Y
1357 Cluj Huedin PALIMEX MAG HUEDIN VLADEASA 5
1358 Cluj Negreni Ciucea PALIMEX MAG NEGRENI PRINCIPALA 54
1359 Cluj Sancraiu Palimex Mag Sancrai PRINCIPALA 98
1360 Cluj Gherla PONICREDO OTC Staruitei 12
1361 Cluj Manastireni SERGCOM MAGAZIN MIXT PRINCIPALA 188
1362 Cluj Dej SOSTRANS MAGAZIN ALIMENTAR OTC N TITULESCU 16A
1363 Cluj Cluj-Napoca TISA COM OTC DIACONU CORESI 24A
1364 Cluj Cluj-Napoca Valcris Otc Crinului Nr 9
1365 Cluj Gherla VERITAS 1 Libertati nr 8
1366 Cluj Gherla VERITAS 4 GELU 30
1367 Cluj Aghiresu-Fabrici VIO & MONI BAR PRINCIPALA 175A
1368 Cluj Huedin ZSECAF COM MAG ALIM P-TA VICTORIEI 5
1369 Constanta Ovidiu ANDREI VAS-MARIS INSULEI 23
1370 Constanta Ovidiu Cristea Adina Str. Poporului   82A
1371 Constanta Cumpana ABDURAMAN ELENA CRIZANTEMEI 11
1372 Constanta Dulcesti 23 August ABIBULA KAMER MIXT BARBU STEFANESCU 33
1373 Constanta Independenta Ct ABY SERVICE OTC CONSTANTEI 54
1374 Constanta Constanta Actual Family Market Bvdul. I.C Bratianu Nr 87
1375 Constanta Cerchezu ADI MARIUS MIXT GHIOCEILOR 33
1376 Constanta Constanta ADIVIN 95 MARKET LUPTATORI 12
1377 Constanta Plopeni Chirnogeni Afa Family Star Srl Pompierilor Nr 19
1378 Constanta Lanurile Mereni AFTER TASTE MAGAZIN ETERNITATII 149
1379 Constanta Constanta AGROMIXT CIMPOIESU CURCUBEULUI, 3
1380 Constanta Vulturu Ct AGROTRITICUM EROILOR 49
1381 Constanta Gradina AIS-MIG EXPRESS CARMEN 5
1382 Constanta Dunareni ALEX MIHAELA PIPERA PRINCIPALA FN
1383 Constanta Mihail Kogalniceanu Ct ALEXANDRU CRISTIANA IF TUDOR VLADIMIRESCU 23
1384 Constanta Baneasa Ct ALEXANDRU MAGAZIN VIILOR 9
1385 Constanta Viisoara Cobadin Alexmari Star Str . Principala
1386 Constanta Eforie Sud ALIMENT BSA MIHAI EMINESCU NR.7
1387 Constanta Valu lui Traian ALINA MEGA STORE SCOLII 21
1388 Constanta Cernavoda AMBROSE MALINULUI DS20
1389 Constanta Corbu Ct ANCA & MARIA SRL V SASSU 42a
1390 Constanta Constanta ANCOMAR FERDINANT 118
1391 Constanta Navodari ANCORA RECOLTEI NR. 12
1392 Constanta Valu lui Traian ANDRA INTERNATIONAL 1 CALEA DOBROGEI NR 161A
1393 Constanta Ghindaresti ANDREEA LM STYLE MAG DUNARII 22
1394 Constanta Comana Ct ANDREI AGROCOM MARKET PRIMAVERII 11
1395 Constanta Valu lui Traian ANIMAR TOP CLEANING MIHAI EMINESCU 44
1396 Constanta Tuzla ANTON ANDARK OTC COSTINESTI 47
1397 Constanta Tuzla ANTON ANGELINA MARKET CONSTANTEI 88A
1398 Constanta Harsova ANTONIUS EN GROSS STR.AL.CEL BUN NR.8,BL.S2,SC.D,AP47
1399 Constanta Constanta ARES BAR PROGRESULUI NR.8 SC.D
1400 Constanta Techirghiol ASCENT REPUBLICII, 5
1401 Constanta Constanta Asima Print Duo Bar I C Bratianu, 100, bl Big, Sc2
1402 Constanta Sacele Ct ASOLTANEI DANIELA CRINULUI 7
1403 Constanta Constanta ATLAS CENTER 2 ALEEA NALBEI 3
1404 Constanta Constanta ATLAS CENTERSRL B DUL LAPUSNEANU 74
1405 Constanta Petrosani Deleni ATRACTIV MAGAZIN 2 independentei 25b
1406 Constanta Murfatlar Atractiv Mark Calea Bucuresti 54, Bl. C4
1407 Constanta Mosneni 23 August BAIAR BAR PRINCIPALA 34
1408 Constanta Mangalia BAR TRIDENT NEGRU VODA , 26
1409 Constanta Mangalia BASARABIA BAR OITUZ 71C
1410 Constanta Tichilesti Ghindaresti Bebu Aliment STR. PRINCIPALA, NR. 12
1411 Constanta Cobadin BEST PRICE MAGAZIN STR NEGRESTI NR 1
1412 Constanta Constanta BETA TRADE BAR PIATA TOMIS 3
1413 Constanta 2 Mai BIANCA OTC ISLAZULUI 349
1414 Constanta Dunarea BLAJ IMPEX BAR CAPIDAVEI,NR 35
1415 Constanta Constanta BLANC LEADER TOMIS 220
1416 Constanta Constanta BLANC LEADER 2 STR. FAGETULUI NR.142
1417 Constanta Saraiu BOGDAN PROD COM BAR TULCEI 51
1418 Constanta Lumina CAFÉ CLUB ICA NAVODARI 47
1419 Constanta Albesti Ct CALIN CARMEN OTC MANGALIEI 25A
1420 Constanta Cernavoda Capitol Adrian Str. Canalului   5
1421 Constanta PIATRA CT CARAMIDA PAULINA TASAUL ,nr 73
1422 Constanta Cumpana CARAPCEA 1 MAGAZIN CONSTANTEI 51
1423 Constanta Casicea CARAPCEA OTC GARII 24
1424 Constanta Navodari CASA ALBA CRI-DEN SRL PLOPILOR 44
1425 Constanta Faclia Casa Vinului Dulce STR. PRINCIPALA FN
1426 Constanta Lipnita CATA&VLAD MORII NR 61
1427 Constanta Pestera CATALIN & CRISTIAN IZVORULUI 63
1428 Constanta Ovidiu IUMEL ACTIV (ANIEL) NATIONALA 110
1429 Constanta Cernavoda CERNADAN BAR C.Canalului 3
1430 Constanta Cerchezu Chelaru Market Gen Cerchez Nr 24
1431 Constanta Lumina CILCIC ANCA MARE 206
1432 Constanta Lumina CIOCAN ANAMARIA PF MORII 162b
1433 Constanta Nazarcea CIP&CLARY CALEA OVIDIU 38
1434 Constanta Oltina Cirjila Angelica PRINCIPALA FN
1435 Constanta Mihail Kogalniceanu Ct CIURARU FLORENTINA NICOLAE BALCESCU NR131
1436 Constanta Chirnogeni CLAUCOST OTC GRUIA 36
1437 Constanta Constanta CLAUDIA TEAM LILIACULUI 2
1438 Constanta Murfatlar CLUB NET STAR M KOGALNICEANU 28
1439 Constanta Zorile Adamclisi COCOTA MAGAZIN VIILOR 18
1440 Constanta Tuzla COM GABIULI OTC BIRUINTEI 5C
1441 Constanta Navodari COMERCIAL VENETIA 2 CARABUS NR.8
1442 Constanta Cobadin COMFOREX TOAMNEI 29
1443 Constanta Mihail Kogalniceanu Ct COMIXT CONTU BAR SPERANTEI 10
1444 Constanta Murfatlar COMOSIL AUTO MINI MARKET CALEA BUCURESTI , 50A
1445 Constanta Poarta Alba COMPLET FAMILY VISINILOR 19
1446 Constanta Mangalia COMSTAR VALY ALB. ALBATROS 17
1447 Constanta Mangalia COMSTAR VALY2 OTC 1 DECEMBRIE 1918 18
1448 Constanta Capidava CONIC STR. TOPALU POZITIA 024
1449 Constanta Cobadin CONMAR BAR CONSTANTEI, 25
1450 Constanta Harsova CONSTANTIN C EMILIA MAGAZIN VANTULUI NR15
1451 Constanta Movilita Topraisar CORALEX STAR OTC EROILOR 36
1452 Constanta Limanu COSMAR OTC M. EMINESCU 19 A
1453 Constanta Limanu COS-MIORAD OTC CASTANULUI 11
1454 Constanta Corbu Ct COSTURAS EXIM MAGAZIN Principala 141
1455 Constanta Techirghiol CRISMAR BRAND NICOLAE BALCESCU NR.16
1456 Constanta Lumina CRISTALINA ALEX MORII NR39
1457 Constanta Baneasa Ct CRISTU ELENA BAR FLORILOR 57
1458 Constanta Topraisar DALBEY ACTIV MARKET NATIONALA 70B
1459 Constanta Cumpana DALMATIENII VESELI crinului 51
1460 Constanta Constanta DANEDY NOU COMPLEX COMERCIAL TOMIS 3
1461 Constanta Constanta DANEDY NOU 2 BDV LAPUSNEANU
1462 Constanta Medgidia DASFAIMO INDEPENDENTEI 79
1463 Constanta Navodari DECOGEL LOCALITATEA PENINSULA
1464 Constanta Constanta DIONISOS ALIMENT SRL LIBERTATII 28
1465 Constanta Topraisar DISCO BLUE MAR OTC NATIONALA
1466 Constanta Cochirleni DIVERS CMI PRINCIPALA 30
1467 Constanta Cogealac Divers Supermarket Str. Mare, Nr. 72 Sp. Com.
1468 Constanta Ciobanu Dobre Elena Mag Str. Eilor 102 Spatiu Comercial
1469 Constanta Mihai Viteazu Ct DRAGAN DUMITRU IF CAMINULUI,NR24
1470 Constanta Ciocarlia Ct Dragomir Market Str 1 Dec Nr 64
1471 Constanta Murfatlar DUMITRASCU VIORICA MIHAIL KOGALNICEANU
1472 Constanta Mihai Viteazu Ct DUMITRU FLORIN M.VITEAZU Principala Nr 24
1473 Constanta Cobadin ECODELM PECO OSTROVULUI 1
1474 Constanta Lumina Eda&Eda Str. Mare Nr. 1
1475 Constanta Pestera EDI SOFT PIETRENILOR NR.23
1476 Constanta Pantelimon Ct EDIMO MAGAZIN DALIILOR FN
1477 Constanta Targusor Eldalev Bar Constantei 57
1478 Constanta Constanta ELECTRIC STAR 2000 FRUNZELOR, 46
1479 Constanta Ciocarlia de Sus ELEGANT ELENA BAR VENUS 27
1480 Constanta Navodari Eli&Criss Aleea Condor Nr 3
1481 Constanta Constanta ELIXIR BREAK BAR I L CARAGIALE, NR 16 A
1482 Constanta Saraiu EMANUELA COV Comun Saraiu
1483 Constanta Lumina EMILIAN PREST MAGAZIN 22 DECEMBRIE 1(COLT NAVODARI
1484 Constanta Oltina EMILLY MAGAZIN 3 PORTULUI FN
1485 Constanta Deleni Ct EMMA MIGAS BAR PRINCIPALA 23
1486 Constanta Mangalia ENDIS STAR MARKET Rozelor 14
1487 Constanta Constanta ERFET BAR BADEA CARTAN , 20
1488 Constanta Independenta Ct ERMEGA COMPANY BAR TAMPLARIEI
1489 Constanta Cumpana ESTIVAL CAFÉ CONSTANTEI 91
1490 Constanta Nicolae Balcescu Ct EXCELENT BAR CAROL 1 NR36
1491 Constanta Nicolae Balcescu Ct EXCELENT PROD SERV MAGAZIN 2 CAROL 1 NR36
1492 Constanta Fantinele Cogealac EXPERT CREATIV BSARABA NR42
1493 Constanta Mangalia FAST FOOD NORDIANA CONSTANTEI, NR 57 C
1494 Constanta Gradina FEDOR 1 VICTORIEI 36
1495 Constanta Navodari FER METAL-SOR RANDUNELOLOR 5A
1496 Constanta Raristea FILIP VIORICA PFA Raristea
1497 Constanta Constanta FINEST MAGAZIN MIRCEA , 137
1498 Constanta Constanta FINEST MARKET MIRCEA PIATA TOMIS 2
1499 Constanta Sacele Ct FLAMINGO COM MIXT SRL CET HISTRIA 54
1500 Constanta Tuzla FLOR TRANS 2 OTC MECANIZARII 50
1501 Constanta Negru Voda FLOREJAN TEXTILE MARKET FLORILOR 2
1502 Constanta Murfatlar FLORI 96 MAGAZIN STR.NICOLAE IORGA 3
1503 Constanta Olteni Independenta FLORIANA BAR PRINCIPALA 15
1504 Constanta Mangalia Floridor Boutique Str Albatros Nr 8
1505 Constanta Ciobanu FLOR-VIC 1 EROILOR 48
1506 Constanta Constanta FLORY-VAL BAR Gladiolei 5A
1507 Constanta Corbu Ct FOCUTA MIHAI IF CABANEI 9
1508 Constanta Medgidia FOISOR 3 DUMBRAVA ROSIE 22
1509 Constanta Cernavoda FOISOR COM MAGAZIN 9 mai UNITATEA24
1510 Constanta Cernavoda FOISOR MAGAZIN 2 AVRAM IANCU 5
1511 Constanta Constanta FORUM AGENCY ESTATE MILITARA 3
1512 Constanta Constanta FRONI PIATA TOMIS 3
1513 Constanta Tariverde G.S.I TARIVERDE MAG RASARITULUI 75
1514 Constanta Ghindaresti GAVRILA IRINA DISPENSARULUI NR543
1515 Constanta Navodari GEACOM NOU Aleea Meduzei Nr 17
1516 Constanta Biruinta GEEA CHRIS OTC PATRIEI 6B
1517 Constanta Constanta Gefka Distribution Cet Aleea Egretei Nr2
1518 Constanta Pecineaga GEMA MIXT OTC STEFAN CEL MARE 67
1519 Constanta Lumina GENIAL MARKET SRL MARE 187
1520 Constanta Poiana Ovidiu GEO GIOVANNY BUSINESS POTARNICHII 25D
1521 Constanta Constanta GEOMIR TRADING OBORULUI 59 A LG DIANA
1522 Constanta Constanta GEORGIS INTERNATIONAL DUMITRU MARINESCU 32
1523 Constanta Murfatlar GEOS BAR D.Cantemir, 2
1524 Constanta Constanta GERMAN Tomis 289
1525 Constanta Harsova GHEORGHE DANIEL Carsum 34
1526 Constanta Crucea Ct Globus Actual Sos. Constantei, Nr. 14A, Cam. 2
1527 Constanta Mereni GRAF OTC MORII 74
1528 Constanta Chirnogeni GRASUTU MIXT BISERICII 22
1529 Constanta Tuzla GRECU DANIELA OTC FARULUI 28
1530 Constanta 2 Mai GRING & DEVIS 1 AUREL VLAICU 208
1531 Constanta 2 Mai GRING & DEVIS 2 1 MAI NR 6
1532 Constanta Tichilesti Ghindaresti HALEP MIHNIC Principala 55
1533 Constanta Constanta HARD & CHIC ARCULUI7-9
1534 Constanta Constanta IANE MAR BAR ELIBERARII BAZAR RUSI
1535 Constanta Constanta IANE MAR BAR AUREL VLAICU 123
1536 Constanta Constanta IAN-MARI SRL IC BRATIANU 102 STATIE BIG
1537 Constanta Eforie Nord ICOM SERV REPUBLICII 2
1538 Constanta Eforie Nord Ionela Tufeanu Strada I Gh. Duca Nr 41
1539 Constanta Constanta IRINA NECULAI AVRAM IANCU NR.38
1540 Constanta Agigea Iuga O. Alexandra Magazin Avram Iancu Nr.6
1541 Constanta Topalu IULI DAN HARSOVEI 33
1542 Constanta Mangalia IVANA ROLEX BAR Constantei 55
1543 Constanta Mamaia-Sat J.T. GRUP OIL SRL M10,Nr 0-a,zona A,JT HOTEL
1544 Constanta Negru Voda Karina Mia Constantei Nr 56
1545 Constanta Negru Voda Karina Mia 1 Constantei Nr 13
1546 Constanta Constanta KIKICAM CIPRIAN PORUMBESCU, 8(UNIRII)
1547 Constanta Horia Ghindaresti KLAUS DIVERS MARKET PRINCIPALA 37
1548 Constanta Tuzla Kurky Invest Eternitatii Nr 41A
1549 Constanta Silistea Ct La Bute Market Primariei Nr 135C
1550 Constanta Constanta LA FATOS GEANY BAR ELENA CUZA, NR 10
1551 Constanta Constanta LA MATEI ALIM FANTANELE 55
1552 Constanta Corbu Ct LARGEO ACTIV SRL PRINCIPALA 44
1553 Constanta Navodari LARNIC DRAGAN RANDUNELELOR NR7-10
1554 Constanta Harsova LASCOM 1 Plantelor 11
1555 Constanta Navodari LAURA&IONEL ALBINELOR  BL A9
1556 Constanta Constanta LAURA&IONEL 3 str soveja sens giratoriu Eden
1557 Constanta Cernavoda LEADER FACILITY GARII 1
1558 Constanta Mosneni 23 August LEYLA & OMAR OTC STEFAN CEL MARE 26
1559 Constanta Constanta LIMACRIS IC BRATIANU 20
1560 Constanta Lumina LINA STEL CAMPULUI NR42
1561 Constanta Cochirleni LOJNITA PRINCIPALA 45
1562 Constanta Comana Ct LUPU STEFI BAR PRIMAVERII 27
1563 Constanta Mihail Kogalniceanu Ct LUXURY BAR TUDOR VLADIMIRESCU NR16
1564 Constanta Constanta M.D. Shop Otc Soseaua Din Vii 85B
1565 Constanta Constanta MACAO GAMES MANGALIEI MANGALIEI NR1
1566 Constanta Crucea Ct MAGATINA 2 SOS CONSTANTEI 31
1567 Constanta Stupina Crucea MAGATINA 3 SOS. CONSTANTEI 24
1568 Constanta Fantinele Cogealac MAGAZIN ELLYS RED ACTIV CALIACRA 50
1569 Constanta Constanta MAGIC STIL 10 R.OPREANU 10
1570 Constanta Oltina MALCIU MAGAZIN PORTULUI 404
1571 Constanta Valu lui Traian MAMAMARIA MIHAI EMINESCU NR 176
1572 Constanta Ciobanu MANI PARADIS 1 EROILOR 44
1573 Constanta Ciobanu MANI PARADIS 2 Eroilor 94
1574 Constanta Ivrinezu Mare MARALEX MINIMARKET COCHIRLENI NR1
1575 Constanta 2 Mai Maranca Aliment Otc ION DRAGOMIR  163A
1576 Constanta Mereni MARANDY GRANDE CONSTANTEI 323
1577 Constanta Cumpana MARIA MARKET CONSTANTEI 14
1578 Constanta Cumpana MARIA MARKET 2 CONSTANTEI 105
1579 Constanta Constanta MARIELENA BADAN THEODOR SPERANTIA, 61
1580 Constanta Constanta Market Eforie Tomis Tomis 309
1581 Constanta Constanta MARTA MAGAZIN EREMIA MOVILA 3
1582 Constanta Negureni MARTAS MAGAZIN Morii 45
1583 Constanta Constanta MAX ESCARGO CARTIER HENRI COANDA
1584 Constanta Nisipari MEDELENI – VIS STADIONULUI 5
1585 Constanta Targusor MENICHIU HARALAMBIE Constantei 88
1586 Constanta Mereni MIDAVA AGRO OTC LIBERTATII 334
1587 Constanta Mihail Kogalniceanu Ct MIGO PERFECT Daciei 29
1588 Constanta Nisipari MIH & MIH SPERANTEI, 8
1589 Constanta Constanta Mihucor Star Otc I L Caragiale Nr 2 Bl P2
1590 Constanta Cumpana MINA TRADE LILIACULUI NR 61
1591 Constanta Mihail Kogalniceanu Ct MINIMARI BADICI Transilvaniei 30
1592 Constanta Constanta Minimarket Eden STR. SOVEJA
1593 Constanta Constanta MINIMARKET MULTII TATRA MUNTII TATRA NR 46
1594 Constanta Constanta MINUTUL 91 MESTERUL MANOLE 30
1595 Constanta Corbu Ct MIRLEN PRINCIPALA, 73
1596 Constanta Sibioara MITLEN EXCLUSIV (BOGZA) GRUP SOCIAL SIBIOARA
1597 Constanta Mangalia MOD MODERN OTC MATEI BASARAB 69
1598 Constanta Tuzla MOISEI ION OTC CONSTANTEI 83
1599 Constanta Medgidia MOSESCU (BACANIA LUI TACHE) INDEPENDENTEI BL.D1 PARTER
1600 Constanta Arsa MULTI NEC OTC MIHAI EMINESCU 42
1601 Constanta Cogealac MUZVIC MAGAZIN MORII 24
1602 Constanta Targusor NASA LI& FINA CRI CONSTANTEI 66
1603 Constanta Zorile Adamclisi NATY&GABI ACTIV SRL ADAMCLISI 18
1604 Constanta Mangalia NECULENA OTC NEGRU VODA 7
1605 Constanta Viile Ion Corvin Nedea I. Florina 1 Str Democratiei 42A-42B
1606 Constanta Ion Corvin Nedea I. Florina 2 Str Sf. Andrei
1607 Constanta Navodari NELCOM MAGAZIN NUFERILOR 7
1608 Constanta Cogealac NICO MAR COMERCIAL-BAR STR.MARE 84
1609 Constanta Lumina NICOVERT MAG NARCISELOR 16
1610 Constanta Navodari NIKA NAV 99 CABANEI NR. 10
1611 Constanta Constanta NIRA PROMED 3 TOPOLOG 2
1612 Constanta Oltina ONCIU GICA MAGAZIN LALELELOR FN
1613 Constanta Constanta ONIX PLUS Soveja/Lapusneanu
1614 Constanta Cogealac ONIX VICTORIA BAR Liceului 57
1615 Constanta Medgidia PANAIT LUCIAN POPORULUI 46
1616 Constanta Potarnichea PINO & ALINA OTC scolii 2
1617 Constanta Constanta PINOS TRADE 2001 mamaia 68
1618 Constanta Plopeni Chirnogeni PLOP MARY MIXT CONSTANTEI 12
1619 Constanta Cogealac PLUS ANGELLY GARII,nr 74
1620 Constanta Fantinele Cogealac PREOTEASA BAR Basarabiei
1621 Constanta Ramnicu de Jos PRESA MAG PRINCIPALA
1622 Constanta Valu lui Traian PRO LORI M EMINESCU 60
1623 Constanta Tichilesti Ghindaresti PROTON BAR PRINCIPALA
1624 Constanta Vadu Corbu RADION BAR ALEXANDRESCU 17
1625 Constanta Plopeni Chirnogeni RALUCA 88 MIXT CONSTANTEI 11
1626 Constanta Amzacea RALUCA 88 OTC CONSTANTEI 11
1627 Constanta Lumina RAMONA&LAURA BOBI GHIOCEI 2
1628 Constanta Arsa RAZVAN MARKET OTC MIHAI  EMINESCU  4
1629 Constanta Siminoc Basarabi REALCRYS MOB SRL PRINCIPALA
1630 Constanta Olteni Independenta REDNEX 2 BAR PRINCIPALA 22
1631 Constanta Independenta Ct REDNEX MARKET CONSTANTEI 39
1632 Constanta Olteni Independenta REDNEX OTC 1 PRINCIPALA 22
1633 Constanta Dumbraveni Ct REDNEX OTC DUMBR. PRINCIPALA 65
1634 Constanta Cernavoda RENTAL DIVERS UTIL poet panait nr.14
1635 Constanta Topraisar RISCU FELICIA OTC NATIONALA 86
1636 Constanta Constanta ROBERT 2007 PIATA TOMIS 3
1637 Constanta Amzacea ROMSTAN LA 2 PASI AMZACEI 27
1638 Constanta Constanta ROSCA GEORGETA VIFOR HAIDUC 1 BIS
1639 Constanta Mihail Kogalniceanu Ct ROTARU MARIANA IF ORIZONT NR15B
1640 Constanta Negru Voda ROXAL COM OTC FLORILOR 20
1641 Constanta Lumina ROXIO TRANS MAG MORII 116
1642 Constanta Constanta SAFARI BAR ANDA AUREL VLAICU 95
1643 Constanta 2 Mai SANDU LENUTA OTC ALEXANDRU I CUZA 210
1644 Constanta Dulcesti 23 August SIBICOM OTC PRINCIPALA
1645 Constanta Constanta SILEX BAR. EGRETEI , 2
1646 Constanta Mangalia SILVIA COOP MARKET SOSEAUA CONSTANTEI 36
1647 Constanta Harsova SINERDAL REVOLUTIEI 48
1648 Constanta Mangalia SIRAMIS I MARKET ION CREANGA 4
1649 Constanta Mangalia SIRAMIS III ALBATROS 5
1650 Constanta Albesti Ct SOIUM SEVER 2 Cismelei 8
1651 Constanta Albesti Ct SOIUM SEVER MARKET MANGALIEI 60
1652 Constanta Mihai Viteazu Ct Stanagui Mag Str. Principala, Nr. 5
1653 Constanta Cumpana STANDARD EXIM 2 CONSTANTEI 118
1654 Constanta 2 Mai STEFAN MIRELA OTC AUREL VLAICU 196
1655 Constanta 2 Mai STELA IMPEX OTC M KOGALNICEANU 427
1656 Constanta Tariverde STOIANOF MAG RASARITULUI 120
1657 Constanta Dulgheru SURU LOREDANA 1 DECEMBRIE NR47
1658 Constanta Navodari TANSY-ACTIV SRL NUFERILOR
1659 Constanta 23 August Tapio Market George Calinescu Nr 69
1660 Constanta Chirnogeni TARSA MIHAELA OTC Bisericii 2
1661 Constanta Constanta Teo-Trans Logistic Otc Str Arcasului Nr32
1662 Constanta Mangalia TERASA MIORITA OITUZ 62
1663 Constanta Valea Dacilor TIMARCOS GLOBAL EROILOR 16
1664 Constanta Viisoara Cobadin TODEM MAGAZIN CRANGULUI 243
1665 Constanta Medgidia TOT INAINTE TEILOR 2
1666 Constanta Movila Verde TRIADA COMPANY MIXT CONSTANTEI FN
1667 Constanta Topalu TRUCKMON BAR DINU SEVATA ,centru
1668 Constanta Almalau TRUSCA GIORGIAN MADALIN II STR NICOLAE IORGA NR 77
1669 Constanta Crucea Ct TUDOR CRIS CONSTANTEI 91B
1670 Constanta Baneasa Ct TUDORICA MAGAZIN SPERANTEI 2
1671 Constanta Cernavoda TURCITU BAR C. AVRAM IANCU PIATA COLUMBIA
1672 Constanta Palazu Mare TYHEA MARKET SENTINELEI 43
1673 Constanta Baltagesti UNIC FAUR SILISTEI NR19
1674 Constanta Medgidia VAIDA NELA RAHOVEI BL.C2 SC.A
1675 Constanta Horia Ghindaresti VAL COM PRINCIPALA
1676 Constanta Constanta VALCELE BAR 1MAI B-DUL 1MAI VECHI NR 90
1677 Constanta Harsova VALCU AUREL Gropilor 20A
1678 Constanta Techirghiol VALPREST RASCOALEI , 1D
1679 Constanta Potarnichea VALSTEFI MAGAZIN BARAGANULUI 7
1680 Constanta Navodari VASI NOVA 3 NUFERILOR(FOSTUL SIMBLUE)
1681 Constanta Adamclisi Vasile E. Daniel Decebal Nr 41 Lot 1 C2
1682 Constanta Medgidia VIENEZ REPUBLICII NR.36
1683 Constanta Bugeac VINTILA VASILICA VICTORIEI, 100
1684 Constanta Mangalia VIRTUAL 1 DECEMBRIE 1918 , 47
1685 Constanta Canlia VIZANTE IMPEX PRINCIPALA 28
1686 Constanta Constanta VLAHOS EGALITATII NR 2
1687 Constanta Limanu VLASCEANU MIRELA OTC LALELELOR 18
1688 Constanta Izvoru Mare VOICU MONICA LAURA 2 bisericii nr8
1689 Constanta Constanta VULPINI BD 1 MAI 49
1690 Constanta Baneasa Ct ZABUN ELENA FLORILOR 70
1691 Constanta Mihai Viteazu Ct ZAULET MARY SRL NAVODARI 41
1692 Constanta Valu lui Traian Zirve-Res Mihai Eminescu Nr. 1
1693 Constanta Valu lui Traian ZOTICOS ALIM PESCARUSILOR NR 29
1694 Constanta Miorita ZUP BAR VIITORULUI 26
1695 Constanta Poarta Alba ZYX OIL BUCURESTI 2BIS
1696 Constanta Constanta SUBLICOM MAG LUNTRASULUI 6
1697 Covasna Sfantul Gheorghe ABC PLUSZ STR. CRINGULUI,NR.29 BL35/A1
1698 Covasna Sfantul Gheorghe AL&LUC SELECT OLTULUI NR 22 BL 28
1699 Covasna Sfantul Gheorghe Amigo Mag 2 Str.Caminului Nr 34 Bl 34 P
1700 Covasna Bodoc AMON CONSTRUCT 2 PRINCIPALA  NR.229
1701 Covasna Sfantul Gheorghe AMON CONSTRUCT MAGAZIN MIXT 1 1 MAI,NR.6
1702 Covasna Lunga Tirgu Secuiesc ANDAPANDA BAR STR PRINCIPALA NR 97
1703 Covasna Sanzieni APROPENZ BAR PRINC NR 635/A
1704 Covasna Tirgu Secuiesc ARAMIS LIBERTATI NR 3
1705 Covasna Reci ARANYHAL REST ZONA DE AGREMENT NR1
1706 Covasna Turia ARANYKALASZ BAR PRINC NR.540/A
1707 Covasna Baraolt AUTEX MINI MARKET 2 TRANDAFIRILOR NR11,B1,AP6
1708 Covasna Baraolt AVRAM ABC LIBERTATII  NR 11
1709 Covasna Estelnic B&Z PRINC NR165
1710 Covasna Sfantul Gheorghe BANI MARKET 1 GRIGORE BALAN NR 18,PC
1711 Covasna Sfantul Gheorghe BANI MARKET 3 VASILE GOLDIS NR 22/15/A/1-2
1712 Covasna Sfantul Gheorghe BANI MARKET 5 STR NICOLE IORGA NR10 D
1713 Covasna Sfantul Gheorghe BAYER SOROZO STR. .1 DEC 1918,NR.18
1714 Covasna Tirgu Secuiesc BAZAR MAG MIXT RANDUNICI NR 2/17/A
1715 Covasna Bradut BEDO BERTA BAR BRADUT PRINCIPALA  NR 310
1716 Covasna Sfantul Gheorghe BEM BALOGH 3 STR. STADIONULUI, NR.15
1717 Covasna Tirgu Secuiesc BENE BOLTJA CURTEA 23 NR1
1718 Covasna Dalnic BERECKI A.JUDIT MAGAZIN PRINC. NR.338
1719 Covasna Sfantul Gheorghe BERTIS 1 STR. GRIGORE BALAN BL 33
1720 Covasna Sfantul Gheorghe BERTIS 3 PRESEI, NR.5
1721 Covasna Tirgu Secuiesc BERTIS 8 DOZSA GYORGY NR 43
1722 Covasna Tirgu Secuiesc BERTIS 9 TG SEC GARII 45
1723 Covasna Sfantul Gheorghe BERTIS PIATA BANKI DONATH NR27
1724 Covasna Sfantul Gheorghe BIOTON 1 STR. NARCISELOR, NR.9
1725 Covasna Tirgu Secuiesc BOLONI CSARDA KANTA NR.12
1726 Covasna Varghis BRATYO 2 PRINCIPALA, NR.173
1727 Covasna Varghis BRATYO MAG 1 PRINC, NR.611
1728 Covasna Tirgu Secuiesc BROOKLYN ABC NICOLAE BALCESCU, BL.47,SC.BC,PARTER
1729 Covasna Bixad Malnas BUNKO MAG.1 PRINCIPALA, NR.565
1730 Covasna Bixad Malnas BUNKO MAG.2 STR. FELSZEG , N. 288
1731 Covasna Sfantul Gheorghe CAFÉ BAR GARA GARII NR.1 GARA CFR
1732 Covasna Sfantul Gheorghe CAFE BAR REBEKA VASILE GOLDIS, NR.10
1733 Covasna Sfantul Gheorghe CALUL BALAN. HARNICIEI, NR.36
1734 Covasna Zagon CASA VERDE 2 NR.645
1735 Covasna Ojdula CASABLANCA 3 PRINC NR 921
1736 Covasna Ojdula CASABLANCA 4 PRINC NR 265
1737 Covasna Baitanii Mari CERAMICA VINCZI MAGAZIN 2 DOMB NR 410
1738 Covasna Intorsura Buzaului COFETARIE CRISTAL MIHAI VITEAZUL NR.219 BL PC1
1739 Covasna Baraolt COMIXT MAG 1 STR. TRANDAFIRILOR,N R.30
1740 Covasna Lemnia CONSMCOOP LEMNIA PRINC NR162
1741 Covasna Bretcu CONSUM COOP BRETCU MAG PRINC NR226
1742 Covasna Olteni Bodoc Coop C Olteni PRINCIPALA  NR 150
1743 Covasna Alungeni CSABITRANCOM MAG MIXT PRINC NR91
1744 Covasna Lunga Tirgu Secuiesc CSEMEGE MAG MIXT TINOASA NR645
1745 Covasna Miclosoara CSEREI MIKLOS MAGAZIN PRINCIPALA NR 200
1746 Covasna Micfalau CSUTAKOS ABC PRINCIPALA  NR 6
1747 Covasna Sanzieni DARAGUS Z MAG MIXT PRINC NR835
1748 Covasna Sfantul Gheorghe DARIE IZABELA MAGAZIN PRIETENIEI NR.13 BL.16 AP.1
1749 Covasna Valea Mare Barcani DARIUS MAG VALEA MARE NR.31/A.
1750 Covasna Cernat DEDE 2 CERNATUL DE SUS NR.963/A
1751 Covasna Zagon DELVIS MAGAZIN NR.779
1752 Covasna Valcele Cv DENES ALINA MARIA I.F. NR.102
1753 Covasna Arcus DOMY ABC PRINCIPALA.NR 3
1754 Covasna Tirgu Secuiesc ECY ABC 1 NOUA, NR5
1755 Covasna Filia Edys Fortuna Presso PRINCIPALA 76
1756 Covasna Hatuica ELAN ABC PRINC NR.41/A
1757 Covasna Sfantul Gheorghe ELIXIR-SNACK BAR NICOLAE IORGA, BL.10/E
1758 Covasna Micfalau ERPEK MAGAZIN PRINCIPALA 459
1759 Covasna Sfantul Gheorghe EVER CHIOSC 1 PIATA GARII NR.11
1760 Covasna Ghelinta FEZO BAR PRINC NR865
1761 Covasna Sfantul Gheorghe FOLLIES BAR JOKAI MOOR NR2
1762 Covasna Ghidfalau FRIMIDIT MAGAZIN MIXT PARAULUI, NR.69
1763 Covasna Ghelinta GASPAR 2 VARANCSA NR403
1764 Covasna Ghelinta GASPAR BAR BILIARD PRINC, NR.178
1765 Covasna Ghelinta GASPAR MAGAZIN PRINC NR 178
1766 Covasna Zagon GEORGIAN TRANS 2 PRINCIPALA NR.23
1767 Covasna Lutoasa HARSFA MAG MIXT PRINC NR185/A
1768 Covasna Lisnau HIDI NR.119
1769 Covasna Sfantul Gheorghe Illango Bar 1Decembrie 1918 Nr 67
1770 Covasna Tirgu Secuiesc IMPERIUM MAG MIXT SZOCS JOZSEF NR7
1771 Covasna Zalan IMREH MAGAZIN PRINCIPALA NR 209
1772 Covasna Baitanii Mari INSTANT CAFÉ BAR PRINC NR473
1773 Covasna Ozun IUCRIS GABOR ARON NR.99
1774 Covasna Intorsura Buzaului IZVOARELE BUZAULUI BAR MIHAI VITEAZU NL PC 1
1775 Covasna Oituz Bretcu IZVORUL RECE MAG MIXT PRINC NR54
1776 Covasna Sfantul Gheorghe JUIMAR MAG GRIGORE BALAN NR3BL105
1777 Covasna Albis Cernat KIKICS MINI ABC PRINCIPALA  NR 14
1778 Covasna Zagon KISS ERNO MAG. TATARSZEG NR.1446
1779 Covasna Turia KODEK 2 PRINC NR.471
1780 Covasna Turia KODEK 3 KARATNA NR1220(987)
1781 Covasna Ozun KOZMIX MAGAZIN 1 GABOR ARON NR.32
1782 Covasna Sfantul Gheorghe KREMLIN BAR LT. PAIUS DAVID BL.44,PARTER
1783 Covasna Herculian KSD ABC PRINCIPALA NR 77
1784 Covasna Sfantul Gheorghe LA ATTI AL.HARNICIEI NR.10 BL.30 PARTER
1785 Covasna Baraolt LA DOI PASI DEAK 2 KOSUTH LAJOS NR. 149
1786 Covasna Ozun LA DOI PASI OZUN PRINCIPALA NR.101/1
1787 Covasna Sfantul Gheorghe LA GOSPODINA IRINA STADIONULUI NR15
1788 Covasna Tirgu Secuiesc Ludas Pub Str. Cernatului Nr 13
1789 Covasna Sintionlunca MAG.ABC BALINTCO PRINCIPALA NR.250
1790 Covasna Sfantul Gheorghe MAGAZIN MIXT PUIU 2 STR SPORTURILOR NR8BL18SC A
1791 Covasna Barcani MAGAZIN TERA-COM 1 PRINCIPALA NR.270
1792 Covasna Ghidfalau MARCSI BAR Principala Nr.109
1793 Covasna Araci MARCZI ABC PRINCIPALA NR151
1794 Covasna Sanzieni MARTI MAG NR.283
1795 Covasna Turia MINKA BAR PRINC NR 272
1796 Covasna Cernat MISS ABC Principala 449
1797 Covasna Sfantul Gheorghe MOL COMERT MAGAZIN MIXT STADIONULUI, NR.19 BL. 18
1798 Covasna Tirgu Secuiesc MONA BAR DE ZI GYORGY DOZSA, NR.43
1799 Covasna Sfantul Gheorghe NORAXA ABC GRIGORE BALAN NR34/A3
1800 Covasna Martanus PALL IMPEX MAG MIXT PRINC NR158
1801 Covasna Ojdula PANAT 4 PRINC NR591
1802 Covasna Ojdula PANAT BAR CAPOLNA NR 659
1803 Covasna Belin PANCOMEX RESTAURANT PRINCIPALA  NR 599
1804 Covasna Herculian PETO ANNA ABC PRINCIPALA NR 309
1805 Covasna Sfantul Gheorghe PORTIK BAR ROMULUS CIOFLEC NR.20
1806 Covasna Varghis PRODLARICOM 2 NR 444
1807 Covasna Covasna RAKOSI & M.2 UNIRII NR.5
1808 Covasna Sita Buzaului REST.LUCI PRINCIPALA NR.188
1809 Covasna Baraolt RESTAURANT FENYES KOSUTH LAJOS NR150
1810 Covasna Herculian ROLAOT MAG PRINCIPALA NR 277
1811 Covasna Doboseni Rozsa Chiosc STR. PRINCIPALA, NR.248
1812 Covasna Let SANDOR L. GABRIELLA f.n.
1813 Covasna Zalan SARKI KOCSMA NR.97
1814 Covasna Comandau SCHARLET BAR PRINCIPALA F.N.
1815 Covasna Sfantul Gheorghe SEPSI ABC-LASZLO 1MAI NR.43
1816 Covasna Covasna SERVICE EST VEST – VITAL STR LIBERTATII NR 23
1817 Covasna Aninoasa Reci SIMON MAGAZIN NR.169
1818 Covasna Fotos SLAGER DUO NR.96
1819 Covasna Sfantul Gheorghe Smarald Mini Abc 1 DECEMBRIE 1918, NR.17
1820 Covasna Sfantul Gheorghe SORIBBA-BAK ALEEA HARNICIEI NR 18
1821 Covasna Calnic Valea Crisului STAFI PRINCIPALA NR 13
1822 Covasna Tirgu Secuiesc STILART MAG MIXT BEM JOZSEF NR66
1823 Covasna Sfantul Gheorghe Sweet Cafe Stadion Str. Stadionului Nr19
1824 Covasna Ghelinta SZABO PIETEI NR 1090
1825 Covasna Olteni Bodoc SZEKELY CSARDA PRINCIPALA, NR.150
1826 Covasna Ghelinta SZEPVIZI CSARDA NR 1676
1827 Covasna Covasna SZILVESZTER MAGAZIN ABC STR. STEFAN CEL MARE, NR.92
1828 Covasna Ozun SZOCS EVA BAR GABOR ARON NR.72
1829 Covasna Moacsa TOMPA MAGAZIN MIXT PRINCIPALA, NR 207
1830 Covasna Bretcu TORO MAG BRETCU PRINC NR.76
1831 Covasna Padureni Moacsa TORPIKE ABC PRINCIPALA  NR 120
1832 Covasna Covasna UNICUM MAG.MIXT 1 DECEMBRIE 1918 NR 15
1833 Covasna Papauti VAJDA ARANKA MAGAZIN PRIN. NR. 26
1834 Covasna Chichis VIDAM ABC GARII NR.359
1835 Covasna Aita Seaca VIDEKI MAG AITA SEACA PRINCIPALA NR 440
1836 Covasna Sfantul Gheorghe ZAMACO CHIOSC GARII NR.2 CHIOSC 11
1837 Covasna Ghidfalau ZSANI MAG PRINCIPALA NR1
1838 Covasna Turia MINKA ABC PRINCIPALA NR 530
1839 Covasna Zabala MYBAR 3 PRINCIPALA NR 800
1840 Dambovita Targoviste 33 TERASA BULEVARDUL CAROL I 33
1841 Dambovita Glodeni Db A.M.MIC&LAD 1 CENTRU NR.10
1842 Dambovita Branistea Db ADACRIS CATANESTI, NR 291
1843 Dambovita Adanca ADANCA PROD 1 PRINCIPALA 81
1844 Dambovita Valea Leurzii Adri Total Strada Principala, Nr. Fn
1845 Dambovita Crevedia ALIANA MINIMARKET SOSEAUA BUCURESTI -TARGOVISTE 240
1846 Dambovita Valea Voivozilor ANDREEABOGDAN TUDOR VLADIMIRESCU NR21
1847 Dambovita Malu Cu Flori ANDREESCU RALUCA PRINCIPALA
1848 Dambovita Colacu Racari AUR-MIH STYLE LIBERTATI 194
1849 Dambovita Sabiesti Aur-Mih Style 2 PRINCIPALA
1850 Dambovita Izvoarele Voinesti AUTO SERVICE ADI & CLAUDIU SOS TARGOVISTE-CAMPULUNG
1851 Dambovita Sacueni Gura Ocnitei Bachios Mixt Inginer Ghe. Popescu, Nr 134
1852 Dambovita Lunguletu Best Market Lunguletu PRINCIPALA 313
1853 Dambovita Potlogi BEST MARKET POTLOGI CENTRU
1854 Dambovita Titu Best Market Titu GARII, COMPLEX COMERCIAL
1855 Dambovita Comisani BRASOVEANU MINIMARKET SUSENI 130
1856 Dambovita Runcu Db BREZEANU ION II PRINCIPALA 195
1857 Dambovita Voinesti Db Calinescu Angela Georgiana PRINCIPALA NR.164
1858 Dambovita Fieni CARTAXO 6 B-DUL REPUBLICII NR.38 BL.A1 PARTER
1859 Dambovita Pucioasa Cartaxo La doi pasi NICOLAE TITULESCU NR.3
1860 Dambovita Targoviste CASA VERDE BAR Mihai Popescu 2A
1861 Dambovita Pucioasa CENTRAL MARKET REPUBLICII NR.108A
1862 Dambovita Picior de Munte CLUB ROMAD 1 PRINCIPALA 557/2
1863 Dambovita Targoviste COCKTEIL SI VISE 3 CALEA BUCURESTI BL N1 PARTER
1864 Dambovita Crevedia COMAX M&N MINIMARKET SOS. BUCURESTI -TARGOVISTE NR.180
1865 Dambovita Pucioasa COMENA FLORIN POPESCU NR.9
1866 Dambovita Targoviste COMNIRO CALEA BUCURESTI BL.N2 PARTER
1867 Dambovita Lunguletu Costache C R Elena Pfa Dositei Filliti, Nr.36
1868 Dambovita Gaesti DARVIS 13 DECEMBRIE 271
1869 Dambovita Targoviste DIAVER TORRE MINIMARKET CALEA BUCURESTI BL H2 PARTER
1870 Dambovita Crangurile de Sus DINU GEORGE MAGAZIN MIXT principala 5
1871 Dambovita Butimanu DOI-M SNACK BAR PRINCIPALANR.561
1872 Dambovita Croitori DRAGOMIR MARIAN PRINCIPALA 196
1873 Dambovita Targoviste Dragomir Select STR. TINERETULUI NR.2
1874 Dambovita Moreni EMA STORM BAR TINERETULUI
1875 Dambovita Bezdead ENAMIL 2 PRINCIPALA 1143
1876 Dambovita Gaesti ENESCU 13 DECEMBRIE DN 7 KM78+238
1877 Dambovita Moreni ESTA MARKET 1 TINERETULUI NR.19
1878 Dambovita Corbii Mari EUROALEX PRINCIPALA CENTRU 15
1879 Dambovita Sacueni Gura Ocnitei FLOREA DOINA PRINCIPALA 45
1880 Dambovita Lunguletu G SI A COTUL MORII, NR 213
1881 Dambovita Bilciuresti Ghita Georgeta STR PRINCIPALA NR 81
1882 Dambovita Titu GOIE FULVIA CUZA VODA, NR 55
1883 Dambovita Pucioasa GONG KAFFA PIATA REPUBLICII COMPLEX SATMIS I.C.PARTER
1884 Dambovita Doicesti GO-TICA DALAS CONSTANTIN BRANCOVEANU NR.343
1885 Dambovita Tartasesti HANUL DE PAMANT Independentei 84
1886 Dambovita Targoviste HORADI MIRCEA CEL BATRAN BL X2A PARTER
1887 Dambovita Baldana Instal Discount Srl Str. Nordului, Nr. 423
1888 Dambovita Darmanesti Db IONASCU DRAGHICI 1 Principala 906
1889 Dambovita Poiana Ionita Ionut Cristian Ii PRINCIPALA, LANGA PRIMARIE
1890 Dambovita Malu Cu Flori ISTRATE CONSTANTIN PRINCIPALA 69
1891 Dambovita Laculete JULIANI ALEEA SINAIA(BARIERA DOICESTI) DN 71
1892 Dambovita Serdanu KEVIN 2013 AL IOAN CUZA, NR
1893 Dambovita Caprioru KEYNEPO PRINCIPALA 256
1894 Dambovita Ghergani LA DOI PASI ION GHICA 196
1895 Dambovita Moreni LIVORNO MORENI STR. CPT. PANTEA ION, NR.15
1896 Dambovita Racari LIVORNO RACARI ANA IPATESCU 126BIS
1897 Dambovita Targoviste LIVORNO TARGOVISTE CALEA BUCURESTI
1898 Dambovita Ocnita LIVYUS PRINCIPALA 366
1899 Dambovita Brancoveanu MACHIRAN PRINCIPALA 59
1900 Dambovita Marginenii de Sus MADIRI COM 2 PRINCIPALA FN
1901 Dambovita Gura Barbuletului MATEOIU ION PRINCIPALA 3
1902 Dambovita Ocnita MATIL COM PRINCIPALA 50
1903 Dambovita Pucioasa MICSUNICA SUPER MARKET FANTANELOR BL.C5
1904 Dambovita Vladeni Darmanesti MIHAI MARIUS PRINCIPALA NR705
1905 Dambovita Sotanga MIPETRA BARIERA C BRANCOVEANU 112
1906 Dambovita Potlogi MIRVA TARGULUI 17
1907 Dambovita Selaru MIXT MARY-RAD PRINCIPALA 16
1908 Dambovita Samurcasi NIC AVA LA FELINARE DR DARABAN 297
1909 Dambovita Croitori Nicolae Corina Mihaela PRINCIPALA NR.127
1910 Dambovita Baleni Sarbi PAM-GES NUCETULUI 1
1911 Dambovita Moroeni PAPILON MAR-LI Principala nr.47
1912 Dambovita Odobesti Db PARASCHIV ELENA PRINCIPALA 563
1913 Dambovita Dealu Mare Buciumeni PENSIUNEA DEALU MARE PRINCIPALA NR.37
1914 Dambovita Ghirdoveni PETRE PAUL PRINCIPALA NR 309
1915 Dambovita Visina Db PISICA CONSTANTIN M.VITEAZU 82
1916 Dambovita Pucheni POPASUL DAMBOVITEAN CENTRU 436
1917 Dambovita Brezoaele POPESCU MARIA MAGAZIN PRINCIPALA 406
1918 Dambovita Titu PREDESTI 3 PIATA TITU
1919 Dambovita Lunguletu PRONEC 1 SALCIILOR, NR 20
1920 Dambovita Lunguletu PRONEC 2 COTUL MORII, NR 21
1921 Dambovita Lunguletu PRONEC BAR DN 72 CENTRU
1922 Dambovita Manastioara Uliesti RADU NICOLAE 1 Principala 11
1923 Dambovita Urziceanca SAGVA COM PRINCIPALA NR.199
1924 Dambovita Glodeni Pucioasa SARBOIU CARTIER GLODENI VALE NR.177
1925 Dambovita Adanca SIMIGA COM PRINCIPALA 230 IN DREAPTA BIS
1926 Dambovita Dealu Mare Buciumeni SINDILAR ALINA PRINCIPALA 354
1927 Dambovita Dealu Frumos Pietrosita STANCU ANDREI SILVIU PRINCIPALA 79
1928 Dambovita Cornesti Db STEFAN STEFAN MAGAZIN GENERAL SOSEAUA BUCURESTI-PLOIESTI  NR.219
1929 Dambovita Adanca STEFANESCU CAFÉ-BAR PRINCIPALA137
1930 Dambovita Gheboaia TANASE IONEL IRINEL PRINCIPALA NR.141
1931 Dambovita Lunguletu TANID 2 BIRUINTEI, NR 30
1932 Dambovita Sotanga TASE DOI PASI MINERULUI NR.1
1933 Dambovita Targoviste Terasa Select Micro 6 TINERETULUI 2
1934 Dambovita Gheboieni TRIANG LEGACY PRINCIPALA DN 72A NR 1001
1935 Dambovita Cojocaru Tudor Darius PRINCIPALA NR.49
1936 Dambovita Uliesti VINTILA MARIA PRINCIPALA NR.199
1937 Dambovita Buciumeni Db Vladoiu Poliana Str. Principala Nr.252
1938 Dambovita Buciumeni Db VOICU DRAGHICI GIANINA SAT BUCIUMENI NR.30
1939 Dambovita Vlasceni ZEBRA BOSTINARI 2
1940 Dolj Calafat ADA & ANA TRAIAN,nr.30
1941 Dolj Popanzalesti ADI & CLAUDIU OTC N.TITULESCU NR1
1942 Dolj Craiova ANIS BAR OLTENIEI BL64 PARTER
1943 Dolj Craiova ARDOPAN BAR G-RAL MAGHERU 1A
1944 Dolj Craiova AS-TERRA BAR STIRBEI VODA COMPLEX CIUPERCA
1945 Dolj Craiova ATHANASIE 3 OTC GEN. MAGHERU,NR 18C, VALEA ROSIE
1946 Dolj Craiova BEST PAY OTC B-dul Dacia nr.108,bl.M8
1947 Dolj Craiova Best Pay Quick B-Dul Olteniei Nr 55
1948 Dolj Craiova BEST PAY QUICK OTC P.ISPIRESCU NR.44
1949 Dolj Salcia Argetoaia Bezna Viorel Str Ionecilor Nr 57
1950 Dolj Craiova BIG FAMILY MARKET ALEXANDRU AVERESCU NR 5
1951 Dolj Craiova BREBENEL (LAPUS) I.TUCULESCU, NR 5D
1952 Dolj Craiova BREBENEL OTC 2 22 decembrie 1989 NR 2
1953 Dolj Teasc CACERES OTC BECHETULUI 209
1954 Dolj Melinesti CALIDA 2 PRINCIPALA NR 111
1955 Dolj Argetoaia CARAMIZARU BAR CALEA LEORDOASEI NR11
1956 Dolj Gubaucea CIOCAN MINEL BAR PRINCIPALA,294
1957 Dolj Craiova CIPCOM OTC BRESTIEI, 131
1958 Dolj Craiova CISACADA OTC BRESTEI 402
1959 Dolj CARNA CLAUFLOR OTC CALEA CRAIOVEI NR. 64
1960 Dolj Bailesti DJ CLUB XXI OTC VICTORIEI, 167
1961 Dolj Macesu de Jos COSIGANA BAR PRINCIPALA
1962 Dolj Craiova CRISBAZ OTC DACIA BL5 PARTER
1963 Dolj Craiova CRYNYSA OTC 1 DECEMBRIE 1918,NR 18
1964 Dolj Filiasi DANIVA BAR STADIONULUI NR 3
1965 Dolj Filiasi DANIVA MAG STADIONULUI NR3
1966 Dolj Zanoaga Leu DENIMAR BAR PRINCIPALA,261
1967 Dolj Craiova DISTAMA OTC BRAZDA LUI NOVAC NR.87B
1968 Dolj Craiova DOMMOND BAR N.TITULESCU
1969 Dolj Galicea Mare DRAVIO CALAFATULUI,NR.5
1970 Dolj Lipovu Dur & Mac Otc PRINCIPALA NR 617
1971 Dolj Bechet ECO DUNAREA OTC PORTULUI NR. 11
1972 Dolj Craiova EDARS STIRBEI  VODA 17A
1973 Dolj Ostroveni ELESE BAR PRINCIPALA 1385
1974 Dolj Tuglui ELTIM MOHORA BAR PRINCIPALA 137
1975 Dolj Craiova FIMOREN GEORGE ENESCU NR115
1976 Dolj Dabuleni FLAVIFAN OTC VICTORIEI 88
1977 Dolj Craiova GABRIS&BAND SIRETULUI5
1978 Dolj Craiova GOVORA BAR NERVA NR2
1979 Dolj Tunarii Vechi GUNA MARIUS OTC M VITEAZU ,nr.151
1980 Dolj Pielesti HECTRA MINIMARKET G.GEOLGAU, NR 451
1981 Dolj Craiova HELINS TRADING OTC ION ANTONESCU  12
1982 Dolj Galicea Mare ILIESCU ION OTC CALAFATULUI 16
1983 Dolj Bailesti DJ IORDACHEL OTC D.Bolintineanu ,nr.65
1984 Dolj Craiova JOKER RAULUI, 438
1985 Dolj Daneti Marcoj Oil PRINCIPALA 109
1986 Dolj Craiova MAXTERRA ONE SRL RASINARI 73
1987 Dolj Craiova MERTOMA BAR CARACAL 240
1988 Dolj Craiova MINUTUL RESTAURANT B-DUL 1MAI NR 64
1989 Dolj Ghercesti Miocris Mar Otc Eroilor, Nr 117
1990 Dolj Giubega MITITELU MIC IONUT OTC CALEA CRAIOVEI NR. 65
1991 Dolj Craiova MONCISTAR OTC 1 BL DACIA 106 BL M7
1992 Dolj Piscu Vechi NALSIM OTC M VITEAZU ,NR.104
1993 Dolj Sadova Dj NICDUR MIXT GEORGE ENESCU NR. 80
1994 Dolj Campeni Pielesti NINALEX MIXT BEBE CERNATESCU 44
1995 Dolj Craiova Octapuff 1 Stirbei Voda nr.17
1996 Dolj Lipovu Paleamopsis Otc Lipovu Nr. 519
1997 Dolj Bailesti DJ PIM BAR LCT BECHERESCU, BL 20 PARTER
1998 Dolj Galicea Mare PREDOAICA OTC CALAFATULUI,NR.72
1999 Dolj Radovan RADOPAN OTC CALAFATULUI 78
2000 Dolj Lesile Simnicu de Sus RADUCAN MAG PRINCIPALA NR71
2001 Dolj Tartal RADUCU PANTELIMON OTC IANCU JIANU,35
2002 Dolj Plenita SIFMARANDO OTC TRAIAN,24
2003 Dolj Bailesti DJ STANDANMAR OTC STR.BECHERESCU NR.5 BL.22
2004 Dolj Negoiesti Melinesti TC MICODA CRAIOVEI NR257
2005 Dolj Malu Mare TERRA SILVA BAR PRINCIPALA
2006 Dolj Bucovat TERSCHAK OTC PRINCIPALA BUCOVAT 879
2007 Dolj Craiova Titan Market 23 Otc Revolutiei, Nr 22
2008 Dolj Cornetu Simnicu de Sus ULYGET CRAIOVEI NR43
2009 Dolj Badosi VALDINALEX OTC 1 PRINCIPALA 294
2010 Dolj Podari VICMAL MINIMARKET DUNARIINR 13
2011 Dolj Galiciuica VIVIVET OTC PRINCIPALA 38
2012 Dolj Catane Negoi XERYUS OTC CATANE
2013 Dolj Apele Vii ZENOEXIM OTC PRINCIPALA 981
2014 Dolj Craiova ZERIN MARKET AMARADIA 54
2015 Galati Slobozia Blaneasa ADASCALITEI MAG ALEXANDRU CEL BUN NR 24
2016 Galati Rogojeni Suceveni ADORABIL MAGAZIN PRINCIPALA,46
2017 Galati Tecuci AGRESSIVE MAGAZIN 1 DECEMBRIE 1918 NR.129
2018 Galati Tecuci AGRESSIVE MAGAZIN PETROM 1 DECEMBRIE 1918, 89B
2019 Galati Draganesti Gl ALCONDIAMAT MAGAZIN 2 PRINCIPALA 210
2020 Galati Galati ALEX&NICHOLA SIFONARIE ionel fernic ,22
2021 Galati MIHAIL KOGALNICEANU ALEXANDRU P. MARIANA MAGAZIN Principala nr. 28
2022 Galati Sendreni ALMISA MAGAZIN SECUNDARA n208
2023 Galati Galati Ancora Bar Str. Rosiori, Complex Ancora
2024 Galati Matca ANDRELOR MAGAZIN PRINCIPAL 486
2025 Galati Tudor Vladimirescu Gl ANTON MAGAZIN MARI PREDA N 421
2026 Galati CUZA VODA GL ANTONY NUT 95 ALEXANDRU I. CUZA NR.117
2027 Galati Foltesti ARTICOR MAGAZIN PRINCIPALA 580
2028 Galati Pechea BACANIA CRISTIANO SUHURLUU NR 107
2029 Galati Oancea BOGATU NICULINA NATIONALA 82
2030 Galati Pechea BOGDAN TRANS 2 MAGAZIN CAMPULUI NR 80
2031 Galati Vladesti Gl BUTURCA BAR PRINCIPALA,220
2032 Galati Galati CALEX BAR ZIDARILOR NR1
2033 Galati Tecuci CANTEMIR MAG PLT STOICESCU 44
2034 Galati Umbraresti Targu Bujor CAP DAVIMARKET UMBRARESTI NR 110
2035 Galati Galati CARRERA BAR BARBOSI (COMPLEX MICRO17)
2036 Galati Galati CARRERA BAR (MIC 40) TRAIAN VUIA 4
2037 Galati Galati CARRERA(CASUTA) BAR MILCOV NR3
2038 Galati Piscu Catcom Cas Magazin 1 Strada Tesatoarelor Nr. 11
2039 Galati Tecuci Ciobotaru G Mag Gheorghe Petrascu 29
2040 Galati Galati COMETA BAR PIATA CENTRALA HALE
2041 Galati Galati COMETA BAR 2 HALELELE VECHI
2042 Galati Certesti COMIRA MAGAZIN PRINCIPAL NR 232
2043 Galati Tudor Vladimirescu Gl CON MIRI MAGAZIN GEORGE COSBUC , 990
2044 Galati Zarnesti Ti CONSUMCOOP ZARNESTI PRINCIPALA NR46
2045 Galati Matca Cosgetelmar Srl Principala 3615
2046 Galati Galati D.S. TOFAN BENZINARIE Traian ,446C
2047 Galati Galati DEDESCOM MAGAZIN SIDERURGISTILOR 9,BL PS2
2048 Galati Scanteiesti DIANA D MAGAZIN STR PRINCIPALA NR70
2049 Galati Cosmestii-Vale DIVERS PREST MAG1 SECUNDARA
2050 Galati Galati Doracosti Bar Basarabiei 210
2051 Galati Tecuci DOSMIT BAR PERON GARA SUD
2052 Galati Matca DRAGOMIR COSTICA MAGAZIN PRINCIPALA 3409
2053 Galati Pechea DULCE & AMAR MAG Suhurlui 96
2054 Galati Galati Dumitrache Mihaela bar FRUNZEI NR 161
2055 Galati Galati EAGLE BLUE BAR Basarabiei,30
2056 Galati Galati ELDORADO NEW BAR SIDERURGISTILOR NR45
2057 Galati Galati ELICOMTO BAR PIATA CENTRALA STR TECUCI NR 46
2058 Galati Tecuci EUROPICMIC SUPERMARKET GHEORGHE PETRASCU 19 BL P1
2059 Galati CUZA VODA GL EUROSIVAS MARKET ALEXANDRU IOAN CUZA 165
2060 Galati Munteni Fot Pinadrimat Merket STEFAN CEL MARE 35
2061 Galati Galati GAMA GIALI PRINCIPALA NR 179
2062 Galati Suceveni GELINGEN BAR CLADIRE STATIE CALATORI AUTO
2063 Galati Tecuci GHEICOMS CAFÉ BAR 1 DECEMBRIE 1918 NR21
2064 Galati Rediu Gl GHEORGHITA C TIN PRINCIPALA 655
2065 Galati Liesti GOCIALI MARKET ANGHEL SALIGNI 251
2066 Galati Beresti Greenonreo Strada Trandafirilor, Nr 158
2067 Galati Pechea GROSU MARCEL G-RAL AVERESCU
2068 Galati Galati INEXTENSO BAR ARAD, BL.PS11
2069 Galati TUCULESTI IORGA NICOLETA MAGAZIN STR. STEJARULUI NR 43
2070 Galati Galati IRINUCA KIOSK PRELUNGIREA BRAILEI NR 1
2071 Galati Baneasa Gl IRMON MAGAZIN SECUNDARA NR14
2072 Galati Galati KALONIMUS BAR STR DOMNEASCA NR 112
2073 Galati Galati KARINA KIOSK DOMNEASCA , 69 COMPLEX PARFUMUL TEILOR
2074 Galati Rogojeni Suceveni KIMBO SPLENDID MAGAZIN Str.Secundara nr36
2075 Galati Tecuci KLIGOR SUPERMARKET 1 DECEMBRIE 1918 , 96
2076 Galati Cudalbi LA BEJAN SUPERMARKET PRINCIPA:A
2077 Galati Baltareti Cosmesti LA BIRLADEANU STR PRINCIPALA NR 81
2078 Galati Galati LA BUBU BAR SATURN 7-9
2079 Galati Galati LA FRUMUSICA TRAIAN NR63
2080 Galati Tecuci LA NEA FLORICA RESTAURANT FEROVIARI, 5
2081 Galati Matca LA RADA MKT PRINCIPALA
2082 Galati Draganesti Gl LAGEZAR MAGAZIN DRAGANESTI 381
2083 Galati Cismele LDYLORY MAGAZIN SECUNDARA NR 38
2084 Galati Tecuci LIACRIST BAR 1 DECEMBRIE 1918, 53
2085 Galati Tepu LVG COSALIN MAG STEFAN CEL MARE NR 260
2086 Galati Ghidigeni MADUTA NAD MAG 1 CRISSOVELONI NR 64
2087 Galati Suhurlui Magazin Satesc Dana Str Dispensarului Nr 208
2088 Galati Tudor Vladimirescu Gl MARKETPRIM MANASTIRII NR. 1531 BIS
2089 Galati Ghinghesti MATEI MARLENA BAR PRINCIPALA
2090 Galati Tecuci Matei Victor Bar 1 Dec. 1918 Nr.19
2091 Galati Galati MICOSICA MAGAZIN Siderurgistilor nr42 blM4B ap60
2092 Galati Mandresti Valea Marului MIG DANALEX BAR STR IVAN MANDRU NR 36
2093 Galati Galati MIRELA MAGAZIN A GORUNULUI,COMPLEX MICRO 17
2094 Galati Tecuci MIVICA MAGAZIN 1 Decembrie 1918 nr 3
2095 Galati Pechea MIVUL MAGAZIN Pacii n13 PECHEA
2096 Galati Galati MONTEKARLO BAR PIATA MICRO 19 AF BL V1
2097 Galati Targu Bujor MYRVAL MARKET SRL GRIGORE HAGIU, 2
2098 Galati Pechea OPREA MARILENA TECUCI, NR.46
2099 Galati Slobozia Corni PALADE MAG PRINCIPALA NR 115
2100 Galati Tecuci PANFILE ZONIA ECATERINA TEODORESCU NR37
2101 Galati Tudor Vladimirescu Gl PANIPROD 3 MAG DECEBAL, 2566
2102 Galati Tudor Vladimirescu Gl PANIPROD CENTRU MAGAZIN DN 25 NR 430A
2103 Galati Galati PAULINI BAR STR MIHAI BRAVU NR 6
2104 Galati Galati PAULINI SEBASTIAN RAZBOIENI NR 247 A
2105 Galati Suhurlui PENDULA FERDINAND LANGA BISERICA
2106 Galati Galati PERCHENO BAR OTELARILOR NR 26
2107 Galati Galati PERLA MAGAZIN REGIMENT 11 SIRET, COMPLEX FRANCEZI
2108 Galati Tecuci PINCOMAR MAGAZIN COCORASTI, 43
2109 Galati Maciseni PINCOMVAS BAR PRINCIPAL 201
2110 Galati Galati POPA TANTA BAR (LA ADI) FRUNZEI 161
2111 Galati Tamaoani PRELUDIUM MAGAZIN PRINCIPALA NR 277
2112 Galati Galati RAMADA APOLON , nr 31
2113 Galati Tecuci RETAILNOVA 1DECEMBRIE 1918 NR77
2114 Galati Galati RICCO STAR MAGAZIN B-DUL MAREA UNIRE NR.B2A S 2 TRECERE BAC
2115 Galati Galati RODRIAN BAR PIATA  MICRO 14
2116 Galati Baleni ROPOTAN SI BARBU MAG BALENI n35B
2117 Galati Odaia Manolache Roxymar Mixt Str.Valul Lui Traian Nr 1
2118 Galati Matca RUDAFFY BAR PIATA LEGUME
2119 Galati Galati RUSTIC PUB OTELARILOR N21,BLD10
2120 Galati Ijdileni SEBIVASDEN MAGAZIN PRINCIPALA,NR.150
2121 Galati Galati SIDIMPO MAGAZIN 2 CALUGARENI BL B2 B6
2122 Galati Slivna SIM MAGAZIN Principala ,18
2123 Galati Fundeni Gl STIL NEGO MAGAZIN PRINCIPALA
2124 Galati Cismele STROIA STEFAN I F PRINCIPALA 410
2125 Galati Tecuci Terasa Victoria Str. Victoriei, Nr.2
2126 Galati Grivita Gl TRANDAFIR MAG SECUNDARA 845
2127 Galati Scanteiesti TRICONT AGM BAR PRINCIPALA
2128 Galati Tudor Vladimirescu Gl TRIFAN MAGAZIN ALEXANDRU IOAN CUZA,2200
2129 Galati Oancea Trifcamy Shopping Srl Strada Dogariei, Nr. 7
2130 Galati Rediu Gl VAB MAGAZIN PRINCIPALA 176
2131 Galati Namoloasa Sat Vasilmin Mag Namolasa Sat
2132 Galati Matca VIPROMAL MA-DY MARKET SECUNDARA NR1802
2133 Galati Tudor Vladimirescu Gl VOICU MAGAZIN TARGULUI,321
2134 Galati Fantanele Costino Mag 2 Str Unirii nr 28
2135 Galati Cuca Gl Floriocom( La Doi Pasi) Str Principala
2136 Galati Cuca Gl Dimtinmar Mixt Str Secundara nr 289
2137 Galati Odaia Manolache Lupea Adrian Mag Str Garboavele nr 9
2138 Galati Galati Nicol Textil Mag Str Camil Ressu nr 6
2139 Giurgiu Gostinu Alexander Minimarket Principala Fn. Gostinu
2140 Giurgiu Branistea Oinacu Alexander Minimarket Srl Str. Principala Nr. 26
2141 Giurgiu Daia AMY & DOMY BUCURESTI GIURGIU NR 144
2142 Giurgiu Ghimpati BETA COM BUCURESTI ALEXANDRIA NR 157
2143 Giurgiu Izvoarele Hotarele COM BEK IMPEX PRINCIPALA NR.36
2144 Giurgiu Clejani COM GENERAL PRINCIPALA  NR. 80
2145 Giurgiu Gostinu CROITORU PETRE SECUNDARA FN
2146 Giurgiu Malu Vedea DADRA PRINCIPALA,NR.150
2147 Giurgiu Valea Dragului DECA SERV BISERICI NR 12
2148 Giurgiu Giurgiu FADO IMPEX 1 TINERETULUI, BL 104 PARTER
2149 Giurgiu Stoenesti Gr LUCA PETRE PRINCIPALA,NR.146
2150 Giurgiu Putineiu Gr Luizmar SRL PRINCIPALA FN
2151 Giurgiu Crevedia Mare MARKET MELAMEX PRINCIPALA NR 73
2152 Giurgiu Malu Vedea MARYO & BOGDY sos. Giurgiului nr. 55
2153 Giurgiu Izvoarele Gr MINI MARKET(GFI MARKET ) STR PRINCIPALA NR 716
2154 Giurgiu Malu Vedea MY-RA MARKET SRL STR. GIURGIULUI NR. 183
2155 Giurgiu Milcovatu NECULA STORE SCOLII NR 30
2156 Giurgiu Vadu Lat PATI ALION STR PRINCIPALA NR 80
2157 Giurgiu Giurgiu PETRUS NICOLETA SOS SLOBOZIEI NR 60 B
2158 Giurgiu Milcovatu PHOENIX WEIS GAESTI NR 91
2159 Giurgiu Branistea Oinacu POARTA ORIENTULUI SCOLII NR 1
2160 Giurgiu Daia PON BUCURESTI GIURGIU NR 128
2161 Giurgiu Podisor ROMINA TRANS COM PRINCIPALA NR 115
2162 Giurgiu Bolintin-Vale VINATORU EMIL REPUBLICII 1E
2163 Giurgiu Letca Noua VOGAVA  COM SCOLII NR.9
2164 Giurgiu Daia YJP TRANS CONSILIER MARIAN TOMA NR. 27
2165 Giurgiu Gostinari YONISAN SAN PRINCIPALA NR. 178
2166 Gorj Matasari ACIDOR BAR PRINCIPALA (LA TERMOPANE)
2167 Gorj Danesti Gj Amendilibar Bar Ungureni 25
2168 Gorj Vladimir AMOLPID OTC SAT VLADIMIR(LUNCA)
2169 Gorj Balesti Gj ANAIRO OTC SAT. BALESTI NR:267
2170 Gorj Calnic Gj ANAVYS CALNIC OTC Principala(langa Scoala)
2171 Gorj Covrigi BABUCA OTC Principala Nr 144
2172 Gorj Balteni Gj BADOIU TRAIAN ALIN OTC SAT:COCORENI,NR:138
2173 Gorj Turburea BARCA ELENA OTC TURBUREA
2174 Gorj Targu Jiu BUCMOAL TEILOR OTC STR.TEILOR, NR. 8
2175 Gorj Francesti Pestisani BUICI LUMINITA PRINCIPALA NR 266
2176 Gorj Barbatesti Gj BURTEA DUMITRU II PRINCIPALA 161
2177 GORJ Targu Jiu CHE MARKET STR.D-TRU PETRESCU,BL19,PARTER
2178 Gorj Balteni Gj CORYTEO OTC centru balteni
2179 Gorj Motru Sec COSNELVICOM OTC MOTRU SEC NR 182
2180 Gorj Pades COSTVIC 2OTC CLOSANI PRINCIPALA
2181 Gorj Baltisoara CURTAG 2 OTC BALTISOARA(LG CAMINUL CULTURAL)
2182 Gorj Runcu Gj CURTAG OTC RUNCU NR 81
2183 Gorj Targu Jiu DALICAT BAR LOTRULUI, 4
2184 Gorj Apa Neagra DENICOSMAR OTC 2 APA NEAGRA(INTERSECTIE)
2185 Gorj Bumbesti-Jiu DIGULESCU OTC NUFARULUI NR.11
2186 Gorj Scoarta Dobran Otc PRINCIPALA.,LANGA SCOALA
2187 Gorj Motru ENIASAN OTC 2 TRANDAFIRILOR,NR 2B
2188 Gorj Targu Jiu EVALISANCOM OTC VICTORIEI NR.353
2189 Gorj Ticleni EVERY DAY BAR STADIONULUI,9
2190 Gorj Stejari FAMLUP 1 OTC STEJARI 29
2191 Gorj Alimpesti GABION STAR MINIMARKET SAT ALIMPESTI NR 114
2192 Gorj Tantareni Gapdar Otc FLORESTI
2193 Gorj Scoarta GECOSLILAUR MIXT BOBU,MAG.COPERATIE
2194 Gorj Motru Ghiocela Market 2 LANGA PIATA CENTRALA
2195 Gorj Motru GHIOCELA MINIMARCHET TEILOR
2196 GORJ Hurezani GINTLUP HUREZANI OTC HUREZANI
2197 Gorj Targu Jiu GIULIANO ROZANA OTC VICTORIEI,BL 24
2198 Gorj Lelesti GOLEMILEO LELESTI
2199 Gorj Celei GUZU ALINA OTC PRINCIPALA(LG SCOALA)NR 213
2200 Gorj Bolbosi INODUT BAR SATUL NOU
2201 Gorj Prigoria IRICASH MARKET CALUGAREASA
2202 Gorj Targu Jiu JONDANYS OTC Hidrocentrlei nr.8
2203 Gorj Borosteni KRALUM PRINCIPALA(IN INTERSECTIE)
2204 Gorj Gureni KRALUM 2 GURENI NR 16
2205 Gorj Rovinari La Doi Pasi Farbum TERMOCENTRALEI NR.10
2206 Gorj Barbatesti Gj LA DOI PASI(LA ALYN) OTC BARBATESTI(MAG LANGA BRUTARIE)
2207 Gorj Pestisani LA PUREC OTC PRINCIPALA
2208 Gorj Targu Jiu LA SINI OTC VICTORIEI,BL.198,PARTER
2209 Gorj Balesti Gj LA URSATEANU OTC sat:BALESTI NR:1
2210 Gorj Dragutesti LA VASI OTC IASI GORJ,17
2211 Gorj Rovinari LA VILA OTC STR MUNCII LG BL H2
2212 Gorj Closani LUCA ION CLOSANI(PRINCIPALA)
2213 Gorj Calnic Gj LUMICRISTI 2 OTC CALNIC NR:245
2214 Gorj Stoina LUPU EUGENIA ciorari
2215 Gorj Tirgu Carbunesti MARIGAB MARKET 2 BRADULUI
2216 Gorj Scoarta Maryacam Mixt SAT COLIBASI 69
2217 Gorj Rovinari MAYSON BAR STR.MUNCII,BL.I PARTER
2218 Gorj Barbatesti Gj MIRADRAG BRUTARIE OTC PETRESTI PRINCIPALA NR 49
2219 Gorj Negomir MITROI GETA OTC NEGOMIR NR:34
2220 Gorj Borascu MOTU CENTRU OTC SAT:BORASCU(CENTRU)
2221 GORJ Targu Jiu NAD- EILI DIANA CASTANILOR
2222 Gorj Borascu NIKSALI MIXT SAT MILUTA(LANGA SCOALA)
2223 Gorj Plopsoru OLTENIA BUCURESTI BAR SAT:PLOPSORU,NR:227
2224 Gorj Runcu Gj OXIDEN OTC Str Principala
2225 Gorj Closani POPAS TURISTIC OTC CLOSANI NR 82
2226 Gorj Bustuchin POPICA OTC ULITA POPII,345
2227 Gorj Balesti Gj PROLYAMCAFFE OTC sat:BALESTI,NR:189
2228 Gorj Godinesti RALUCATA 2 OTC PRINCIPALA LG SCOALA
2229 Gorj Targu Jiu RAMADI 2 OTC ECATERINA TEODOROIU NR:410
2230 Gorj Targu Jiu RAMPERSERV OTC STR:E TEODOROIU NR 484
2231 Gorj Targu Jiu RIELSOR BAR 9 MAI, 76(LANGA FOSTUL PHOENIX)
2232 Gorj Bumbesti-Jiu ROSOGA BAR GARII NR.16
2233 Gorj Jupanesti ROTARU OCTAVIAN BAR SAT VIERSANI NR:310
2234 Gorj Targu Jiu RYLKE LIDO SUPERMARKET LIVIU REBREANU,4
2235 Gorj Targu Jiu RYLKE REAL ALEEA MINERILOR(POLITIA COMUNITARA)
2236 Gorj Barsesti Targu Jiu SCRIBUL BIG OTC BARSESTI(INTERSECTIE) NR 1K
2237 Gorj Dragotesti Gj SOLNITARU OTC DRAGOTESTI NR:143
2238 Gorj Crasna Gj SPAFY BAR CARPINISI CENTRU NR.9
2239 Gorj Baia de Fier STANCIU N MARIA OTC COLONIE
2240 Gorj Lelesti STEJARUL LELESTI BAR SAT LELESTI, LANGA PRIMARIE
2241 Gorj Balesti Gj STROIE NIC SORIS OTC SAT BALESTI (SPRE RASOVA)
2242 Gorj Novaci VERAVAS OTC PARANGULUI,NR 128
2243 Gorj Vladimir Vmf Andreesti Otc Andreesti 348
2244 Gorj Turburea Vmf Turburea Otc Turburea 98
2245 Gorj Polovragi ZEXE MIXT POLOVRAGI
2246 Harghita Valea Stramba ABC BERNAD VALEA STRAMBA 318
2247 Harghita Lazarea ABC MURESAN STR.TOSKERT 132/A
2248 Harghita Gheorgheni ABC SMILEY 2 FLORILOR 22/B/44
2249 Harghita Baile Tusnad ALBERT ALIMENTARA OLTULUI 85
2250 Harghita Miercurea Ciuc AMIGO GO FRATIEI B-dul Fratiei 24-26
2251 Harghita Sancraieni ANDRE ABC TIVA 441
2252 Harghita Gheorgheni ARANYKAKAS FLORILOR 23/A/1
2253 Harghita Tulghes ARVILCOM 2 PUTNA 204
2254 Harghita Sandominic BALINT MG.MIXT PRINCIPALA NR 179
2255 Harghita Toplita Hr BAR AGROTRANS 1 1 DEC 1918 23
2256 Harghita Tulghes BAR ALY PRINCIPALA NR 430/A
2257 Harghita Corbu Hr Bar Celebrity 2 Nr 345
2258 Harghita Toplita Hr BAR COM DS SPORTIVILOR D/1/2
2259 Harghita Toplita Hr BAR DE ZI BANANAS DEALULUI NR.BL.2/1/2
2260 Harghita Toplita Hr BAR DOMINO AVRAM IANCU FN
2261 Harghita Toplita Hr BAR EDERA PTA DE ZI
2262 Harghita Capu Corbului BAR GEORGY 99
2263 Harghita Toplita Hr BAR LILI DEALULUI D/6 PARTER
2264 Harghita Toplita Hr BAR NEACSU BICAZULUI 9
2265 Harghita Miercurea Ciuc BAR SUNI HARGHITA 74
2266 Harghita Armaseni Ciucsangeorgiu BARTO M.M. 5 PRINCIPALA 125
2267 Harghita Ciumani BEGE CENTRUM STR. PRINCIPALA, NR.220
2268 Harghita Meresti BENI M.M. PRINCIPALA NR.404
2269 Harghita Remetea Hr BOBE BOLT 1 CSUTAKFALVA NR 103
2270 Harghita Vlahita BORSIKA M.M. HARGHITA 97
2271 Harghita Lunca de Sus BRA&ADEL MINIMARKET PRINCIPALA NR 530
2272 Harghita Miercurea Ciuc BUFET BAJAZO VANATORILOR NR.7
2273 Harghita Odorheiu Secuiesc BUJDOSO VICTORIEI NR.6
2274 Harghita Frumoasa Hr CACTUS 7 BISERICII 91
2275 Harghita Lunca de Jos CASA SECUIULUI L.J. PRINCIPALA 638
2276 Harghita Cetatuia Sansimion CORCET M.M. CETATUIA 293
2277 Harghita Lueta CSEMEGE PRINCIPALA 968
2278 Harghita Odorheiu Secuiesc CSEPPKO ABC RAKOCZI FERENC NR.12
2279 Harghita Vlahita CSILLA MIX VANATORILOR 12
2280 Harghita Odorheiu Secuiesc DISZKONT ABC TOMPA LASZLONR.36
2281 Harghita Odorheiu Secuiesc ELAN TRIO MERKUR 1 DECEMBRIE 1918 NR.7
2282 Harghita Chileni ELELMISZER BOLT PRINCIPALA NR 36
2283 Harghita Joseni ERDOS MARKET 1190
2284 Harghita Miercurea Ciuc EURO CENTER KOSSUTH LAJOS 10
2285 Harghita Lazaresti Sanmartin EVI MARKET LAZARESTI 212
2286 Harghita Lupeni Hr FARKASLAKI SZUPER STR. PRINCIPALA NR. 568
2287 Harghita Toplita Hr FAST FOOD MARINA DEALULUI BL 3/J/AP 4
2288 Harghita SANTIMBRU HR FAZI ABC PALSZEG 255
2289 Harghita Cozmeni Ferati M.M. PRINCIPALA 207
2290 Harghita Siculeni Floren Abc Multiplus Str.Principala Nr.9
2291 Harghita Ciceu Futurion Ciceu Str.Principala Nr.729
2292 Harghita Gheorgheni Golden Discount 1 STR.CART.BUCIN 19 PARTER
2293 Harghita Danesti Hr GOLDEN MAGAZIN PRINCIPALA NR 36
2294 Harghita Plaiesii de Jos GREENPORT BAR NR 235
2295 Harghita Miercurea Ciuc HAJNOD CSARDA LIVIU REBREANU NR 42
2296 Harghita Lazarea ILDIKO 1 ISKOLA NR.442
2297 Harghita Lazarea ILDIKO 2 KADAR NR.247
2298 Harghita Madaras Danesti INCOM EURO MAGAZIN MIXT PRINCIPALA NR 153
2299 Harghita Balan Hr INDCOM LA DOI PASI STR. 1 DECEMBRIE, NR.36/A
2300 Harghita Miercurea Ciuc Inter David Abc TOPLITEI 56
2301 Harghita Miercurea Ciuc INTER DAVID ABC 1 MULLER LASZLO 11
2302 Harghita Gheorgheni IZSO 7 MAGAZIN FLORILOR NR 7/PARTER
2303 Harghita Gheorgheni IZSO B13 CART BUCIN 13/A/2
2304 Harghita Gheorgheni IZSO B21 CART. BUCIN, BL 21/PARTER
2305 Harghita Gheorgheni IZSO B8 CART BUCIN, BL 8/PARTER
2306 Harghita Baile Tusnad JAMARO ABC OLTULUI 57
2307 Harghita Sandominic JOJO MAGAZIN MIXT PRINCIPALA NR 1026
2308 Harghita Borsec KALASZ 1 CARPATI 3
2309 Harghita Borsec KALASZ 2 CARPATI 87
2310 Harghita Armaseni Ciucsangeorgiu KALITKA 1 PRINCIPALA 117/A
2311 Harghita Barzava Frumoasa KARCSI KISUZLET BARZAVA 172
2312 Harghita Vlahita KEDVENC ABC UZINEI 4
2313 Harghita Odorheiu Secuiesc KELY CSEMEGE STR. PIETROASA, NR.8
2314 Harghita Lazarea Klara 1 Lazarea Centru Nr692
2315 Harghita Odorheiu Secuiesc KOLIBRI II VICTORIEI NR.43
2316 Harghita Delnita Pauleni-Ciuc KOLUMBAN ERI PRINCIPALA NR 45
2317 Harghita Ciceu LEVENDULA ABC 2 principala 173
2318 Harghita Bilbor LORECOM MG1 JOSENI 57 A
2319 Harghita Bilbor LORECOM MG2 SUSENI 235
2320 Harghita Bilbor LORECOM4 278/A
2321 Harghita Lunca de Sus M.M. BODOR NR 79/A
2322 Harghita Borzont MAG BARCOMPRESS 211/A
2323 Harghita Tulghes MAG COMTUL CENTRU,422
2324 Harghita Sarmas MAG DEUSS PLATONESTI  56/A
2325 Harghita Bilbor MAG FOREMA SUSENI 343
2326 Harghita Gheorgheni MAG GARAZS FLORILOR 21/A/1
2327 Harghita Sarmas MAG LA MARIN 582
2328 Harghita Ditrau MAG LILA LIBERTATII 11
2329 Harghita Borsec MAG PANDA TOPLITEI, NR.10
2330 Harghita Remetea Hr MAG SECUREX PTA CSERES TIBOR, NR.17
2331 Harghita Remetea Hr Mag Securex 2 Pta Cseres Tibor Nr 5
2332 Harghita Gheorgheni MAG SMILEY LACU ROSU 151
2333 Harghita Joseni MAG VEROLEV 604
2334 Harghita Joseni MAG VEROLEV 2 1078
2335 Harghita Lazarea MAG ZSOKA 2 PRINCIPALA NR 689
2336 Harghita Gheorgheni MAGAZIN KORDIAL(IZSO) LIBERTATII NR 5
2337 Harghita Balan Hr Magazin Marbo FLORILOR NR BLOC 48/1 PARTER
2338 Harghita Sansimion MAGAZIN VERONIKA PRINCIPALA 108
2339 Harghita Capalnita MAGAZIN ZSOKA CAPALNITA NR.450
2340 Harghita Odorheiu Secuiesc MARGARETA ABC STR. PETOFI SANDOR, NR. 21
2341 Harghita Odorheiu Secuiesc MARGARETA ABC RAKOCZI FERENC NR.15
2342 Harghita Hodosa Sarmas MARKET PLUS GARII, NR.1398
2343 Harghita Suseni Hr MAROSFALVI ABC STR.PRINCIPALA 452
2344 Harghita Ciumani MAROSPARTI ABC NR 1493
2345 Harghita Mihaileni Hr MARS ABC PRINCIPALA 112
2346 Harghita Vacaresti Mihaileni MEGASPRINT MAGAZIN FALUKOZE 107
2347 Harghita Odorheiu Secuiesc MERKUR BECLEAN BETHLEN GABOR 108
2348 Harghita Miercurea Ciuc MERKUR CENTRUM PIETII 2
2349 Harghita Tulghes MG AGRIN 2 345
2350 Harghita Capu Corbului MG ALBINUTZA 122
2351 Harghita Bilbor MG ANDANA RACHITIS 23/A
2352 Harghita Toplita Hr MG CONPET N BALCESCU B/1/1
2353 Harghita Sarmas MG GIDRO 353
2354 Harghita Jolotca MG JOLY 1 JOLOTCA 93
2355 Harghita Bilbor MG MILEA JOSENI 30
2356 Harghita Ditrau MG PENNI 1 MORII 2
2357 Harghita Toplita Hr MG TOTALTOP EROILOR 26/A
2358 Harghita Toplita Hr MINERVA ABC DEALULUI 3D/2/36
2359 Harghita Felicieni MINI ABC FELICENI NR.104
2360 Harghita Morareni Lupeni MINIMARKET JAKAB E COM.MORARENI NR.142
2361 Harghita Miercurea Ciuc MIXT COM ABC PATINOARULUI 45
2362 Harghita Galautas MMIXT URZICA 490/COLONIA I/3
2363 Harghita Nicolesti Frumoasa MONTE CASINO ABC NR 282
2364 Harghita Izvoru Muresului MORZSA MG. STR. PRINCIPALA, 332
2365 Harghita Toplita Hr MOSU ABC TOAMNEI 1
2366 Harghita Sandominic MOZES BOLT SOLYOM NR.555
2367 Harghita Corund NAGY BOLT CORUND NR.571
2368 Harghita Suseni Hr Nagy Com Abc Str.Principala Nr.250
2369 Harghita Odorheiu Secuiesc NON STOP KOLIBRI STR.VICTORIEI NR.14
2370 Harghita Ciumani ONKISZOLGALO LILA STR. PRINCIPALA, NR.101
2371 Harghita Bancu PALIBOT principala 132
2372 Harghita Corund PERFECT CORUND CORUND NR.584
2373 Harghita Vlahita PERFEKT ABC GABOR ARON 2
2374 Harghita Cristuru Secuiesc PERFEKT ABC CENTRUM STR. LIBERTATII, NR.51
2375 Harghita Praid PERFEKT DISCOUNT PRAID NR.99
2376 Harghita Mugeni PERFEKT MUGENI MUGENI NR.309/A
2377 Harghita Cristuru Secuiesc PERFEKT NON STOP STR. KOSSUTH LAJOS NR. 13
2378 Harghita Gheorgheni PILVAX MAGAZIN STR. LACU ROSU, NR.21
2379 Harghita Suseni Hr PIPAS ABC 2 PRINCIPALA NR 945
2380 Harghita Gheorgheni PREFERATO CART REVOLUTIEI NR. 2/A/
2381 Harghita Miercurea Ciuc PROD PRIMEX ABC 1 TOPLITEI 108
2382 Harghita Tomesti Carta PRODBAROTI MG.5 NR.540
2383 Harghita Siculeni RADULY UNIC M.M. ALSZEG 464
2384 Harghita Sancraieni RODEO COM M.M. PRINCIPALA 180
2385 Harghita Sansimion RODEO CUKI PRINCIPALA 111
2386 Harghita Tomesti Carta SARKI ABC FARMOZ PRINCIPALA NR 362/B
2387 Harghita Bancu SARKI ABC PALMARBAL NR 282
2388 Harghita Tusnadu Nou SARKI ATIPLUS PRINCIPALA 516
2389 Harghita Frumoasa Hr SARKI BAR KOMA GHIMESULUI 73
2390 Harghita Toplita Hr SERVICE APOLLO MAGAZIN MIXT N BALCESCU, BL. A/P
2391 Harghita Gheorgheni SLAGER CENTER NICOLAE BALCESCU 106
2392 Harghita Sanmartin Hr SUPERMARKET FERATI Principala 35
2393 Harghita Siculeni SWEROM ABC PRINCIPALA 204
2394 Harghita Ciucsangeorgiu SZOSZI ABC principala 546
2395 Harghita Odorheiu Secuiesc SZUPER CSEMEGE STR. BRESLELOR, NR. 15
2396 Harghita Odorheiu Secuiesc SZUPER DISZKONT STR. PIETROASA,  NR.25
2397 Harghita Cristuru Secuiesc SZUPER KEDVENC STR. KOSSUTH LAJOS, NR.B12
2398 Harghita Odorheiu Secuiesc SZUPER KOKERESZT PIATA KOKERESZT NR.2
2399 Harghita Remetea Hr SZUPER UZLET BALAS GABOR 33
2400 Harghita Ocna de Sus TIMEA IMPEX SRL MAGAZIN MIXT STR. PRINCIPALA, NR.146
2401 Harghita Vlahita TINERET TINERETULUI NR.1
2402 Harghita Nadejdea TORNACOS ABC ELITE. PRINCIPALA 177
2403 Harghita Ghidut TORPI ABC 1451/B
2404 Harghita Galautas TOTAL MARKET ABC FABRICII 461/3
2405 Harghita Ineu Carta VEGY-KE BAT PRINCIPALA, NR. 189
2406 Harghita Lunca de Jos VIRAG M.M. PRINCIPALA 481
2407 Harghita Miercurea Ciuc VOLAN ABC SZEK 113
2408 Harghita Corbu Hr BAR COZAN STR PRINCIPALA NR 218
2409 Harghita Mugeni PERFEKT ABC STR. PRINCIPALA NR. 92
2410 Hunedoara Ghelari 2 DEEA KLAU MINERULUI NR.22/28
2411 Hunedoara Aninoasa Hd ADRIANA ILDI LIBERTATII NR17
2412 Hunedoara Deva AGLAITA ABC HOREA NR 101
2413 Hunedoara Lupeni Hd AGROALIMENT LA DOI PASI TUDOR VLADIMIRESCU NR 80
2414 Hunedoara Vulcan Hd AGROALIMENT SRL PREPARATIEI NR 10
2415 Hunedoara Dobra Hd Alexander Mag. Alimentar LUGOJULUI 6
2416 Hunedoara Calan ALMA DAMIR ABC PIATA LIBERTATII 5A
2417 Hunedoara Hunedoara AMIRAL AL. CAMPULUI BL. C21/1
2418 Hunedoara Deva APICOM POPA N. BALCESCU 21
2419 Hunedoara Brad AURORA BRAD LIBERTATII BL. B1 PARTER
2420 Hunedoara Hasdau BRADATEL ALPEXIM PRINCIPALA NR.41A
2421 Hunedoara Deva BRIA ABC STR. M. KOGALNICEANU F.N.
2422 Hunedoara Cristur Carla Terasa La Dudi Ulita Mare F.N.
2423 Hunedoara Lunca Cernii de Jos CLAUDIA VIO COM NR.22
2424 Hunedoara Hunedoara COREX-ADIS FOOD ARENEI NR.3 BIS
2425 Hunedoara Teliucu Inferior CRISMONA MINIMARKET PRINCIPALA F.N.
2426 Hunedoara Ghelari CRISMONA SERVCOM MINERULUI F.N.
2427 Hunedoara Petrosani Dan&Mada Mag 1 Str Grivita Rosie Nr 18
2428 Hunedoara Deva DEA&DEY BEJAN M. EMINESCU NR. 52 (STATIE AUTOBUZ)
2429 Hunedoara Tebea DELICIA TEBEA PRINCIPALA, CAMINUL CULTURAL TEBEA
2430 Hunedoara Baita DRAGOS ABC PRINCIPALA NR. 112
2431 Hunedoara Petrosani DUO EKART MAGAZIN CARMEN AVIATORILOR BL 13
2432 Hunedoara Petrila DUO EKART PETRILA REPUBLICII NR7
2433 Hunedoara Petrosani EURO RIVA MAG NR 10 1DECEMBRIE 1918 BL 82 P
2434 Hunedoara Petrosani EURO SEB MAG ALIM NON STOP AVIATORILOR PIATA DACIA CHIOSC 1-2
2435 Hunedoara Gothatea EXPO FERM GOTHATEA PRINCIPALA F.N.
2436 Hunedoara Beriu First Class Abc Beriu Sat Beriu Principala Nr 117
2437 Hunedoara Pricaz FIRST CLASS ABC PRICAZ NR 75
2438 Hunedoara Castau First Class Castau Abc Principala Nr 219
2439 Hunedoara Orastie FIRST CLASS MAGAZIN IMO N. TITULESCU BL 73 P
2440 Hunedoara Batiz FIRST HAND ABC BATIZ PRINCIPALA 43
2441 Hunedoara Hunedoara FIRST HAND ALIMENTAR Independentei bl. 33 , Ap. 31
2442 Hunedoara Chimindia First Hand Chimindia Abc Sat Chimindia Nr 30
2443 Hunedoara Geoagiu FIRST HAND GEOAGIU SAT TEILOR 69
2444 Hunedoara Harau First Hand Harau2 Harau Nr 12
2445 Hunedoara Clopotiva First Hand Mag Clopotiva Sat Clopotiva Nr73 Comuna Rau De
2446 Hunedoara Salasu de Sus First Hand Mag Salasu de Sus Sat Salasu De Sus Nr 21
2447 Hunedoara Soimus First Hand Soimus Soimus 257A
2448 Hunedoara Vetel First Hand Vetel Abc Principala nr. 46
2449 Hunedoara Hunedoara GALASY STORE TRANDAFIRILOR NR.27A
2450 Hunedoara Petrila LAVANDRO BRATIANU MINERILOR 13
2451 Hunedoara Deva LORAND CENTRU I. MANIU BL. L PARTER
2452 Hunedoara Deva LORAND DIN ASTORIA N BALCESCU BL 10 PARTER
2453 Hunedoara Deva LORAND DINAMIC ABC M. Kogalniceanu bl. F5 ap. 63
2454 Hunedoara Hunedoara LUMILAR ABC RANDUNICII NR. 4 BL. 28 AP. 1-2
2455 Hunedoara Deva MARYELA BAR M EMINESCU 110
2456 Hunedoara Deva MARYELA KIOSC 2 PIATA AGROALIMANTARA
2457 Hunedoara Criscior MICLADI ABC 1 ZARANDULUI BL. A PARTER
2458 Hunedoara Brad MICLADI BRAD LIBERTATII BL C1/2
2459 Hunedoara Brad MIXT DORA 1 REPUBLICII BL 6 PARTER
2460 Hunedoara Brad MIXT DORA 3 LIBERTATII BL. A6 AP. 20
2461 Hunedoara Hunedoara NARCRISMY MINIMARKET MIRON PIATA OBOR F.N.
2462 Hunedoara Uricani NELMAR ALEEA TRANDAFIRILOR bl 4
2463 Hunedoara Calan PREST TODOSIN CALAN AVRAM IANCU 14
2464 Hunedoara Deva PROMIKOM 2014 MARASTI (LANGA SALA SPORT)
2465 Hunedoara Lupeni Hd PROSECO VASCOZEI nr1
2466 Hunedoara Petrosani REALCOM 16 N BALCESCU NR 1
2467 Hunedoara Orastie RIVAL UTIL – MAGAZIN ABC UNIRII COMPLEX 2
2468 Hunedoara Petrila SENZITIV 4 8MARTIE bl 2
2469 Hunedoara Petrila SOCOM 61 REPUBLICII 1
2470 Hunedoara Uricani SORFED MAGAZIN REPUBLICII NR 3
2471 Hunedoara Vulcan Hd STRAJA 22 MAGAZIN ABC MIHAI VITEAZU 17
2472 Hunedoara Vulcan Hd STRAJA 25 MAGAZIN UNIVERSAL PARC OCTOGON. bl R parter
2473 Hunedoara Hateg TARA HATEGULUI – NICO T.VLADIMIRESCU 17B
2474 Hunedoara Hateg TARA HATEGULUI-COLT LA DOI PASI PIATA UNIRII NR. 1
2475 Hunedoara Simeria TOTALITARIS 1 DECEMBRIE BL. A1 PARTER
2476 Hunedoara Tampa Bacia TOTALITARIS ABC PRINCIPALA NR.22
2477 Hunedoara Deva TOTALITARIS BEJAN ABC BEJAN BL 72 AP31
2478 Hunedoara Deva Totalitaris Giratoriu C. Zarandului Nr. 116A
2479 Hunedoara Deva Totalitaris Zamfirescu D. Zamfirescu Bl. Q1,Ap. 1
2480 Hunedoara Gurasada VIONICO 1 NR 165
2481 Hunedoara Hunedoara YANNIS COMPLEX HD TRANDAFIRILOR F.N.
2482 Ialomita Slobozia Il CRAMA TOHANI MATEI BASARAB NR.49
2483 Ialomita Slobozia Il Farm Agri Distrib Srl Aleea Ronda
2484 Ialomita Buesti GEOSAN CASTANILOR,NR. 26
2485 Ialomita Scanteia Il GYPSY MAG.1 PRIMAVERII, 76
2486 Ialomita Rovine Reviga PREDA MAG REVIGA, NR 13
2487 Ialomita Slobozia Il VIO STIL ALEEA NORDULUI BL.C1 SC.B
2488 Ialomita Slobozia Il ADA COSMETIC EANACHE,59
2489 Ialomita Facaeni ADINUTA BAR CALEA FETESTI, NR 192
2490 Ialomita Alexeni Aldin Servicii Str Comertului Nr 2
2491 Ialomita Scanteia Il ALVIGAB MAG2 STEFAN CEL MARE,68
2492 Ialomita Scanteia Il ALVIGAB MAG3 STEFAN CEL MARE, 82
2493 Ialomita Fetesti ASTORIA IMPORT EXPORT CURCANI 2
2494 Ialomita Cegani AVRIL MIXT PRELUNGIREA PRIMAVERII NR 48
2495 Ialomita Bordusani AVRIL_BORDUSANI STR LALELELOR NR 12
2496 Ialomita Fetesti BRUMAR MAGAZIN Calarasi nr.6
2497 Ialomita Rasi BRUTTY MAG PRINCIPALA
2498 Ialomita Rovine Reviga BUGA GH CONSTANTIN REVIGA, Nr 9
2499 Ialomita Grivita Il BURGHEL COM SOS BUZAULUI ,95
2500 Ialomita Borduselu CAMPULUNGEANU BAR PRINCIPALA,53
2501 Ialomita Fetesti Catalina Si Petrica Srl Gheorghe Doja,Nr.6
2502 Ialomita Fetesti CHIREA LAURENTA II Armatei bl T11 parter
2503 Ialomita Vladeni Il Chiriac Elena-Gabriela I.I. DECEBAL
2504 Ialomita Bordusani CLARA IMPEX MAG 1 TEIULUI NR 30
2505 Ialomita Amara COMALIMENT ALIMENTARA DRAGALINA, 80
2506 Ialomita Fetesti COMERCIAL AXIS 1 PROMENADEI,bl G1
2507 Ialomita Slobozia Il COMIND MAG. IALOMITA M BASARAB, BL.F1-F2
2508 Ialomita Slobozia Il COMIND PIATA IALOMITEI 3 (PIATA AGROALIMENTARA)
2509 Ialomita Manasia COMTEG MAG MAGNOLIEI, NR 65
2510 Ialomita Fetesti CONSUMCOOP ALIMENTARA CALARASI BL U 3
2511 Ialomita Alexeni Crețu Ion I.I Str Dispensarului Nr 19
2512 Ialomita Urziceni Il CRIS STEF BAR REGELE FERDINAND 25
2513 Ialomita Scanteia Il Criverdan Company Mag. Ion Creanga 3
2514 Ialomita Ograda CRUCEANU GABRIELA MAGAZIN IONEL PERLEA,32
2515 Ialomita Sarateni Balaciu DAGIMA 1 PRINCIPALA,16
2516 Ialomita Fetesti DAMP SERV MAG CALARASI 263
2517 Ialomita Luciu Mihail Kogalniceanu DANAROM BRAILEI, 84
2518 Ialomita Reviga DANY MARKET AL I CUZA, NR 64
2519 Ialomita Gura Ialomitei DARJELI NON STOP 1DECEMBRIE,96B
2520 Ialomita Stejaru Perieti DIEMME MAGAZIN CALEA BUCURESTI 42
2521 Ialomita Brosteni Ion Roata DINCA ELENA PFA DN2A,29
2522 Ialomita Luciu Mihail Kogalniceanu DRAGANICA PAUL PRINCIPALA
2523 Ialomita Stelnica DRINCOM STR NOUA GENERATIE NR 35
2524 Ialomita Bucu Filip Gh. Florin P.F.A. 1Decembrie,Nr.20
2525 Ialomita Gimbasani GEDY SOS SLOBOZIA-TANDAREI,1
2526 Ialomita Andrasesti GEN SHOP MAG GH. GR. CANTACUZINO 111
2527 Ialomita Fetesti Geo Teleanu Srl Cantonului,Nr.25
2528 Ialomita Dridu GIMY COM MAG 2 ABANOSULUI FN
2529 Ialomita Fetesti GINCOS 3 TINERETULUI ANS72
2530 Ialomita Reviga GIULIA AL. IOAN CUZA, 71
2531 Ialomita Fetesti GOFY COM MAG MIXT CALARASI 398
2532 Ialomita Brosteni Ion Roata IUL MAR DN2A,NR.30
2533 Ialomita Giurgeni IULY&MERY DN2A,46
2534 Ialomita Slobozia Noua Slobozia LA BUZOIANU MAGAZIN MIXT SCOLII, 7
2535 Ialomita Fetesti LALALA BAR CALARASI,BL B13,PARTER
2536 Ialomita Rasi LICA PRINCIPALA,NR.44
2537 Ialomita Bucu LINFRAST BUCURESTI 169
2538 Ialomita Ciochina LOGIC MAG DN2A,29
2539 Ialomita Bordusani LOTCA STR BACANIEI  NR 23
2540 Ialomita Cazanesti Il MAGICOMI DN2A
2541 Ialomita Valea Macrisului MAGNIFIC MAG PRINCIPALA 34
2542 Ialomita PALTINIS MARAZ MAG CALEA BUCURESTI
2543 Ialomita Marculesti MARIA GRUP DISTRIBUTION SOS SLOBOZIA-TANDAREI,37
2544 Ialomita Alexeni MARIAN SAVA SNC DN2A , 24
2545 Ialomita Traian Grivita MARIGEO MAG.1 UNIRII
2546 Ialomita Facaeni MARVET DUOFAM MAG CALEA FETESTI 254
2547 Ialomita Smirna MEHEDINTA IONUT PRINCIPALA 112
2548 Ialomita Bora METTALEX GRAL MAGHERU,NR.68
2549 Ialomita Grivita Il MINIPRET SOSEAUA BUZAULUI ,50
2550 Ialomita Cocora MIREA GICA BISERICII 61 A
2551 Ialomita Fetesti MIRIGEL BAR SOARELUI NR 4
2552 Ialomita Stelnica Mitea Rodica Mag2 Eroilor Aviatori,Nr49
2553 Ialomita Slobozia Il MONICRIS MAGAZIN ALEEA BAII, BL S2 SC.A
2554 Ialomita Alexeni MOVILEANU MAG SINAIAN11
2555 Ialomita Bordusani NAGRIDAN 2 PRIMAVERII NR 198
2556 Ialomita Movila NEL CONF MAG1 FERDINANDNR 15
2557 Ialomita Movila NELCONF 2 CENTRU
2558 Ialomita Fetesti NIPARO PIATETA GARII
2559 Ialomita Lacusteni Saveni OVIDIU BAR LACUSTENI STR GRADINITEI NR 15
2560 Ialomita Movila OVIDIU STAR 2 SOS FETESTI 15
2561 Ialomita Rovine Reviga PACUREANU STELUTA EROILOR, Nr 11A
2562 Ialomita Fetesti PARFIMESCU AUTOGARA AUTOGARII
2563 Ialomita Smirna Prodin Shop Str Principala, Nr 124
2564 Ialomita Misleanu RADCOM MAG CALEA BUCURESTI 24
2565 Ialomita Cegani RAI IMPEX PRELUNGIREA PRIMAVERII
2566 Ialomita Buesti ROBERTYNO 2 JUDETEANA,NR.40
2567 Ialomita Fetesti ROTICOM MAG M SADOVEANU, 3
2568 Ialomita Tandarei SAGHIN AUREL BRAILEI 172
2569 Ialomita Suditi Sc.Vulcan S Valentina.Ii Str Sfantu Pantelimon Nr 4
2570 Ialomita Bora SELENA BUSINESS GROUP MAG G-RAL MAGHERU 73 CORP B CAM 1
2571 Ialomita Fetesti SEMENIC IMPEX FABRICII, 2
2572 Ialomita Grivita Il SEVANDER BAR SOSEAUA BUZAULUI , CENTRU, FN
2573 Ialomita Amara SIGROANA MAGAZIN VASILE REMETEA 306
2574 Ialomita Salcioara Il SILVIA IRINA MAG.1 PRINCIPALA,NR.33
2575 Ialomita Iazu Scanteia SPARTACUS_MAG INV MOROIANU GHEORGHE 8 CENTRU
2576 Ialomita Vladeni Il STAN VIO PIATA IALOMICIOAREI 2
2577 Ialomita Progresu Facaeni STAN VIO PROGRESU GRAUSOR NR 3
2578 Ialomita Maia Brazii TELL ME PIZERIA PREOT MARINESCU ALEXANDRU,23
2579 Ialomita Valea Macrisului TIMEEA BAR. PRINCIPALA, NR 31
2580 Ialomita Valea Macrisului TIMEEA MAG PRINCIPALA, NR 31
2581 Ialomita Saveni Il TRAISTARITA MAG NICOLAE IORGA 23
2582 Ialomita Cosereni TRICOTAJE MAG UNIRII, NR 19
2583 Ialomita Munteni-Buzau VALLORY PLANT MAG 2 SILOZ,75
2584 Ialomita Tandarei VALTER CALEA BUCURESTI
2585 Ialomita Tandarei VASIAN SOS BUCURESTI 89
2586 Ialomita Ciulnita VOINEA DISTRIBUTION MATEI BASARAB 90
2587 Ialomita Gheorghe Doja Il VOINOIU MINIMARKET COFETARIEI 35A
2588 Ialomita Urziceni Il VOLCHIM SMK MUNCII,NR.5
2589 Iasi Topile ACATRINEI MARIA GISTESTI 272
2590 Iasi Scheia Alexandru I. Cuza AMAN BAR PRINCIPALA NR.255
2591 Iasi Pascani APOSTOL DUMITRU (PASCANI) ALEEA 1 DECEMBRIE 1918
2592 Iasi Pascani ASEREMO CUZA VODA, BL.D9, PARTER
2593 Iasi Lunca Pascani AXINTE DOINA Unirii 145
2594 Iasi Contesti Valea Seaca BAR AGACHE IOAN PRINCIPALA
2595 Iasi Motca BAR DALLON 28A
2596 Iasi Gistesti BAR DISCO DAXI PIETRIS NR. 13
2597 Iasi Soci Miroslovesti Bar Filote Principala Nr. 353
2598 Iasi Siretel Bar Minciuna Principala
Siretel Iasi 707455
RO
2599 Iasi Topile BAR ROMAN STR. ARDEAL
2600 Iasi Ciohorani BAR RT STICEA 9 SEPTEMBRIE 75
2601 Iasi Crivesti Vanatori BAR TARCAN PRINCIPALA (ASFALT)
2602 Iasi Lespezi BOSTACA IURIE PRINCIPALA
2603 Iasi Vanatori Is BUTA LACRAMIOARA PRINCIPALA 291
2604 Iasi Heci CABUJAN BRINDUSA PRINCIPALA
2605 Iasi Miroslovesti CAFÉ BAR TOMA DE85
Miroslovesti, Iasi
2606 Iasi Motca DIMI ELLA 28A NR.95
2607 Iasi Cristesti Is ECO-LARA 3 DE85
2608 Iasi Miroslovesti EURO PROD MIXT PRINCIPALA
2609 Iasi Pascani FLAVY & ANDRU Vatra 70
2610 Iasi Bursuc-Deal IMR DAVICOM Str. Principala, Nr. 7
Bursuc-Deal Iasi 707272
RO
2611 Iasi Topile MYA MARKET PRINCIPALA
Topile Iasi 707572
RO
2612 Iasi Dumbrava Lespezi PETRESCU DOINA PRINCIPALA
2613 Iasi Iorcani PIRLOG DOINA STEFAN CEL MARE SI SFANT 304
2614 Iasi Bosteni TEAM R.C.A. (BOSTENI) ION CREANGA 78B
2615 Iasi Sodomeni TEAM R.C.A. (SODOMENI) FERICIRII 23
2616 Iasi Bosteni TELLA IMPEX (BOSTENI) Ion Creanga 22
2617 Iasi Pascani TELLA IMPEX (PASCANI) Sportului 8
2618 Iasi Pascani VICTORIA 1 MOLDOVEI, BL.M1, PARTER
2619 Iasi Pascani VIOSAND TRICOTEX (DEAL) Sportului 9
2620 Iasi Gistesti VIOSAND TRICOTEX (GISTESTI) GISTESTI NR.37B
2621 Iasi Pascani VIOSAND TRICOTEX (VALE) CEFERISTILOR, BL.B29, PARTER
2622 Iasi Topile VIOSAND TRICOTEXT (TOPILE) GRADINITEI (STADION)
2623 Iasi Lunca Pascani VIRLAN PETRONELA Unirii 139
2624 Iasi Pascani WEST MOLDAVIA (GARA) Garii 36
2625 Iasi Sipote BAR CONSUM COOP SIPOTE 1 STR LUCA ARBORE NR 336
2626 Iasi Movileni Is CONSUM COOP MOVILENI SPERANTEI NR.37
2627 Iasi Tabara Bivolari COVACI ELENA Str Principala
2628 IASI Focuri CRISS COMPANY 2 Sector 3  nr 47
2629 Iasi Iasi DAVTIL AVIATIEI 35
2630 Iasi Iasi ELMAR TRADE Moara de vant 49
2631 Iasi Iasi HELLO CHIMIEI 52
2632 Iasi Zaboloteni HIRLAOANU DEPOZIT STR. PRINCIPALA
2633 Iasi Hermeziu HIRLOANU PRINCIPALA
2634 Iasi Sipote M.E.I MARKET Str Principala
2635 Iasi Bivolari MAGAZIN CINEVA PRINCIPALA
2636 Iasi Chiscareni Sipote PIN COMSTAR STR VOIEVOZILOR NR.1395
2637 Iasi Chiscareni Sipote TANASE PRINCIPALA
2638 Iasi Larga-Jijia VIC START PRINCIPALA, FN
2639 Iasi Dancu Holboca ALISAN DANCU (PIATA)
2640 Iasi Manzatesti Ungheni ANDON SAT MANZATESTI COM UNGHENI
2641 Iasi Podu Jijiei ANDREI TRADE PRINCIPALA 94
2642 Iasi Boatca Anghel D. Maria Principala, Nr 76
2643 Iasi Vorovesti CMM MARKET PRINCIPALA
2644 Iasi Holboca COZI DAN CENTRU PRINCIPALA NR.23
2645 Iasi Garbesti Tibana ELASTEF MIR 1 PRINCIPALA
2646 Iasi Iasi GARIBALDI MARKET NON STOP AL. NICOLINA 13
2647 Iasi Iasi GEMI SERCOM CALEA GALATA 9
2648 Iasi Miroslava LA DOI PASI MIROSLAVA Constantin Langa 2
2649 Iasi Iasi LA DOI PASI-GMD BD-L T. VLADIMIRESCU NR 18
2650 Iasi Iasi NICOFLORIS TROTUS 11
2651 Iasi Tibanesti NILVAS BAR PIATA TIBANESTI PIATA
2652 Iasi Iasi Nr.1 Market Dacia Vitejilor, Nr.13
2653 Iasi Iasi Nr.1 Market Mircea Mircea Cel Batran, Nr.1
2654 Iasi Manastirea Dagata Pasaniuc mixt PRINCIPALA
2655 Iasi Iasi ROMFLOR PROF. I. SIMIONESCU NR 1 IASI
2656 Iasi Totoesti ADAMACHI PRINCIPALA
2657 Iasi Totoesti AFRASINEI PRINCIPALA
2658 Iasi Hoisesti Dumesti ANDRIESCU PRINCIPALA
2659 Iasi Podolenii de Sus ANDRI-LIA DEAL PRINCIPALA
2660 Iasi Totoesti BULANCEA PRINCIPALA
2661 Iasi Dumesti Is COCOVEICA PRINCIPALA
2662 Iasi Podu Iloaiei CRISTOFOR Erbiceni 2
2663 Iasi Belcesti ELVIO SERV PRINCIPALA NR 2
2664 Iasi Erbiceni GEORGIANA PRINCIPALA
2665 Iasi Podu Iloaiei Grigorie Stefan Str. Erbiceni Nr.21
2666 Iasi Sarca Baltati HERGHELEGIU LENUTA PRINCIPALA
2667 Iasi Totoesti ISTRATE PRINCIPALA
2668 Iasi Iasi KOSAROM STRAPUNGERII SILVESTRU 4
2669 IASI Iasi KOSAROM HALA COSTACHE NEGRII NR 14
2670 Iasi Totoesti LAVY PROD 2 PRINCIPALA
2671 Iasi Liteni Belcesti LITENI PRINCIPALA
2672 Iasi Uricani Miroslava MARCRIS BAR PRINCIPALA
2673 Iasi Chicerea Tomesti MUNTEANU LILIANA SAT CHICEREA, STR RELEU 29
2674 Iasi Podu Iloaiei PERJU NATIONALA 265
2675 Iasi Iasi RATAXA PERON GARA IS N
2676 Iasi Bogdanesti Horlesti RUSU IRINA PRINCIPALA
2677 Iasi Totoesti TIMPAU principala 184
2678 Iasi Iasi VASGA CI COMPLEX ALIMENTAR NON STOP CANTA 3
2679 Iasi Gorban VEROPET PRINCIPALA
2680 Iasi Rediu Is Yka Happy Sos. Rediu
2681 Iasi Sinesti Radu Mag Sinesti
2682 Iasi Sat nou Belcesti Apostol Vasile Belcesti
2683 Iasi Halaucesti AGRI MARIFAB PRINCIPALA(OBOR)
2684 Iasi Targu Frumos ANA MORENA PIATA AGROALIMENTARA
2685 Iasi Deleni Is ANDREI MIHAILA PRINCIPALA
2686 Iasi Costesti Targu Frumos BAR AUREL COM 2 TEILOR 347B
2687 Iasi Dumbravita Ruginoasa BAR BUTNARU MARCELA Alexandru Ioan Cuza
2688 Iasi Baltati BAR CARMEN-CIPRIAN SRL PRINCIPALA, BALTATI
2689 Iasi Mircesti BAR COUNTRY PUB MIRCESTI,STR. GARII
2690 Iasi Ganesti Targu Frumos BAR IORDACHE PRINCIPALA
2691 Iasi Harmanestii Vechi BAR MCEV POOL PUB PRINCIPALA NR 40
2692 Iasi Harmanestii Noi BAR POPUTOAIA IONEL PRINCIPALA
2693 Iasi Mogosesti-Siret BARTIC MAGAZIN PRINCIPALA NR7
2694 Iasi Stolniceni-Prajescu BURSUC ANICA DJ 228(LANGA STATIE)
2695 Iasi Dumbravita Ruginoasa BUZATU I. ILIE II STADIONULUI 5
2696 Iasi Harlau CAISIM MIHAELA BOGDAN VODA BL.B4
2697 Iasi Buznea COM CONSTRUCT PADURARU PRINCIPALA NR 150
2698 Iasi Targu Frumos CORAND 1 MAI NR 1
2699 Iasi Harlau CRETU MARIUS STEFAN CEL MARE SI SFANT 9
2700 Iasi Buhalnita Ceplenita ETIC TOUR PRINCIPALA NR 1, SAT BUHALNITA
2701 Iasi Cotnari EVY COS FORCE PRINCIPALA NR 1
2702 Iasi Dumbravita Ruginoasa Ferariu Luminita Secundara Dumbravita
2703 Iasi Stolniceni-Prajescu HUGIANU VALE MAG. MIXT PRINCIPALA 54
2704 Iasi Stroesti Todiresti IONEL VLAD PRINCIPALA
2705 Iasi Targu Frumos LG IULIUS BOGDAN VODA
2706 Iasi Halaucesti MAG ANDRONIC GURGULESTI NR.718
Halaucesti Iasi 123456
RO
2707 Iasi Muncelu de Sus Lorimer Muncelul De Sus Principala Centru(Statie Autobuz)
2708 Iasi Mogosesti-Siret MAFTEI 1 Principala (intersectie)
2709 Iasi Podisu Baltati MAG CHELCU IOAN PRINCIPALA NR.79
2710 IASI Mircesti MILURI MAG VASILE ALECSANDRI (PARTER BLOCURI)
2711 Iasi Buznea Mitocaru Buznea PRINCIPALA
2712 Iasi Helesteni NEKY-TEX PRINCIPALA LANGA POLITIE
2713 Iasi Buznea TEODORESCU MAGAZIN BISERICII(INTERSECTIE)
2714 Iasi Muncelu de Sus VLAD ELENA PRINCIPALA NR 803
2715 Iasi Madarjesti VOIUN DUMITRU PRINCIPALA
2716 Iasi Iasi AGRO BUCIUM DRUMUL HOTILOR
2717 Iasi Scanteia Is ANECULAESEI MIXT PRINCIPALA
2718 Iasi Borosesti Scanteia ASDACOMI Principala (centru)
2719 Iasi Moreni Prisacani AXIROM PRINCIPALA
2720 Iasi Carbunari Blageanu Costel Str Principala Carbunari
2721 Iasi Coropceni Bodo Stil STR PRINCIPALA FN
2722 Iasi Iasi COMPLEX TUDOR ALIMENT SUPERMARKET Bd Tudor Vladimirescu Campus T17
2723 Iasi Poiana Cu Cetate CONDURACHE ANA MARIA Str Principala, Nr 106 ( Biserica )
2724 Iasi Ipatele Cristin Monica Ipatele Principala
2725 Iasi Dobrovat Dobinda V Mixt Principala (Rusi)
2726 Iasi Lunca Cetatuii Gti Aliment Piata Lunca Cetatuii
2727 Iasi Dumitrestii Galatii HUTUTUI VIORICA BAR Str Principala ( Centru )
2728 Iasi Borosesti Scanteia MARAMA Principala (centru)
2729 Iasi Chiperesti MAUS STORE ALEEA LILIACULUI,8
2730 Iasi Iasi Minimarket Mihak@Tibak Str Clopotari Nr 14
2731 Iasi Padureni Grajduri PAVEL IOAN MIXT PRINCIPALA
2732 Iasi Scanteia Is RADEANU PRINCIPALA
2733 Iasi Iasi SERTENY TESATURA ChisinauluiXPrimaverii
2734 Iasi Iasi SOCOST (CUG) SOS. NICOLINA 107 bl.1004
2735 Iasi Dobrovat State Mixt Sos Principala Dobrovat
2736 Iasi Iasi Super Market Zetrix Str Diminetii Nr 13
2737 Iasi Moreni Prisacani TROFIN JANETA STR. CURTII,NR9
2738 Ilfov Snagov ALSTEF BUSINESS SHOP 2011 SOS SNAGOV FN BLOC D2
2739 Ilfov Otopeni Beauty Zone 2 STR 23 August nr 62
2740 Ilfov Otopeni DANYUS GRUP POLONA NR 5
2741 Ilfov Mogosoaia DLI CONCEPT BUC-TARGOVISTE 118
2742 Ilfov Zurbaua EDY&ANDREI SC GHIOCEILOR 106
2743 Ilfov Chitila EXIMCOM VALENTINO PACII NR 1A
2744 Ilfov Ciolpani GIFT MARKET STRADA NICOLAE GRIGORESCU NR 18
2745 Ilfov Peris LA CRETU 1 SF STEFAN NR 75
2746 Ilfov Chitila MONE 96 PACII 2
2747 Ilfov Chitila MONI COM IMPEX islaz nr15b
2748 Ilfov Silistea Snagovului MOTHER AND SON STR PESCARI NR 107
2749 Ilfov Ciorogarla MYK SILVA bucuresti 197
2750 Ilfov Ciorogarla NIKOS KORALIS SOS BUCURESTI nr 151
2751 Ilfov Otopeni PERIDOT POLONA NR 3A
2752 Ilfov Buftea PHARAON COMPANY MIHAI EMINESCU 11
2753 Ilfov Balotesti Ralucris 2 Str Unirii Nr 154
2754 Ilfov Peris ZENOBIA TEXIM SOS PRINCIPALA NR 441
2755 Ilfov Voluntari (Sat Volunatri) NICOLA&ANDREEA MICSUNELELOR
2756 Ilfov Voluntari (Sat Volunatri) NICOLA&ANDREEA SOS MICSUNELELOR
2757 Ilfov Cernica (sat Caldararu) ANDREI ELENA PF INDEPENDENTEI NR 107
2758 Ilfov Dobroiesti (sat Fundeni) ANDYBEL ZORILOR 38 A
2759 Ilfov Moara Vlasiei(sat Moara Vlasiei) ASTRA GRUP Str.VICTORIEI, NR. 106, DASCALU
2760 Ilfov Branesti (Pasarea) BEKMAR MARKET N BALCESCU NR 61A
2761 Ilfov Stefanesti de jos-sat Stefanesti Best Food Cosmo Str.Europa Nr.8 Cosmopolis
2762 Ilfov Petrachioaia (sat Petrachioaia) BRAGAGIU SURLARI 1
2763 Ilfov Stefanesti de jos-sat Stefanesti BYK SPEED SERV STEFANESTI 194
2764 Ilfov Cernica (sat Caldararu) Dana Molnar Str. Independentei, Nr. 64
2765 Ilfov Branesti (Branesti) ECONOMAX HALTA (GARA)
2766 Ilfov Branesti (Branesti) EDEN DREEMS VLASIEI 66
2767 Ilfov Pantelimon (sat Pantelimon) FLOMARI BOGDAN IMPEX SF GHEORGHE 31
2768 Ilfov Branesti (Branesti) INTERCONT I C BRATIANU 3-5
2769 Ilfov Petrachioaia (sat Petrachioaia) ISVORAN V VALENTIN SOS AF PETRACHIOAIA NR 791
2770 Ilfov Afumati (comuna Afumati) KADINA AVANTAJ Buc Urziceni 176
2771 Ilfov Nuci (sat Micsunestii Mari) LORD SHERATONS BALTA NEAGRA,MALU ROSU 44
2772 Ilfov Dobroiesti (sat Dobroiesti) MINCIUNA PETER DUMITRU DASCALU GHEORGHE NR 41
2773 Ilfov Dobroiesti (sat Dobroiesti) ONNY COMPANY SRL PROF VICTOR DUMITRESCU 41
2774 Ilfov Afumati (comuna Afumati) PENA COM SRL BUC-URZICENI NR.144
2775 Ilfov Gruiu (sat Gruiu) RAMIS STEEL GRUIU-SNAGOV 199
2776 Ilfov Voluntari (sat Voluntari) REWY IDEAL MARKET CARPATI 2
2777 Ilfov Stefanesti de jos-sat Stefanesti SCORPION MB IMPEX ROZELOR 28
2778 Ilfov Ganeasa (sat Ganeasa) STOIAN DANA STEFAN CEL MARE 35
2779 Ilfov Dascalu (sat Dascalu) TUD MARI SIBIU 9
2780 Ilfov Catelu DRAGO COM LIBERTATI 72
2781 Ilfov Voluntari (Sat Volunatri) GILY Dunarii nr. 41
2782 Ilfov Cernica (Sat Cernica) DINU I. ADRIAN Cernica, str Traian nr. 5
2783 Ilfov Pantelimon (Sat Pantelimon) SUPERLIMON STORE Pantelimon, Str. Duzilor nr. 10
2784 Ilfov Cernica (Sat Cernica) DINU I. ADRIAN Cernica, str Traian nr. 5
2785 Ilfov Pantelimon (Sat Pantelimon) SUPERLIMON STORE Pantelimon, Str. Duzilor nr. 10
2786 Ilfov Afumati (comuna Afumati) ALI & ELE MARKET SRL SOS. BUC-URZICENI NR.224
2787 Ilfov Popesti Leordeni GIRMEL Popesti Romini nr. 6
2788 Ilfov Popesti Leordeni ONCUTA MARKET Oltenitei nr. 181
2789 Ilfov Popesti Leordeni CARO MEGA EXPRES Drumul Fermei nr.59
2790 Ilfov Popesti Leordeni CARO MEGA EXPRES Drumul Jilavei nr. 58-60
2791 Ilfov Popesti Leordeni EURODAIOMI Sos Oltenitei nr. 26A
2792 Ilfov Popesti Leordeni GIRMEL Popesti Romini nr. 6
2793 Ilfov Popesti Leordeni ONCUTA MARKET Oltenitei nr. 181
2794 Ilfov Popesti Leordeni CARO MEGA EXPRES Drumul Fermei nr.59
2795 Ilfov Popesti Leordeni CARO MEGA EXPRES Drumul Jilavei nr. 58-60
2796 Ilfov Popesti Leordeni EURODAIOMI Sos Oltenitei nr. 26A
2797 Ilfov Popesti Leordeni DCZ SHOP SPLAIUL UNIRII 9
2798 Ilfov Berceni NIMAR UNIC SPORTULUI 3
2799 Ilfov Popesti Leordeni ONCUTA MARKET 2 OLTENITEI 214
2800 Ilfov Cornetu ARGESEL CRINULUI 119
2801 Ilfov Bragadiru CRAICIU PAUN EPOCII NR 9
2802 Ilfov Cornetu DAMINUTA MARKET ALEXANDRIEI 171
2803 Ilfov Domnesti IMPERIAL A.I.CUZA 1A
2804 Ilfov Magurele KARIN DIDOS ATOMISTILOR 169
2805 Ilfov Magurele Nemarval Str Atomistilor 250A, Magurele
2806 Maramures BORSA Agc Stetco Grigore DRAGOS VODA 5
2807 Maramures Berchezoaia ALEXANDRA SHOP PRINCIPALA NR 31B
2808 Maramures Vadu Izei ALIMENT COM SUGAU NR 52
2809 Maramures Ocna Sugatag Alimentara Ocna Sugatag UNIRII 8
2810 Maramures Borsa Mm ANDREEA LORENA ABC BRADET NR26A
2811 Maramures Gardani ANDREICUT VASILE PRINCIPALA 391
2812 Maramures Rona de Jos ARBA OTC Principala 417
2813 Maramures Moisei ATLANTIS CENTRU COMERCIAL PRINCIP.1432
2814 Maramures Sighetu Marmatiei BALTA GELU LIVIU STR.BOGDAN VODA NR.C9
2815 Maramures Finteusu Mare BAR T&M TRANS FINTEUS PRINCIPALA NR 148
2816 Maramures Baia Mare BARLEA MAG CIOCAS IULIU MANIU 8A
2817 Maramures Tautii-Magheraus BILLA MAGAZIN MIXT PRINCIPALA NR 189
2818 Maramures Bocicoiu Mare BOBRIUC MIHAI I.I PRINCIPALA NR 139
2819 Maramures Nistru BONTI I. IOSIF IF Strada 102 Nr 93
2820 Maramures Viseu de Sus BRASERIE TIMIS A.I.CUZA 66A
2821 Maramures Buciumi Somcuta Mare BUCIUMANA MAG MARIA PRINCIPALA 147
2822 Maramures Mara BUFET MARA MARA 16
2823 Maramures Baia Mare CAFÉ BAR SIMBOL BLD TRAIAN 26
2824 Maramures Baia Mare CATA IMPEX SRL 2 PETRU RARES 20/3
2825 Maramures Campulung la Tisa CENTRAL CAFE STR.PRINCIPALA  NR.849
2826 Maramures Dumbravita Mm CERNESTEAN VIORICA II PRINCIPALA 206
2827 Maramures Sighetu Marmatiei CHIMAR LEGUME-FRUCTE CUZA VODA 18
2828 Maramures Ieud CHINDRIS I.IRINA I.I PRINCIPALA NR.474
2829 Maramures Remeti Chrys Syle 2 PRINCIPALA 46A
2830 Maramures Sighetu Marmatiei Codrea Gheorghe Otc STR.IAPA NR.7
2831 Maramures Viseu de Sus COMAN ABC 22DECEMBRIE T4
2832 Maramures Botiza CONTA TEODOR-IOAN I.I Nr 589A
2833 Maramures Sighetu Marmatiei CORIGEE BAR N. TITULESCU 29
2834 Maramures Borsa Mm DANCI CORNEL VALEA POIENII 11
2835 Maramures Baia Mare DANS MARKET Bul Bucuresti 2
2836 Maramures Ilba DREEA FLORA MARKET PRINCIPALA NR 272
2837 Maramures Baia Mare EDGAR SOARELUI 1
2838 Maramures Strambu-Baiut ERDELY&CO-PRISLOP SRL PRINCIPALA NR 9
2839 Maramures Baia Mare EXPRES DURA STR.VICTORIEI NR.134
2840 Maramures Desesti FAT VASILE PRINCIPALA 21
2841 Maramures Targu Lapus FUNDAMENTAL Liviu Rebreanu Nr 8
2842 Maramures Baia Mare GAJ REPUBLICII REPUBLICII NR 14
2843 Maramures Rona de Jos GAJA ILEANA LATURALNICA 192A
2844 Maramures Sighetu Marmatiei GELIV UNIRII-BAZAR 141/122
2845 Maramures Baia Mare GREEN HOUSE VICTORIEI 92
2846 Maramures Hoteni HOTEA LENUTA HOTENI NR 71
2847 Maramures Valeni Calinesti IF BLEDEA P. MARIA Principala Nr 221
2848 Maramures Lapus IND AGRO MAGAZIN PRINCIPALA 835
2849 Maramures Borsa Mm Ioan Romveva Moldovei 71A
2850 Maramures Valea Viseului IURCUT IOAN INCINTA GARII CFR
2851 Maramures Baia Mare LA CUFOIAN BAR VICTORIEI 144 A
2852 Maramures Berchez LA ILI PRINCIPALA NR.65/A
2853 Maramures Repedea LAVER OTC PRINCIP.321
2854 Maramures Baia Sprie LIBOTEAN OTC PLEVNEI NR 31
2855 Maramures Baia Sprie LUCEAFARUL CENTRAL LIBERTAII 1
2856 Maramures Baia Sprie LUCEAFARUL MICRO Micro Raion Vest Nr10
2857 Maramures Baia Sprie LUCEAFARUL SPRIA Gutinului Nr3
2858 Maramures Baia Mare LUCMAR 2 GRANICERILOR 89
2859 Maramures Farcasa Mm MAG MIXT FARCASA INDEPENDENTEI 77
2860 Maramures Seini MARDANI COM SRL Nicolae Balcescu Nr 1-3
2861 Maramures Oarta de Jos Mistemar Store 21
2862 Maramures Cavnic MITIONI OTC VASILE LUCACIU 9A
2863 Maramures Sacel Mm MONY MARKET Nr 1285
2864 Maramures Baia Mare NAVETA INDEPENDENTEI 20/12
2865 Maramures Calinesti Mm Nemes Market Calinesti Str.Principala Nr.359
2866 Maramures Baia Mare NON STOP EDY TRAIAN 31
2867 Maramures Remeti Patmir Retail Str. Principala 174
2868 Maramures Poienile Izei PETREUS DRAGOS – BAR PRINC. 316
2869 Maramures Petrova POP GHEORGHE COMERT PRNCIPALA 227
2870 Maramures Ungureni Cupseni POP GRIGORE PRINCIPALA 392
2871 Maramures Salistea de Sus POP SIMION BAR Colibilor Nr 2
2872 Maramures Campulung la Tisa PRECIS IMPEX MARKET STR.PRINCIPALA NR 261
2873 Maramures Barsana RAUL FINISAJE NR 1022A
2874 Maramures Giulesti ROCOSMA MINIMARKET NR 111
2875 Maramures Cernesti ROXAR OTC PRINCIPALA 18/A
2876 Maramures Borsa Mm RTV BAR MOLDOVEI 42
2877 Maramures Baia Mare SALA JOCURI REPUBLICII 27
2878 Maramures Valea Viseului SAUCIUC IOAN PRINCIPALA NR 38
2879 Maramures Satulung TALPASAN VASILE PRINCIP.239
2880 Maramures Borsa Mm TIG 1 A.I.CUZA 45
2881 Maramures Borsa Mm TIG COMPLEX PRELUCA TATARILOR 2|A
2882 Maramures Borsa Mm TIMIS T IOANA REPEZII 185
2883 Maramures Barsana TRE-PIU-CONSTRUCT OTC NR 87A
2884 Maramures Seini VAVIR ZETEA TRANS SRL Nicolae Balcescu Nr 1-3
2885 Maramures Sighetu Marmatiei VENIFE STR.TRAIAN NR.9
2886 Mehedinti Strehaia ALBINUTA MINIMARKET A I CUZA (ZONA BLOCURI)
2887 Mehedinti Drobeta-Turnu Severin ALE ELENA OTC CALOMFIRESCU 60
2888 Mehedinti Drobeta-Turnu Severin Aqua Bar 1 Str.Iuliu Maniu Nr9
2889 Mehedinti Vanju Mare BOBYA IMPEX OTC REPUBLICII 92
2890 Mehedinti Drincea CALESCU OTC PRINCIPALA  16 A
2891 Mehedinti Simian Mh CALIF OTC CALEA CRAIOVEI NR.182
2892 Mehedinti Salcia Mh CAMYALEX OTC SALCIA
2893 Mehedinti Drobeta-Turnu Severin CENTRAL BAR TRAIAN 20
2894 Mehedinti Strehaia CHETU 1 NOREL MINIMARKET UNIRII NR.1
2895 Mehedinti Cujmir CORTEX OTC PRINCIPALA CENTRU
2896 Mehedinti Gogosu Mh Emirabob-Mar Otc Principala Nr.13(Mag.Univetsal)
2897 Mehedinti Drobeta-Turnu Severin FERIGA-PODUL GRUI OTC KISELEFF 88
2898 Mehedinti Orsova GABIS OTC BRADULUI NR.1
2899 Mehedinti Drobeta-Turnu Severin GEMASOTI MMK HORATIU 40
2900 Mehedinti Drobeta-Turnu Severin HELIOS MINIMARKET Iuliu Maniu 1
2901 Mehedinti Drobeta-Turnu Severin LA LEUL COM 1 OTC STR.NUFERILOR ,NR.10
2902 Mehedinti Drobeta-Turnu Severin Lidmo Bar Aleea Privighetorilor
2903 Mehedinti Bacles LISOTANA SMADOVITA
2904 Mehedinti Branistea Vanatori Marina&Nelu Mixt PRINCIPALA NR.257
2905 Mehedinti Drobeta-Turnu Severin PENTAGON OTC TOPOLNITEI NR.2,bl.G1,sc.1
2906 Mehedinti Drobeta-Turnu Severin POPESCU LETITIA BAR CICERO 103 A
2907 Mehedinti Voloiac SORY OTC PRINCIPALA
2908 Mehedinti Baia de Arama TIT COM MMK TUDOR VLADIMIRESCU 3
2909 Mehedinti Drobeta-Turnu Severin TOMA NELU-LM MARKET Anghel Saligny,51
2910 Mehedinti Malovat VYOS MALOVAT OTC PRINCIPALA,(COMPLEX CENTRU)
2911 Mures Ludus ADIMON EN GROS REPUBLICII , NR. 56
2912 Mures Pasareni ALBEXED PRINCIPAL 33
2913 Mures Rusii-Munti AUREXIM OTC PRINCIPALA 123
2914 Mures Gornesti BALOG CONSTRUCT principal 416c
2915 Mures Iod BAR TITI PRINCIPAL 526
2916 Mures Hodac Barul La Calin PRINCIPALA 85
2917 Mures Capusu de Cimpie BDR RAULDEN CAPUS 164
2918 Mures Salcud BEBMAIA 1 PRINCIPALA NR.38
2919 Mures Sovata BOK&RO PRINCIPAL 187
2920 Mures Eremitu BOMIXT PRINCIPAL 3/9
2921 Mures Breaza Ms BRASSAI ELISABETA BAR PRINCIPALA, NR 135
2922 Mures Sangeorgiu de Mures BUILDER ABC PRINCIPALA, 854
2923 Mures Fantanele Ms CAFE BAR KAVEZO PRINCIPALA 168A
2924 Mures Ideciu de Jos CAFÉ BAR LAURA PRINCIPAL 30A
2925 Mures Istihaza CARINA ABC ISTIHAZA PRINCIPAL 82
2926 Mures Beica de Jos COASTA FLOAREA BAR PRINCIPALA NR 217
2927 Mures Santana de Mures Coco Edy Market Str. Principala, Nr. 234/C
2928 Mures Gurghiu CONIFLOR OTC Eroilor 3
2929 Mures Lechinta Iernut CONSTRUCT SOR 267a
2930 Mures Tigmandru COOPER RESTAURANT PRINCIPALA 223
2931 Mures Sighisoara CORALIA – LIBERTATII LIBERTATII 14
2932 Mures Albesti Ms CORALIA ALBESTI,, LUNGA NR.100
2933 Mures Sighisoara CORALIA PREMIER,, ZAHARIA BOIU NR 44
2934 Mures Botorca COSTEA OLGA MAG Mediasului, nr. 26
2935 Mures Targu Mures DARINA 7 NOIEMBRIE STR.22 DEC 1989 NR.38/42
2936 Mures Targu Mures DARINA DACIA 1 BRASOVULUI 2
2937 Mures Targu Mures DARINA DAMBU BD.1848,NR.17
2938 Mures Targu Mures DARINA LIBERTATI P_ta ONESTI, NR.12
2939 Mures Targu Mures DARINA LIVEZENI LIVEZENI 3
2940 Mures Targu Mures Darina Mureseni GH.DOJA NR.140
2941 Mures Targu Mures DARINA PANDURILOR pandurilor 100
2942 Mures Cristesti Ms Darina Supermarket Cristesti Str. Principala, Nr. 678
2943 Mures Tarnaveni Darina Supermarket Tarnaveni Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 46
2944 Mures Targu Mures DARINA UNIRII VOINICENILOR NR.92
2945 Mures Ceuasu de Campie DELCO 19d
2946 Mures Danes DENIS COOP 2 PRINCIPALA-409
2947 Mures Sighisoara DIMOND MINIMARKET H OBERTH 36
2948 Mures Chiheru de Jos ECOSTIL OTC PRINCIPALA B211
2949 Mures Reghin ELIVLAS RODNEI, 6
2950 Mures Targu Mures FAREL IMPEX OTC 1 DEC 1918 255
2951 Mures Ghindari FARIBO BAR GHINDARI 254
2952 Mures Rastolita FIRA COM MAGAZIN MIXT PRINCIPALA 84
2953 Mures Boiu Albesti GIORGI&MARI PRINCIPALA NR 186
2954 Mures Ludus INVEST ALEX 2 VIILOR 3
2955 Mures Dambu KATRIX MAG 234
2956 Mures Peris Gornesti KING COMPREST PRINCIPALA 344
2957 Mures Band KORONA KING PRINCIPALA 262a
2958 Mures Iernut LAVI EXIM Mihai Eminescu , nr. 22
2959 Mures Brancovenesti LORIZOLT BAR PRINCIPALA, NR 251
2960 Mures Faragau LUPEI NICOLAE BAR STR.PRINCIPALA,NR.53
2961 Mures Mestera MAG MESTERA MESTERA 128
2962 Mures Reghin MAG MIHAI VITEAZU MIHAI VITEAZU NR 3
2963 Mures Saschiz MAGAZIN CIULEI PRINCIPALA 374
2964 Mures Reghin MAGAZIN DE VICII MAX MAYER STR. FAGARAS, NR. 10/2
2965 Mures Deda MARA IMPEX MAGAZIN MIXT PRINCIPAL 177
2966 Mures Reghin MARTEX COM OLTULUI 41
2967 Mures Gheorghe Doja Ms MERIDIAN MAG PRIN 75
2968 Mures Seleus Danes MONKS ABC PRINCIPALA 344
2969 Mures Galateni Pasareni NASIL SPORT principal 65
2970 Mures Lunca Bradului NEL CRIN PRINCIPALA NR 181
2971 Mures Targu Mures PALAS 7 NOIEMBRIE secuilor martiri nr 10-12
2972 Mures Targu Mures PALAS CUZA VODA CUZA VODA NR.91
2973 Mures Targu Mures PALAS DAMB BDUL 1848-nr52-54
2974 Mures Ernei PALAS ERNEI Principala, nr 10
2975 Mures Targu Mures PALAS INFRATIRI infratiri 25
2976 Mures Targu Mures Palas Marasti Strada Marasti, Nr. 33-35
2977 Mures Targu Mures PALAS PANDURILOR PANDURILOR NR62
2978 Mures Reghin PALAS REGHIN 2 Bd. Unirii 15/15
2979 Mures Reghin Palas Reghin 3 Str.Iernuteni,Nr.2-8
2980 Mures Targu Mures PALAS UNIRII VOINICENILOR, 56
2981 Mures Batos PANIPLAST PRINCIPALA, 401
2982 Mures Ludus RIAD TRADE MINIMARKET 1 DEC 1918, 17
2983 Mures Jabenita ROVIMAR BAR PRINCIPAL 279
2984 Mures Chendu SABIRIN BAR PRINCIPALA NR.276
2985 Mures Sanmartinu de Campie SAVIADORA BAR PRINCIPALA NR 300
2986 Mures Bogata SEPSI MAG Principala , nr. 315
2987 Mures Ludus SIMARA BAR 1 MAI, NR. 38
2988 Mures Idrifaia SZAKACS ILDIKO PRINCIPALA, NR. 179A
2989 Mures Bogata SZANTO JUDIT II PRINCIPALA , NR. 183/A
2990 Mures Tarnaveni Tania Otc REPUBLICII, NR. 76
2991 Mures Ludus TIMBUS&LUCA MARKET 3 Republicii, nr. 45
2992 Mures Reghin VASILVA MM RODNEI, 6
2993 Mures Sighisoara VITELIS Bucegi,nr.14
2994 Mures Sarmasel-Gara VLAD ANDREI TRANDAFIRILOR 37
2995 Neamt Piatra Neamt AGRO BIG MARKET ANA IPATESCU NR 4 BL A13 PARTER
2996 Neamt Almas Garcina MACOVEI ACTGENT MAGAZIN STR.ALMASULUI NR. 86
2997 Neamt Baltatesti BAR DARYUS FLORILOR NR. 131
2998 Neamt Pangaracior ANASTASIEI LILIANA BAR PANGARACIOR NR 322
2999 Neamt Targu Neamt APOLLO 1 STR. MIHAI EMINESCU, PIATA CENTRALA
3000 Neamt Targu Neamt APOLLO 2 SUPERMARKET STR. STEFAN CEL MARE, NR.43
3001 Neamt Baltatesti VITELARU – MAGAZIN MIXT STR. SARII, NR. 3
3002 Neamt Roman AYA SUPERMARKET BOGDAN DRAGOS 33
3003 Neamt Brusturi-Draganesti BADARAU PRINCIPALA NR. 110
3004 Neamt Piatra Neamt BANESTO MARKET STR. MARATEI, BL.M36
3005 Neamt Gosmani BAR AGAPREST PRINCIPALA
3006 Neamt Carlig Dulcesti BAR AGROPOPESCU PRINCIPALA NR10
3007 Neamt Budesti Faurei BAR AIFTINCAI BUDESTI NR 64
3008 Neamt Petricani BAR ALMASI COTROCENI Biserica veche(Cotroceni)
3009 Neamt Gheraestii Noi BAR AVACOM CALEA ROMANULUI 4
3010 Neamt Rediu Bira BAR BALAN REDIU ALEXANDRU IOAN CUZA 14
3011 Neamt Borlesti GMT SUPERMARKET PRINCIPALA FN
3012 Neamt Borlesti IVANESCU C CONSTANTIN II PRINCIPALA FN
3013 Neamt Borca BAR BOSTAN GHEORGHE STR. PRINCIPALA, CENTRU 685
3014 Neamt Vulpasesti BAR CARMACIU PRINCIPALA 17
3015 Neamt Barticesti BAR CENTRU. ICONARU 152
3016 Neamt Borlesti MANIX MAGAZIN PRINCIPALA FN
3017 Neamt Tolici BAR CIRLAN TOLICI PRINCIPALA
3018 Neamt Tetcani BAR CLATEBO Aleea Eternitatii (langa stadion)
3019 Neamt Bahna BAR COMVERS PRINCIPALA PE STANGA
3020 Neamt Raucesti Bar Cristocom Str.Morii Nr.62
3021 Neamt Radeni Pastraveni BAR DARABA PRINCIPALA 443
3022 Neamt Barjoveni BAR DIKE 3 BIRJOVENI SECUNDARA NR 30
3023 Neamt Butnaresti BAR DIKE ACASA SECUNDARA NR 107
3024 Neamt Costisa INTENS VALENIC DN15
3025 Neamt Gosmani BAR GOSRALMAR 2 PRINCIPALA
3026 Neamt Romani BAR IULICLUB 3 PRINCIPALA PE STANGA
3027 Neamt Savinesti Poiana Teiului BAR JBANCA SAVINESTI PRINCIPALA 7 DREAPTA
3028 Neamt Hangu Bar La Catrina PRINCIPALA FN, INTERSECTIE
3029 Neamt Carlig Dulcesti BAR LA VALICA PRINCIPALA NR 55
3030 Neamt Valeni Botesti BAR MAO PROD ECATERINA STARCEA NR 95
3031 Neamt Izvoare Bahna BAR MIBON ACASA SECUNDARA NR 305 ACASA
3032 Neamt Costisa LDICOM PRIMAR PRINCIPLA LA PRIMAR
3033 Neamt Moreni Botesti BAR MORENCUTA GENERAL DRAM NR 17BIS
3034 Neamt Valeni Botesti BAR MORENCUTA VALENI ECATERINA STARCEA 93
3035 Neamt Stanca Pipirig BAR MORIANU Codrului 40
3036 Neamt Tibucani BAR MUNTEANU PRINCIPALA
3037 Neamt Humulesti BAR MURARIU HORIA,CLOSCA SI CRISAN,NR.11
3038 Neamt Cotu Vames BAR OCHEANA LIMAN 37
3039 Neamt Nisiporesti BAR OPREA ANTON STR. SCOLII FN
3040 Neamt Silistea Romani BAR PETALI PRINCIPALA
3041 Neamt Topolita BAR RAVANTIX PRINCIPALA NR.127
3042 Neamt Cracaoani MINIMARKET ANDRISOAIA Principala (centru-langa primarie)
3043 Neamt Moldoveni BAR RYELA PRINCIPALA 285
3044 Neamt Sabaoani BAR SELACOM PACII 67
3045 Neamt Sabaoani BAR SELACOM 2 ORIZONTULUI 160
3046 Neamt Ingaresti BAR STROI PRINCIPALA NR. 127
3047 Neamt Sabaoani BAR TEREN FOTBAL CIOBANU SALCAMILOR 24
3048 Neamt Veja BAR TODIREANU COSTICA PRINCIPALA
3049 Neamt Cracaul Negru BAR RACLARIU MARNEC Principala nr. 22
3050 Neamt Barticesti BAR X & Y Iconaru 144
3051 Neamt Cuejdiu PASCU MIREL MAG CUEJDIU NR 228
3052 Neamt Bicaz-Chei CARDAS ALINA MIXT LUNCA BISERICII NR.801
3053 Neamt Piatra Neamt CHIORPEC BENZOIL PECO FERMELOR 165 VARIANTA
3054 Neamt Dobreni ELYDAN TATARU MINI MARKET STR LASCAR CATARGIU, NR 265
3055 Neamt Dragova UVA RAMALIV PRINCIPALA FN
3056 Neamt Piatra Neamt CIPFLOR MILO MARKET LOCOTENENT DRAGHESCU, NR. 15, BL. B1
3057 Neamt Silistea Romani CO.LAND MARKET PRINCIPALA
3058 Neamt Tarzia COSDAN MIXT SECUNDARA  VIS A VIS SCOALA
3059 Neamt Tetcani COSLORE MAGAZIN ALEXANDRU IOAN CUZA  40
3060 Neamt Frunzeni Costisa HRISCA BUFET LA RASCRUCE PRINCIPALA FN
3061 Neamt Roman DALIA STR. SUCEDAVA, NR.19
3062 Neamt Pangarati DALISA SIM BAR PRINCIPALA NR 60
3063 Neamt Bicaz-Chei DANDU M IONEL MIXT ULITA GHERMAN 202
3064 Neamt Ghindaoani MIXT CIUDIN Saivane nr.15
3065 Neamt Cordun DIACONU STELIANA PESCARUSULUI NR.17
3066 Neamt Roman DIDIVAS MAGAZIN ION CREANGA PARCULET
3067 Neamt Girov BRIO TRADE MIXT INVAT. GHE. DUMITREASA NR.27
3068 Neamt Roman DORTI MAGAZIN TINERETULUI 22-24
3069 Neamt Brusturi-Draganesti DRAGANESCU SIMIONEX – MAGAZIN MIXT STR. PRINCIPALA, NR.187
3070 Neamt Grumazesti DUDAN CARMEN Suseni
3071 Neamt Luminis LOLITA MAGAZIN MIXT LUMINII 405
3072 Neamt Oglinzi DUMIMAR MIXT ACASA SECUNDARA 430
3073 Neamt Alexandru Cel Bun ECO AUL MAGAZIN CUZA VODA NR 42
3074 Neamt Alexandru Cel Bun EDWINEX BAR LA TABLA STEFAN CEL MARE NR 46
3075 Neamt Pipirig EGY MARKET RUNCULUI,NR.205 VIS A VIS PRIMARIE
3076 Neamt Roman ELEMAR STR. DOBROGEANU GHEREA,BL.3
3077 Neamt Roman ELTRAND – MAGAZIN ALIMENTAR VICTOR HUGO, BL.7
3078 Neamt Piatra Neamt EUROVOR – MARKET PIATA STEFAN CEL MARE, NR.16
3079 Neamt Roman FENOCOM – TEO & STEFY STR. PACII, NR.12
3080 Neamt Alexandru Cel Bun FRANCESCA MINIMARKET PETRU MOVILA NR. 292
3081 Neamt Piatra Neamt ARMISDEO BAR TERASA SILVA CUIEJDI NR:2
3082 Neamt Targu Neamt GENEZA 2 SUPERMARKET Stefan cel Mare 265
3083 Neamt Targu Neamt GENEZA SUPERMARKET ING. SERAFIM LUNGU NR. 5
3084 Neamt Piatra Neamt GLODEANU MAGAZIN M.VITEAZU C3
3085 Neamt Roman HERVION MAGAZIN MIXT STR. SMIRODAVA, NR.19
3086 Neamt Piatra Neamt DONIGAB PIATA MARATEI MARATEI
3087 Neamt Izvoare Dumbrava Rosie Iledra Bar Statie Izvoare FN vis a vis teren fotbal
3088 Neamt Piatra Neamt FARCIRO BAR APASERV LT DRAGHIESCU 15
3089 Neamt Dragomiresti Nt IZOPOINT MAG PRINCIPALA INTERSECTIE
3090 Neamt Piatra Neamt KOD IMPEX DEPOZIT DIMITRIE LEONIDA 111
3091 Neamt Roman LA DOI PASI AUROMARA MIHAI VITEAZU 10 PARTER
3092 Neamt Piatra Neamt HANUL ANUTEI GARA AUREL VLAICU 34
3093 Neamt Raucesti LAUR PRO INVEST PRINCIPALA NR.928
3094 Neamt Tupilati LIDIA MAG MIXT Tupilati Centru
3095 Neamt Roman LINEX NON STOP STR. ALEEA REVOLUTIEI,FN
3096 Neamt Carligi Stefan Cel Mare LION KING MAGAZIN PRINCIPALA NR. 44
3097 Neamt Piatra Neamt Megager Bar Perla Bld. Traian, Nr. 82
3098 Neamt Tupilati LUNCA VESELIEI LUNCA,NR.90
3099 Neamt Gosmani MAG AGAPREST SECUNDARA
3100 Neamt Icusesti MAG FOXLIA PRINCIPALA CENTRU
3101 Neamt Gosmani MAG GOSRALMAR 2 PRINCIPALA
3102 Neamt Miron Costin Trifesti MAG IONITA PRINCIPALA NR 59
3103 Neamt Ruginoasa Dulcesti MAG LUMINIC PRINCIPALA CENTRU
3104 Neamt Romani MAG MADALIN&DUMI SECUNDARA
3105 Neamt Brusturi Brusturi-Draganesti MAG.RIPEANU PRINCIPALA
3106 Neamt Grinties MAGAZIN A&C PALAS MARKET Principala (blocuri) parter 219
3107 Neamt Oglinzi MAGAZIN ABC PRINCIPALA NR.764
3108 Neamt Roman MAGAZIN ALIMENTAR AURO MARA ALEXANDRU CEL BUN NR 8
3109 Neamt Roman MAGAZIN ALIMENTAR LA COLT GLORIEI 7 PARTER
3110 Neamt Roman MAGAZIN ARIANNA GARA STEFAN CEL MARE GARA
3111 Neamt Gheraestii Noi Magazin Avacom CALEA ROMANULUI 4
3112 Neamt Rosiori Dulcesti MAGAZIN BRAMBYS PIETREI 8
3113 Neamt Budesti Faurei MAGAZIN CARIJACOBS PRINCIPALA
3114 Neamt Vulpasesti MAGAZIN CARMACIU PRINCIPALA 17
3115 Neamt Vanatori-Neamt MAGAZIN CASA VANATORULUI STR. PRINCIPALA, NR.213
3116 Neamt Borca MAGAZIN CRISTIANA CARJA PRINCIPALA DREAPTA 495
3117 Neamt Silistea Romani MAGAZIN IULICLUB PRINCIPALA
3118 Neamt Recea Ion Creanga MAGAZIN KAMPUS PRINCIPALA
3119 Neamt Roman MAGAZIN KOSAROM PIATA STR. SUCEDAVA 127
3120 Neamt Barticesti MAGAZIN LA MARIAN SECUNDARA FN
3121 Neamt Targu Neamt Magazin La Marita Bulevardul Stefan Cel Mare
3122 Neamt Carlig Dulcesti MAGAZIN LA VALICA PRINCIPALA
3123 Neamt Petricani MAGAZIN MIXT DAINUS STR. PRINCIPALA, NR.148
3124 Neamt Targu Neamt MAGAZIN MIXT DOLCEANU MARASESTI, NR.1
3125 Neamt Poiana Teiului MAGAZIN MIXT ORIZONT PRINCIPALA 63 vis a vis POLITIE
3126 Neamt Stanca Pipirig MAGAZIN MORIANU CODRULUI NR.40
3127 Neamt Secuieni Nt MAGAZIN MURARIU PRINCIPALA
3128 Neamt Dreptu MAGAZIN ORIENT JBANCA DREPTU Principala (dupa biserica)
3129 Neamt Savinesti Poiana Teiului MAGAZIN ORIENT JBANCA SAVINESTI PRINCIPALA (INTRARE DREAPTA) 3
3130 Neamt Roman MAGAZIN PANEVADA ROMAN MUSAT FN
3131 Neamt Sabaoani MAGAZIN PRODOZAR PROGRESULUI 16
3132 Neamt Pastraveni MAGAZIN ROWALIANA PASTRAVENI PRINCIPALA NR.41(SPRE TG.NEAMT)
3133 Neamt Vanatori-Neamt MAGAZIN TANAMI Pr. Barliba Vladimir 23
3134 Neamt Munteni Botesti MAGAZIN TUTCOM MUNTENI PRINCIPALA FN
3135 Neamt Roman MAGAZINUL DE LA COLT VASILE LUPU NR 58
3136 Neamt Piatra Neamt TOFAN BAR FLORY STR. VIFOR, NR.14
3137 Neamt Piatra Neamt ZAHARIA ION BAR STR.DARMANESTI,NR.142
3138 Neamt Roman MARIDAS – ALIMENTARA STR. REPUBLICII, NR.74
3139 Neamt Soimaresti MARKET & BAR LENCOST PRINCIPALA NR. 42
3140 Neamt Farcasa Nt MARKET DALIANA STR PRINCIPALA 365
3141 Neamt Tamaseni MARKET DUMEA UNIRII 161
3142 Neamt Tamaseni MARKET IOSICOM UNIRII 227
3143 Neamt Silistea Romani MARKET IULI CLUB STR. PRINCIPALA FN
3144 Neamt Frumosu Farcasa MARKET ORIENT JBANCA FRUMOSU PRINCIPALA CENTRU 1
3145 Neamt Farcasa Nt MARKET ORIZONT principala 362
3146 Neamt Pildesti MARKET PRODOZAR PILDESTI pacii 1
3147 Neamt Timisesti MARKET REAL Principala nr.258
3148 Neamt Sabaoani MARKET SELACOM ORIZONTULUI 190
3149 Neamt Stanita MARKET TOMA MIHAI PRINCIPALA
3150 Neamt Ceahlau MARKET TOTAL CEAHLAU CENTRU
3151 Neamt Piatra Soimului CIOROBATCA BAR DALLAS ZAVOIULUI NR 75 BIS
3152 Neamt Damuc Mb Family Mixt (Miclos) Bucureni 485
3153 Neamt Piatra Soimului DRAGUSANU MAGAZIN MIXT SOIMULUI
3154 Neamt Dumbrava Timisesti MINI-MARKET BOARIU Principala (statie)
3155 Neamt Barticesti MINIMARKET CORNEL SERV ICONARU 152
3156 Neamt Targu Neamt MINIMARKET LUKIFAM BAILE OGLINZI 1
3157 Neamt Brusturi-Draganesti MINIMARKET MANOLE SECUNDARA(DUPA PRIMARIE)NR.451
3158 Neamt Grumazesti MINIMARKET MAXIPAN PRINCIPALA NR.1041
3159 Neamt Ingaresti MINIMARKET STROI PRINCIPALA NR.127
3160 Neamt Poloboc MAZA CONCEPT POLOBOCULUI 66
3161 Neamt Horia Nt MIXT ANDRADA RECONSTRUCTIEI NR 28
3162 Neamt Poloboc RACARIU FLOAREA MAGAZIN STR. PRINCIPALA DEAL, FN
3163 Neamt Romani MIXT ANGHELUS CRINA SECUNDARA
3164 Neamt Sacalusesti MIXT ANITA ANIMEX SACALUSESTI-OCEA 183
3165 Neamt Sagna MIXT APETREI MARIANA PRINCIPALA 945
3166 Neamt Grinties MIXT ASAVEI STR.PRINCIPALA,NR.99
3167 Neamt Barticesti Mixt Balan Gemma 2 ICONARU 108 vis-ŕ-vis SCOALA
3168 Neamt Oniceni MIXT BIGU PRINCIPALA FN
3169 Neamt Petricani MIXT CHIRILA PRINCIPALA
3170 Neamt Tetcani MIXT CLATEBO PRINCIPALA 10
3171 Neamt Cotu Vames MIXT COSMINA&TEO VASILE LUPU NR 10A
3172 Neamt Vanatori-Neamt MIXT COSOFRET LUCIA Prof. C. Papuc nr. 706
3173 Neamt Topolita MIXT CRISMARIU PRINCIPALA NR.392
3174 Neamt Cotu Vames MIXT DAN TYB CRINGULUI102
3175 Neamt Butnaresti MIXT DIKE LANGA SCOALA PRINCIPALA NR.142
3176 Neamt Soci Borca MIXT FEDELES SOCI NR. 481
3177 Neamt Blebea Mixt Fotache Str. Vanatorului, 93A
3178 Neamt Chiriteni MIXT GB LARISELA Str principala 57
3179 Neamt Oglinzi MIXT GELDOSTAR Principala nr. 1066
3180 Neamt Barticesti MIXT FARBOR PRINCIPALAFN
3181 Neamt Poienari MIXT GENNA PRINCIPALA NR 311 POIENARI
3182 Neamt Barticesti MIXT GEMA CENTRU CAMIN CULTURAL PRINCIPALA 41A
3183 Neamt Radeni Pastraveni MIXT GHERASIM Secundara nr.328
3184 Neamt Tolici MIXT GHERASIM & BAR DE ZI DIANA STR. PRINCIPALA NR 169
3185 Neamt Roman MIXT GIURGILA AMINTIRILOR 1
3186 Neamt Radeni Pastraveni MIXT GHERASIM DEAL Principala nr.146
3187 Neamt Silistea Romani MIXT GOSRALMAR PRINCIPALA
3188 Neamt Sabaoani MIXT GHERMA COMPANY ORIZONTULUI 3A
3189 Neamt Roman MIXT GROSU ALEEA LILIACULUI COMPLEX COMERCIAL
3190 Neamt Brusturi-Draganesti MIXT HARIPCA Secundara nr.230A
3191 Neamt Pastraveni MIXT GOREA SECUNDARA LINGA PRIMARIE
3192 Neamt Valea Seaca Baltatesti MIXT GRIGORAS PRINCIPALA 106
3193 Neamt Davideni MIXT INTREC Principala nr.230
3194 Neamt Recea Ion Creanga MIXT KAMPUS RECEA 2 PRINCIPALA 129
3195 Neamt Ingaresti MIXT ISOMAR STR. PRINCIPALA, NR.306
3196 Neamt Izvoru Ion Creanga MIXT LAVIX SCOLII FN
3197 Neamt Pastraveni MIXT LUCA Secundara nr.374(dupa biserica)
3198 Neamt Netezi MIXT MATASA PRINCIPALA NR.38
3199 Neamt Sabaoani MIXT MIAD ART ORIZONTULUI 13B
3200 Neamt Grumazesti MIXT MIDORALDO SECUNDARA 95
3201 Neamt Davideni MIXT MOISA PUSTIENI
3202 Neamt Hoisesti Margineni MIXT NICOBAR STR PRINCIPALA NR.79
3203 Neamt Grosi Brusturi-Draganesti MIXT OBREJA GROSI STR.PRINCIPALA,NR.16
3204 Neamt Tolici MIXT NEGRU STR. PRINCIPALA, NR.32
3205 Neamt Bozieni MIXT PALAGHIA PRINCIPALA NR 102
3206 Neamt Pipirig MIXT RAHAU ION CREANGA,NR 380
3207 Neamt Pluton MIXT RAHAU DOREL STR.AGAPIENI (LANGA BISERICA)
3208 Neamt Oglinzi MIXT RUSANU PRINCIPALA NR.748
3209 Neamt Cotu Vames MIXT STEFF INVEST PLOPULUI NR 150 LINGA SCOALA
3210 Neamt Gheraesti MIXT SEBIMAR BRUTARIE BIRUINTEI 10
3211 Neamt Moreni Botesti MIXT TUT COM GENERAL DRAM NR 46
3212 Neamt Sacaleni MIXT UNGUREANU PRINCIPALA FN
3213 Neamt Gheraesti MIXT SEBIMAR FLORILOR FLORILOR 12
3214 Neamt Sabaoani MIXT SELACOM PACII 67
3215 Neamt Rediu Nt VIVIAN MAGAZIN ACASA STR. PRINCIPALA, F.N.
3216 Neamt Rediu Nt RATON CONSTRUCT PRINCIPALA FN
3217 Neamt Roman BAR BUTNARU ZIMBRULUI NR 39
3218 Neamt Roman BAR ILIE DELIOARA MARTIR CLOSCA 101
3219 Neamt Baratca Bargauani PECO BARATCA DN 15
3220 Neamt Roman BAR STEFF BOGDAN DRAGOS  7
3221 Neamt Petricani MIXT XELA PRINCIPALA 319
3222 Neamt Valeni Piatra Neamt POPIRDA ADRIAN MIXT VALENI GHEORGHE ASACHI 101
3223 Neamt Vanatori-Neamt PRO MARKET BANSIMEX STEFAN CEL MARE 172
3224 Neamt Varatec Agapia PENSIUNEA DARIA SECUNDARA NR
3225 Neamt Roman DORTI BAR TINERETULUI 22
3226 Neamt Roznov GRUSOV SRL TINERETULUI 693
3227 Neamt Roznov LUPASCU MAGAZIN ALIMENTAR PTA AGROINDUSTRIALA
3228 Neamt Huisurez ROZALION MAG PRINCIPALA FN ,CENTRU SAT HUISUREZ
3229 Neamt Raucesti SANDOTERM RAUCESTI Principala nr. 1035
3230 Neamt Roznov VNC DIVERSITY MAGAZIN SILOZ
3231 Neamt RUSENI TRANSFOR YOU BAR SATUL NOU 32
3232 Neamt Damuc SFARGHE MARGARETA MIXT LUNGA NR. 83 MATURISCA
3233 Neamt Bicaz-Chei SOPONARU MIXT CENTRU PRINCIPALA , CENTRU
3234 Neamt Targu Neamt SORIDOR MINIMARKET STR. M SADOVEANU, NR.34
3235 Neamt Ruseni Borlesti GABITIC SEF LA CHIRIAC MAG. PRINCIPALA 15
3236 Neamt Borseni STAHIE MIXT PRINCIPALA NR.26
3237 Neamt Savinesti BUTNARU EMITEX MAGAZIN STR. TINERETULUI, BL. SPATIAL
3238 Neamt Slobozia Roznov LUPASCU SLOBOZIA ETERNITATII 652
3239 Neamt Bicaz Nt TEODAN 1 (CENTRU) STR. BARAJULUI, NR.7
3240 Neamt Bicaz Nt TEODAN 2 DODENI BARAJULUI NR. 77
3241 Neamt Bicazu Ardelean TEPES IONUT CONSUMCOOP PRINCIPALA NR 340
3242 Neamt Piatra Neamt TIPOSTIM SCED TOP MARASTI
3243 Neamt Bicaz-Chei TRANS MARKET PRINCIPALA FN, CENTRU
3244 Neamt Targu Neamt BAR AGRES PLOPULUI NR. 10
3245 Neamt Borca TUDOSIA SUPERMARKET PRINCIPALA FN
3246 Neamt Targu Neamt BAR BALCONF Radu Teoharie colt Cuza Voda fn
3247 Neamt Faurei Nt VALYMOB Principala Baruri 5540
3248 Neamt Roman VANESSA MAGAZIN UNIRII, NR. 2
3249 Neamt Targu Neamt BAR CINEMA DOLLY SERV STR. M. KOGALNICEANU, NR.1
3250 Neamt Hlapesti VIABA MIXT SECUNDARA NR 12
3251 Neamt Gheraesti POPAS LA BOTUL VACII MOLDOVEI 26
3252 Neamt Piatra Neamt VLADEV-ORION STEFAN CEL MARE, NR.80
3253 Neamt Traian Zanesti CHIRITA IOAN IF VESELA NR.283
3254 Neamt Vadurele Candesti GRIGORAS ANDION BAR VALE PRINCIPALA FN
3255 Neamt Cordun UTIL MAGAZIN MIXT VASILE ALECSANDRI, NR.24
3256 Neamt Sagna VIMIROX PRINCIPALA LINGA PRIMARIE
3257 Neamt Zanesti SUPERCENTRAL MAGAZIN TIMISOREANA PRINCIPALA FN
3258 Olt Rusanesti ADAMIMI OTC PRINCIPALA NR 38
3259 Olt Slatina Ot ALCRIMAR MINI MARKET OTC CUZA VODA, BL 7 SC A
3260 Olt Slatina Ot ALCRIMAR OTC ARCULUI, BL. 5,SC.A
3261 Olt Slatina Ot Alex & Claudiu Uniq Bar Cafe PIATA GARII NR 7
3262 Olt Coteana ALEXE ALEX OTC PRINCIPALA NR.45
3263 Olt Jieni Rusanesti ALX ROM PRINCIPALA 28
3264 Olt Slatina Ot AMBASADOR BAR DINU LIPATI, NR 10
3265 Olt Bals AMFORA BAR N.BALCESCU NR.137
3266 Olt Caracal ANA MARIA MARKET BICAZ NR 1
3267 Olt Corabia ANA SI GEORGI OTC CUZA VODA BL 26
3268 Olt Ghimpati Farcasele ANDRA OTC 1 PRINCIPALA 102
3269 Olt Slatina Ot APROCOM ALEXE MINIMARKET E TEODOROIU,BL.12,SC.A,PARTER
3270 Olt Osica de Jos ASENTRA OTC 2 PRINCIPALA 92 LANGA POSTA
3271 Olt Chilia Fagetelu AURICA SI RODICA PRINCIPALA NR 10
3272 Olt Falcoiu BADOI GH MARIAN OTC1 PRINCIPALA 214
3273 Olt Izbiceni BARBU FLORINEL EMIL NICU TIRSI 6
3274 Olt Scornicesti BIAGIL K9 BAR POMPIERILOR,NR 2
3275 Olt Milcov BIANCA MARIA OTC CIUCULESTI 109
3276 Olt Mirila BIGSTAROTC MIRILA NR.58
3277 Olt Slatina Ot BOSTINA BAR DRAGANESTI,BL. G3PARTER
3278 Olt Slatina Ot BRANDY BAR GARA PIATA GARII,BL.9,SC B,AP 4
3279 Olt Plesoiu CABANA BAR MIHAI EMINESCU NR.82
3280 Olt Plesoiu CABANA OTC MIHAI EMINESCU NR.82
3281 Olt Caracal CABANA OTC INTRAREA BUZESTI NR4A
3282 Olt Plesoiu CABANA OTC GEORGE COSBUC NR.65
3283 Olt Bals CATREL PROCOM 1 OTC N. BALCESCU,BL.3A PARTER
3284 Olt Bals CATREL PROCOM 2 OTC N.BALCESCU, NR.100-102
3285 Olt Bals CATREL PROCOM 3 OTC N.BALCESCU, NR.131
3286 Olt Bals CATREL PROCOM 4 OTC N.BALCESCU,NR. 133
3287 Olt Slatina Ot CELLADA BAR TOAMNEI,NR 24C -B(PIATA-ZAHANA)
3288 Olt Slatina Ot CIOBANU OTC 2 CRIZANTEMEI NR6 BL6
3289 Olt Bals COJOCARU BAR N. BALCESCU, BL.M3,PARTER
3290 Olt Bals CONSUMCOOP BALS BERARIE TURN N. BALCESCU NR.193 BL.M1
3291 Olt Bals COOP CONSUM BALS CICO BAR N. BALCESCU, 141,BL F.
3292 Olt Iancu Jianu COOP IANCU JIANU BAR BARBU STIRBEI NR.131
3293 Olt Caracal CRIZANTEMA BAR GENERAL MAGHERU NR12
3294 Olt Slatina Ot CRONOS ALESIA BAR PIATA GARII,NR7C
3295 Olt SLATINA Daly Regal Expres Evelyn Pitesti Nr 179
3296 Olt Corabia DANIEL PROD CARM 1 MAI 29
3297 Olt Strejesti DANOVI 1 OTC LIBERTATII NR. 187
3298 Olt Strejesti DANOVI 2 MARKET LIBERTATII NR.120
3299 Olt Caracal DARCOM CONSTRUCT DRAGOS VODA 2A
3300 Olt Carlogani DELMIL BAR SCORBURA NR.147
3301 Olt Gradinari Ot DIACONU GEORGETA OTC TUDOR VLADIMIRESCU NR.53
3302 Olt Traian Ot DINMON ANDRA OTC CALEA TRAIAN 164
3303 Olt Jitaru DONALD BAR DN 65,A.I.CUZA,41
3304 Olt Leotesti DRAGOMIR GEORGE LEOTESTI NR.53
3305 Olt Bals EGENOA COM CIRESULUI NR.37
3306 Olt Slatina Ot ELECTROCOS BAR TOAMNEI,24C(ZAHANA)
3307 Olt Piatra-Olt ERITRACOR TRAIAN NR.126
3308 Olt Vitanesti Optasi-Magura EURO STAR OTC PRINCIPALA NR 15
3309 Olt Vulturesti Ot Fely Mar Vulturesti, Str Principala,Nr.33
3310 Olt Cezieni FLOARE DE COLT OTC ILIE OSICEANU NR2
3311 Olt Arcesti FLORESCU MARIAN OTC PRIMAVERII NR.94
3312 Olt Rusanesti GANE ANDRU MORII 39
3313 Olt Colonesti Ot GOGOT NICOLETA 1 PRIMAVERII NR57
3314 Olt Slatina Ot GRUP PRIMACONS MINIMARKET UNION PACII, NR.1
3315 Olt SLATINA Happy Market Primaverii Nr.7 Bl.Fa7
3316 Olt Slatina Ot IMPRAMEX MARKET – LA VALCELEANU Al. Muncii,Bl.FB9A
3317 Olt Campu Mare Dobroteasa IORDACHE OTC PRINCIPALA NR.45
3318 Olt Tia Mare IVAN MIHAI VITEAZU 84
3319 Olt Izbiceni IVANCEA COSTEL OTC MIHAI VITEAZU 116
3320 Olt Potopinu JAK OTC MATEI BASARAB  45
3321 Olt Dranovatu LA CALUTU PRINCIPALA NR.215
3322 Olt Scornicesti LEONCIO IMPEX FEMINA CAFÉ BAR BV MUNCII BL 1A
3323 Olt Gradinari Ot LUNGU D. ION TRAIAN NR.15
3324 Olt Slatina Ot MADOREX ECATERINA NR12
3325 Olt Draganesti-Olt MALINA DUDESTI,BL 2B
3326 Olt Barastii de Vede MARIUS SI GABRIEL PRINCIPALA NR.179
3327 Olt Scornicesti MATRA MARKET BD. MUNCII NR 28
3328 Olt Slatina Ot MAXX MARKET STR.ECATERINA TEODOROIU,BL.14,SC.B PARTER
3329 Olt Poboru MERIDIAN I STR. PRINCIPALA NR. 58, CENTRU
3330 Olt Bals MINU COM MARKET N. BALCESCU NR.109
3331 Olt Bals MINU COM OTC N.BALCESCU NR.7 A
3332 Olt Slatina Ot MIRACLIP MARKET PRIMAVERII,NR.4,BL.FA5,SC.H
3333 Olt Slatina Ot MIREILLE ADIFLOR PRIMAVERII BL.FA1 SC,C
3334 Olt Poganu Mirov Impex Oltului Nr.2
3335 Olt Curtisoara MISS LAURA EROILOR NR.163
3336 Olt Corabia NATI OLIMPIA CARPATI 5
3337 Olt Serbanesti NEAGA PECO STARCU NR.95
3338 Olt Gavanesti Baldovinesti NET SISTEM BAR BRATULESTI NR.52
3339 Olt Scornicesti NICOLAE BAR SEBASTIAN STEFANUT PRINCIPALA PISCANI,NR 34A
3340 Olt Linia din Vale NISTOR ELENA MANASTIREA ALBA NR 14
3341 Olt Jitaru NONI-ELA OTC PRINCIPALA,24
3342 Olt Arcesti OCHESCU MARINEL OTC PRIMAVERII NR.93
3343 Olt Slatina Ot PAO PRIMAVERII,NR11,BL.PM2
3344 Olt Perieti Ot PISAN BAR INVATATOR ALEXANDRU TOMA NR143
3345 Olt Bals POPA B.E. MARIA BAR PETRE PANDREA,NR 69 B.
3346 Olt Icoana RAMSES OTC PRINCIPALA NR 124
3347 Olt Caracal RARA AVIS RESTAURANT MIEILOR, NR 3/IANCU JIANU INTERSECTIE
3348 Olt Slatina Ot ROBIANDRU BAR VAILOR NR22D
3349 Olt Corbu Ot ROMARCRIS OTC PRINCIPALA NR415
3350 Olt Slatina Ot ROSU IONI BAR Ionascu,50A
3351 Olt Colibasi Rusimun Bar Str.Unirii Nr.2A
3352 Olt Optasi SCURTU LILI PRINCIPALA NR. 368
3353 Olt Slatina Ot SIFOMAR T. VLADIMIRESCU,NR. 127
3354 Olt Slatina Ot SORICOR BAR TOAMNEI,BL.24C (PIATA-ZAHANA)
3355 Olt Bals STAMERS OTC N BALCESCU BL.R NR.185
3356 Olt Potelu STOICAN OTC CARPATI 1
3357 Olt Corabia SUDICOR OTC CARAIMAN BL D6
3358 Olt Slatina Ot TOAMNA GARA AI CUZA  NR.31 BL.S19
3359 Olt Slatina Ot TOAMNA MARKET CRISAN NR.10
3360 Olt Slatina Ot TOAMNA OTC CUZA VODA BL.16 PARTER
3361 Olt Slatina Ot TOAMNA PROGRESU ALEEA BRADULUI BL.C9
3362 Olt Slatina Ot TOAMNA ZAHANA TOAMNEI NR.5 BL.5 SC.E
3363 Olt Slatina Ot TRANSCHIN BAR SILOZULUI,NR7B
3364 Olt Grojdibodu TRANSRELAMI OTC PROFESOR C SALCIANU 79
3365 Olt Corbeni Bals TUCA SIMONA OTC MIHAI VITEAZU NR.156C
3366 Olt Coteana Turcom Bar DC94 NR.59
3367 Olt SLATINA V.M.G GARA A I CUZA. BL9
3368 Olt Slatina Ot V.M.G MARKET CRISAN CRISAN NR.37
3369 Olt Slatina Ot V.M.G Zahana Primaverii,Complex Comercial Zahana
3370 Olt Schitu din Deal VERADY MIXT OTC A I CUZA NR.55
3371 Olt Slatina Ot VICIANA BAR TOAMNEI,NR2(PIATA-ZAHANA)
3372 Olt Slatina Ot ZOKI MARKET ALEEA ROZELOR, BL.FB17,SC.D,PARTER
3373 Olt Criva de Jos BUNGIU CRIVENI NR.158
3374 Prahova Aricestii Zeletin ANALE GEOMIR ARICESTI ZELETIN464
3375 Prahova Darvari Valea Calugareasca ARSENTE MIXT PRINCIPALA NR92
3376 Prahova Cocorastii Mislii Aspect Windows Str.Principala,Nr.105B
3377 Prahova Seciu Boldesti-Scaeni AVIREX IMPEX OTC PRINCIPALA 37 A
3378 Prahova Campina CARMECOM OTC C.ISTRATI 19
3379 Prahova Valcanesti CATEL LUCEAFARUL OTC CENTRU FN
3380 Prahova Olteni Teisani CHIROIU Principala 230A
3381 Prahova Slanic COJECOM IMPEX OTC MUNCII 68
3382 Prahova Comarnic COSCRY FLOR OTC POIANA 29
3383 Prahova Plopu COSTACHE ROBERT-CRISTIAN NISIPOASA 1
3384 Prahova Valea Doftanei CRETU NADIA OTC CENTRU
3385 Prahova Predesti Tinosu CRISEBI PRINCIPALA 84
3386 Prahova Valenii de Munte CROIFIL BAR NICOLAE IORGA 28C
3387 Prahova Cioranii de Jos CULINIS GAS STATION PRINCIPALA 1
3388 Prahova Bertea DIALUZ INVEST PRINCIPALA 441
3389 Prahova Baraitaru DOREL 3 OTC SECUNDARA 308
3390 Prahova Salciile DOTY COM OTC PRINCIPALA 426
3391 Prahova Albesti PH Ecodae Dn 1B Nr.299
3392 Prahova Valenii de Munte ELIO MINIMARKET 2 NICOLAE IORGA, 109
3393 Prahova Brebu Manastirei EUROCOM MARKET PRINCIPALA NR 1
3394 Prahova Ploiesti FANTIM COM OTC SOS NORDULUI 2
3395 Prahova Malaiesti Rafov FLORENTINO MIXT PRINCIPALA NR 94
3396 Prahova Campina GABOXIM 2 BAR 1 MAI NR 14
3397 Prahova Vadu Sapat GUTCRIS OTC PRINCIPALA 188
3398 Prahova Cioceni HYPERION OTC PRINCIPALA FN
3399 Prahova Ploiesti ILZEU POL INVEST OTC GAGENI 111A
3400 Prahova Ploiesti IORG VASCRIST POPA FARCAS FOPA FARCAS 57
3401 Prahova Apostolache IOSIF ECATERINA 3 Bisericii 2
3402 Prahova Ploiesti IUSTIN B OTC ANDREI MURESANU12
3403 Prahova Ploiesti LAVIPET GH GRIGORE CANTACUZINO
3404 Prahova Boldesti-Scaeni LEMAR MARKET PLOIESTI-VALENI 66
3405 Prahova Mizil LIVIU ET CO FEFELEI NR 26
3406 Prahova Banesti MUSTATEA OTC BANESTI 655
3407 Prahova Fulga de Jos NEACSU 2 PRINCIPALA 592
3408 Prahova Draganesti Ph OMNES 94 OTC PRINCIPALA 209
3409 Prahova Valea Doftanei PARTY VALEY RUSU F.N.
3410 Prahova Olteni Teisani PAULIANIX BAR PRINCIPALA NR 3
3411 Prahova Tarlesti RADEMI BAR PRINCIPALA
3412 Prahova Alunis Ph RUGIAN OSTROV 21
3413 Prahova Goruna SIMINA OTC PRINCIPALA 258
3414 Prahova Targsoru Nou TICLEA BAR PRINCIPALA 274
3415 Prahova Varbila TUDOR GHE ION OTC PRINCIPALA FN
3416 Prahova Puchenii Mari VALCAVI BAR MIROSLAVESTI 378
3417 Prahova Livadea YSIS GIORGIO PANINI PRINCIPALA NR57
3418 Salaj Hida ADELAIDA ABC HIDA PRINCIPALA 285
3419 Salaj Popeni Mirsid ALBINITA MOV PRINCIPALA NR 159
3420 Salaj Banisor AURIN BANISOR PRINCIPALA 33
3421 Salaj Valcau de Jos Best Mixt Eduard srl NR.205
3422 Salaj Horoatu Crasnei BLESSINGCRIS ABC NR.115
3423 Salaj Hida BOLDOR OTC P-TA SFATULUI NR 13
3424 Salaj Pericei CAMDORA BAR PERICEI NR 615
3425 Salaj Galgau CODOR COM NR 245
3426 Salaj Cuzaplac COOP CUZAPLAC BAR Principala 247
3427 Salaj Poarta Salajului CORBEANCA ABC PRINCIPALA 159
3428 Salaj Simleu Silvaniei CRACIUN LEONICA ABC PARTIZANILOR NR 2 BL I13 AP 1
3429 Salaj Hereclean CRETIU MARIA PRINCIPALA NR 25
3430 Salaj Zalau CRISTAN TRANS B P HASDEU NR 20
3431 Salaj Zalau CROLUX ABC STR FABRICII NR 8
3432 Salaj Pericei DACII OTC PRINCIPALA NR 59K
3433 Salaj Zalau Diandra Bako Str Crisan Nr 44 Bl Flora
3434 Salaj Pericei FERI EXIM JOSENI NR 200 /A
3435 Salaj Zalau FIBRE ART STR MOIGRADULUI NR4
3436 Salaj Zalau GAVAS BAR STR.M.VITEAZUL,BLD4,AP.1NR 39
3437 Salaj Romanasi GLODANA SRL PRINCIPALA 300
3438 Salaj Pericei JOZSA ABC PERICEI NR 412/B
3439 Salaj Zalau LA DOI PASI MANEX 2 S BARNUTIU NR 69 SB 5
3440 Salaj Zalau LORE MILI ALEEA RITMULUI 3,BLC23,AP24
3441 Salaj Bobota MAIA ABC SUS NR 218
3442 Salaj Ip MARCONA ABC PRINCIPALA 302
3443 Salaj Simleu Silvaniei MINI FOTEX PARTIZANILOR M3
3444 Salaj Bogdana Buciumi NEBORA PRINCIPALA 260A
3445 Salaj Peceiu NEW KASANDRA ABC PRINCIPALA 175
3446 Salaj Almasu ORIZONT ABC PRINCIPALA NR146
3447 Salaj Jibou PETRAN OTC AVRAM IANCU NR 31
3448 Salaj Gostila POIANA BAR GOSTILA NR 74
3449 Salaj Buciumi PRIMO DINAMIC SRL PRINCIPALA NR 124
3450 Salaj Simleu Silvaniei Randunica Abc Unitate M SADOVEANU NR 23
3451 Salaj Marca RIZI ABC NR 163
3452 Salaj Buciumi SPANCIOC ABC PRINCIPALA 204
3453 Salaj Bocsa Sj SYC COM ABC NR 87
3454 Salaj Cizer SYC COM CIZER PRINCIPALA NR 900
3455 Salaj Cehei TEHNO POLAR 2 NR 52
3456 Salaj Cerisa TEIUS PRINCIPALA NR 67/A
3457 Salaj Simleu Silvaniei TORA T VLADIMIRESCU NR 22
3458 Satu Mare Sanislau Ajj Ana 2 principala 222
3459 Satu Mare Sanislau Ajj Bar OGORULUI NR 89
3460 Satu Mare Satu Mare Sm ALISAM ABC ION VIDU NR.16
3461 Satu Mare Carei ATLANTIC 2 REPUBLICI NR 2
3462 Satu Mare Berveni ATLANTIC BERVENI MAIOR BLOC 1 PARTER
3463 Satu Mare Ciumesti ATLANTIC CIUMESTI PRINCIPALA 307
3464 Satu Mare Piscolt ATLANTIC IMPEX PISCOLT LIBERTATII NR61
3465 Satu Mare Sanislau Atlantic Sanislau Principala, Nr 966
3466 Satu Mare Tasnad ATLANTIC TASNAD NICOLAE IORGA 1
3467 Satu Mare Piscari AVOSIM PRINCIPALA 207
3468 Satu Mare Foieni BACANIE FOIENI URZICENI NR327
3469 Satu Mare Petin BALOG EVA ABC PRINCIPALA 166
3470 Satu Mare Camin BAR BINDER PRINCIPALA 25/A
3471 Satu Mare Bercu Lazuri BAR CASINO BERCU PRINCIPALA 188
3472 Satu Mare Satu Mare Sm BARTA SUPERMARKET BOTIZULUI BOTIZULUI 49
3473 Satu Mare Decebal BERCI BAR PRINCIPALA NR 22/A
3474 Satu Mare Sanislau BERECZKI ELISABETA LIBERTATII NR956
3475 Satu Mare Culciu Mare BIRO VITALL BAR CULCIU PRINCIPALA 106
3476 Satu Mare Boinesti MAGAZIN IRINA PRINCIPALA 233
3477 Satu Mare Botiz ANDREI BAR SIRU MARE 10
3478 Satu Mare Pir BONTEA DAN GABRIEL II PRINCIPALA NR136
3479 Satu Mare Foieni BRASERIE 1 PRINCIP. 467
3480 Satu Mare Satu Mare Sm BRUTUS ABC BRANDUSA G22
3481 Satu Mare Satu Mare Sm BRUTUS MAG 2 MUNCII H27
3482 Satu Mare Calinesti-Oas RAFFAELO CALINESTI PRINCIPALA 4
3483 Satu Mare Certeze MOLNAR PINTEA CERTEZE PRINCIPALA 299
3484 Satu Mare Satu Mare Sm CBA SANTEC GANEA GANEA 33
3485 Satu Mare Ciuperceni Botiz DAN & DARIUS MAG. PRINCIPALA 246
3486 Satu Mare Coca DIVERS MAG. PRINCIPALA 42
3487 Satu Mare Andrid CHEMIVES BAR PRINCIPALA  NR87/A
3488 Satu Mare Tasnad CHIS EMILIA TRANDAFIRILOR NR51
3489 Satu Mare Comlausa MOCAR RAZVAN BAR PRINCIPALA 39/A
3490 Satu Mare Dorolt FRIGYES MAGAZIN MIXT PRINCIPALA 82
3491 Satu Mare Dindesti CONS COOP DINDESTI SCOLII 44
3492 Satu Mare Dobra Supur CREDILUX CAFE BAR PRINCIPALA NR. 227
3493 Satu Mare Halmeu VANATORUL BAR GARII 77/A
3494 Satu Mare Lipau DARI FRIENDS 2016 PRINIPALA
3495 Satu Mare Lazuri LILA BAR PRINCIPALA 73
3496 Satu Mare Amati Don Sandy Mag Principala, Nr. 94 F
3497 Satu Mare Santau DORINGER MANUELA I I PRINCIPALA 683/ A
3498 Satu Mare Craidorolt DORKA MIXT ABC principala 20
3499 Satu Mare Carei EDEX 2 CALEA ARMATEI ROMANE 15
3500 Satu Mare Tiream ELECTROSOFT CAFE BAR MORII 244
3501 Satu Mare Bogdand FLANDRIA ABC 6 PRINCIPALA 221
3502 Satu Mare Negresti-Oas DIXY MINIMARKET VICTORIEI 4/B
3503 Satu Mare Nisipeni Ferko Mondics PRINCIPALA NR 16
3504 Satu Mare Carei GICZEI VIILOR NR20
3505 Satu Mare Camin HENIBETI PRINCIPALA 218
3506 Satu Mare Moftinu Mare KEVIN MOJITO SRL-D Principala 296
3507 Satu Mare Pir Kulcsar Maria IF BISERICII 271
3508 Satu Mare Amati La Barbus Nr 145 C
3509 Satu Mare Capleni LIEB ANTAL 2 PRINCIPALA 318/A
3510 Satu Mare Orasu Nou IAGO MAGAZIN PRINCIPALA 428
3511 Satu Mare Moftinu Mic MAGAZIN ROMI CLAUS PRINCIPALA NR96
3512 Satu Mare Peles Lazuri REKA BAR PRINCIPALA 250
3513 Satu Mare Satmarel FAIRLAND CASA ALIMENTELRO GARII 398
3514 Satu Mare Satu Mare Sm CUCUIET ABC CAREIULUI 164
3515 Satu Mare Satu Mare Sm PENTAGON ALB AVRAM IANCU 58
3516 Satu Mare Vetis PETCUT BAR PRINCIPALA NR 589
3517 Satu Mare Lucaceni Podar Bar Nr. 245
3518 Satu Mare Satu Mare Sm SANITAS ABC CLOSCA NR.11
3519 Satu Mare Doba SIMARCOM BAR PRINCIPALA 235/A
3520 Satu Mare Turt FLORUTA ABC EROILOR BL.19 PARTER
3521 Satu Mare Dumbrava Livada TARTAN BAR PRINCIPALA 260
3522 Satu Mare Petresti Sm TURBUT MAG REGAT 265
3523 Satu Mare Berveni TURMIX BAR MAIOR 233
3524 Satu Mare Paulian VASTAG PRINCIPALA NR39
3525 Satu Mare Valea Seaca Tarna Mare LENGHEL BAR PRINCIPALA 314
3526 Satu Mare Tasnad WINTIS 2 ZORILOR 6
3527 Satu Mare Tasnad WINTIS 3 NICOLAE BALCESCU 20
3528 Sibiu Cisnadie AD BAR GAMES STEJARULUI FN
3529 Sibiu Noul Roman AGRO MELONI PRINCIPALA 274
3530 Sibiu Rasinari ALCHIMET-OTC 339 STR.STEZII, NR.339
3531 Sibiu Tarnava ALSEBA viitorului 29
3532 Sibiu Sibiu ATLANTIS CALEA CISNADIEI FN
3533 Sibiu Laslea Basti Cris Bufet PRINCIPALA 176A
3534 Sibiu Miercurea Sibiului BIA & BEN MAGAZIN CORNEL MEDREA NR 1
3535 Sibiu Sibiu BIRLEA BAR TIGLARILOR NR 98
3536 Sibiu Sibiu BONEX VASILE AARON 22
3537 Sibiu Cornatel Rosia CALIPSO PRINCIPALA 61-62
3538 Sibiu Sibiu CRIZANTEMA SUREANU 81
3539 Sibiu Sibiu DEMIRO IMPEX-BAR/PUB CALEA DUMBRAVII 100 A
3540 Sibiu Alma ELDORIN PRINCIPALA NR107
3541 Sibiu Sibiu EUROCAR SERVICE POPLACEAN-BAR/PUB OSTIRII 14
3542 Sibiu Sibiu EVERY SOLUTION PIATA 1 DECEMBRIE 1918 NR 28
3543 Sibiu Biertan FELIX EM-BIERTAN 1DECEMBRIE 17
3544 Sibiu Sibiu GGT RUSCIORULUI RUSCIORULUI
3545 Sibiu Fofeldea II MUSOAIE VASILE PRINCIPALA NR 10
3546 Sibiu Bazna INDIA BAR-BAZNA T VLADIMIRESCU 499
3547 Sibiu Sibiu JABINI CALEA CISNADIEI nr6
3548 Sibiu Medias KONSTA DUPA ZID DUPA ZID 27
3549 Sibiu Medias KONSTA SP A. IANCU MINIMARKET AVRAM IANCU51
3550 Sibiu Medias KONSTA SP MADALINA 1 DECEMBRIE NR32
3551 Sibiu Cisnadie LA KAUNTZ STR TEILOR BL 7
3552 Sibiu Dumbraveni Sb LUCCAS TRANS MIHAI EMINESCU 10
3553 Sibiu Agnita MARCOPAN – AGNITA AVRAM IANCU 132
3554 Sibiu Birghis MARCOPAN OTC PRINCIPALA 268
3555 Sibiu Apoldu de Jos MIC BAN PRINCIPALA 264
3556 Sibiu Miercurea Sibiului MIC BAN BAR TARGULUI 56
3557 Sibiu Darlos MONA C-CHIOSC DARLOS PRINCIPALA 374
3558 Sibiu Selimbar OK BOBO 1DECEMBRIE 2
3559 Sibiu Sibiu Pinz Caffe Aleea Rosiorilor Nr. 2A
3560 Sibiu Copsa Mica ROXI PROD MINIMARKET LABORATOR 32
3561 Sibiu Orlat SARCOM CRISTIANULUI 880
3562 Sibiu Sibiu Smart Broscarie Sre Stefan Cel Mare Nr147
3563 Sibiu Sibiu Smart-Intermed&Spedition Srl Str Rusciorului Nr
3564 Sibiu Arpasu de Sus SPRING TIME PRINCIPALA 297
3565 Sibiu Mosna Sb ULEX-MOSNA PRINCIPALA 99
3566 Sibiu Cartisoara VALENCIA TRADING-CARTISOARA-OTC CARTISOARA 547
3567 Sibiu Arpasu de Jos VALENCIA TRADING-KIOSK ARPASU DE JOS 84
3568 Suceava Neagra Sarului ABANOS NEAGRA PRINCIPALA CENTRU
3569 Suceava Corocaiesti AIOANEI ADINA PRINCIPALA NR.311
3570 Suceava Dolhestii-Mari ALYADY PRINCIPALA 529
3571 Suceava Siret AMSTRAD BAR 9MAI NR.29
3572 Suceava Rusca Dorna-Arini AROGANCE CLUB RUSCA 83
3573 Suceava Badeuti BAD COM STR.DRAGOS VODA, NR.170
3574 Suceava Campulung Moldovenesc BANANA STR.MOLIDULUI FN
3575 Suceava Stamate BAR ANDY PRINCIPALA NR 1048
3576 Suceava Dealu Floreni BAR BUCOVINA CENTER PRINCIPALA 941A
3577 Suceava Iacobeni Sv BAR CAFÉ IACOBENI REPUBLICII 82A
3578 Suceava Liteni BAR MOGADOR SUCEVEI NR4
3579 Suceava Veresti BAR TRANS VIOMAT GARII 3
3580 Suceava Dealu Floreni BUCOVINA CENTER(VIS A VIS DORNA PRINCIPALA 941
3581 Suceava Sasca Mare BUSUIOC MAG MIXT PRINCIPALA NR 25 A
3582 Suceava Campulung Moldovenesc CAVOUR CAFE TRANSILVANIEI 26
3583 Suceava Falticeni COFETARIE REVOLUTIEI BL 1
3584 Suceava Voitinel COM IND AL BAR PRINCIPALA NR190
3585 Suceava Suceava COSTENIUC IF Stefan Tomsa Nr.1
3586 Suceava Boroaia COVEX CARDINAL CLUB CENTRU
3587 Suceava Gura Haitii COZAN SIMONA BAR STR. PRINCIPALA, NR. 99
3588 Suceava Baisesti CRISANDY BAR CURTII 30
3589 Suceava Radauti DACAMI CALEA CERNAUTI FN
3590 Suceava Herla DASCALU HERLA PRINCIPALA NR 320
3591 Suceava Suceava DIANA CAMY BAR LEV TOLSTOI NR.19
3592 Suceava Suceava DOUBLE M PACII FN.
3593 Suceava Herla DRAGOMIR ZOITA HERLA STR SEC NR 59
3594 Suceava Vatra Moldovitei ELFRYDE PRINCIPALA  NR462
3595 Suceava Delnita Fundu Moldovei FIB AND DELNITA PRINCIPALA 1399
3596 Suceava Campulung Moldovenesc FREDASTER CALEA BUCOVIN 139_141
3597 Suceava Campulung Moldovenesc GEORGLENN BARIERA Calea Plevnei 1
3598 Suceava Suceava GHIOCEL BAR AMURGULUI NR.FN
3599 Suceava Arbore GHITCU BAR PRINCIPALA NR.1303
3600 Suceava Dumbraveni Sv GRIGORAS PRINCIPALA NR.191
3601 Suceava Liteni HELER BAR PRINCIPALA 761
3602 Suceava Capu Campului IANOS MIXT Principala Nr.599B
3603 Suceava Crucea Sv II IFTODE PRINCIPALA
3604 Suceava Falticeni INTERMARKET ARMATEI NR 4
3605 Suceava Calafindesti IVASEG SECUNDARA NR.152
3606 Suceava Vatra Moldovitei KILOMETRU ZERO PRINCIPALA NR207B
3607 Suceava Liteni LA GAREA IONMIH SILISTEI 28
3608 Suceava Bogdanesti Sv LEV STIL BAR PRINCIPALA FN
3609 Suceava Gainesti Slatina MADRAS MARKET PRINCIPALA (MARKET PE DREAPTA)
3610 Suceava Dornisoara MAGAZIN MIXT DORNISOARA PRINCIPALA LA BLOCURI PARTER
3611 Suceava Suceava MARKET ORIENT MAG CALEA UNIRII (VSV CARREFOUR)
3612 Suceava Liteni MOGADOR MAGAZIN MIHAIL SADOVEANU,NR.356
3613 Suceava Liteni MOPAN LITENI CANTONULUI,NR.7
3614 Suceava Adancata Sv NICOLASEB PRINCIPALA NR.314
3615 Suceava Campulung Moldovenesc NISIOI RODICA POPA SAPCA NR 1
3616 Suceava Dumbraveni Sv PECO PETROL EURO TEHNIC PRINCIPALA NR.827
3617 Suceava Campulung Moldovenesc PENSIUNEA PIETRELE ARSE STR SANDRU 14
3618 Suceava Poiana Negrii PENSIUNEA POIANA PRINCIPALA 545
3619 Suceava Vatra Dornei PLUS MARKET COLOANA STR 22 DECEMBRIE NR 22A
3620 Suceava Falticeni POPA ALEXANDRINA STR NICOLAE BELDICEANU NR 8 PIATA
3621 Suceava Moldovita PROCOPIUC VIRGIL PRINCIPALA 423
3622 Suceava Radauti RACORITOARE BUCOVINA PIATA UNIRII NR 67
3623 Suceava Poiana Stampei ROCARMEN STR. PRINCIPALA, F.N.
3624 Suceava Campulung Moldovenesc SARCOST BURDUHOS VALEA SEACA VALEA  SEACA 5
3625 Suceava Gura Humorului SASU SCOALA BUL BUCOVINEI NR15
3626 Suceava Scheia Sv SAVCOM ROZITA ROZITA RAND C STAND 3-8
3627 Suceava Gemenea SELET VERONICA PRINCIPALA NR 69
3628 Suceava Milisauti SIMARI MAG MANASTIRII NR.13
3629 Suceava Gura Humorului SIMERCOM 2(BACANIE) MANASTIREA  HUMORULUI 74
3630 Suceava Falticeni SIMOS VILA NICU GANE NR 6
3631 Suceava Suceava SUPERMARKET SARGUT JEAN BART NR.1C
3632 Suceava Falticeni THALES MAG LILIACULUI NR 4
3633 Suceava Oniceni Ti TIMCOST MAG SECUNDARA NR 195
3634 Suceava Dumbraveni Sv TIPA IOAN PRINCIPALA NR.1117
3635 Suceava Horodnic de Jos TRADE AXXA 2 STR. PRINCIPALA 163 B
3636 Suceava Stamate TRANS NELU MIXT PRIN 876 A
3637 Suceava Vama Sv VAMA DE SUS MIRON COSTIN 6
3638 Suceava Suceava YAMY MARKET STR.BISTRITEI,NR.4
3639 Suceava Izvoarele Sucevei ZINICI MAGAZIN PRINCIPALA 104
3640 Suceava Dumbraveni Sv BARECO 3 SCOLII NR.631
3641 Suceava Unknown Inactiv Grupul de Distributie Eta SRL Suceava Unknown
3642 Teleorman Alexandria ALNIS CUZA VODA, ZONA BL.302,NR 84
3643 Teleorman Alexandria AMY 2001 ALEXANDRU GHICA, NR. 148, BL. 109, AP. 4
3644 Teleorman Beiu Amy 2001 Beiu Teleorman Nr. 5
3645 Teleorman Frumoasa Tr ANDRESS DALINA PRINCIPALA,NR.169
3646 Teleorman Alexandria ANTONIS PECO TURNU MAGURELE, NR. 2
3647 Teleorman Nanov AVICOM 2000 DUNARI 33 B
3648 Teleorman Cernetu BALINEX CERNETU PRINCIPALA, FN VIS-A-VIS SCOALA
3649 Teleorman Storobaneasa BALINEX STOROBANEASA VASILE RACOTA, F.N.
3650 Teleorman Valea Ciresului BAZAN SCOLII, NR 192
3651 Teleorman Alexandria BCC STORES LIBERTATII, NR. 5
3652 Teleorman Babaita CALIN BAR ELESTEULUI, NR. 493
3653 Teleorman Merenii de Jos CAMILIAN MARKET PRINCIPALA NR 100
3654 Teleorman Botoroaga CATALINA BAR PRINCIPALA, NR. 27
3655 Teleorman Buzescu CATRUNA DANUT PREDA BUZESCU NR 5
3656 Teleorman Piatra CEZAR PRINCIPALA, NR. 1188
3657 Teleorman Mosteni CEZAR PRINCIPALA, NR. 369
3658 Teleorman Dobrotesti COMLE SOSEAUA MARE NR.234
3659 Teleorman Alexandria COMRADO CONSTANTIN BRANCOVEANU, NR. 62
3660 Teleorman Smardioasa CONIM MARKET PRINCIPALA ,NR.43
3661 Teleorman Draganesti-Vlasca CONLEMN VLASCA STR. BUCURESTI,NR. 1
3662 Teleorman Peretu COSTEA DSC SOSEA VALE FN
3663 Teleorman Crangu CRISTITA PARCULUI, NR.313
3664 Teleorman Spatarei DARIUS & ERIC SECUNDARA, FN
3665 Teleorman Zimnicea DONARIS 5 MIHAI VITEAZUL,BL.30A,PARTER
3666 Teleorman Guruieni DORO 1 CENTRALA, NR. 42
3667 Teleorman Videle DRAGOMIR DANIELA PITESTI,NR. 160
3668 Teleorman Vartoapele de Jos Dulgheru Yanis Construct STR PRINCIPALA FN
3669 Teleorman Videle DUMITRITA PROGRESULUI, NR. 10
3670 Teleorman Videle Dynamic Team Sos. Giurgiului, Nr. 25
3671 Teleorman Branceni EDMA BRANCENI Principala,Nr.323
3672 Teleorman Izvoarele Tr EDMA MAGAZIN 1 ALEXANDRIEI,FN(IN CENTRU)
3673 Teleorman Seaca Tr EUROMARKET GABI & ALEX VICTORIEI , NR. 80
3674 Teleorman Vitanesti Tr GAMINVEST DE 70, FN (INTERSECTIE)
3675 Teleorman Merisani Dobrotesti Geopop Lele PRINCIPALA NR 50
3676 Teleorman Calmatuiu GIG PRINCIPALA NR 39
3677 Teleorman Zimnicea GRASU MIHAELA REPUBLICII,NR.181
3678 Teleorman Zimnicele GYE MARI MAGAZIN GIURGIU,NR.155
3679 Teleorman Mavrodin IACOB ICA MARKET STR LACRAMIOARELOR NR 72
3680 Teleorman Plopii-Slavitesti ICE IMPEX PRINCIPALA NR 54
3681 Teleorman Alexandria ICECREAM DUNARII, BL. 911, PARTER
3682 Teleorman Turnu Magurele INTERCOM A & D CHIMIEI, VECIN A COMPLEX
3683 Teleorman Rosiori de Vede IRI ACV BULEVARDUL COMERCIAL NR90 A
3684 Teleorman Contesti Tr JEDY MARKET MOS NENCU,NR.18
3685 Teleorman Rosiori de Vede KARPATHIA ALEEA CFR FN
3686 Teleorman Rosiori de Vede KARPATHIA 2 IZBICEANU NR 28
3687 Teleorman Rosiori de Vede KARPATHIA 3 M KOGALNICEANU BL 214 P
3688 Teleorman Rosiori de Vede KARPATHIA 4 CARPATI BL 409 PARTER
3689 Teleorman Nanov LA DENISA DUNARII NR 8
3690 Teleorman Orbeasca de Jos LA DOI PASI TOTAL GRUP OLAREASA, NR. 67
3691 Teleorman Tiganesti LA DOI PASI UNO MARKET DUNARII,NR.1476
3692 Teleorman Alexandria LA IULIANA BUCURESTI, BL. 805, AP. 2
3693 Teleorman Nasturelu LACRAMUTA MARIAN GIURGIULUI, NR.20
3694 Teleorman Cervenia LIBRI VEDEA ,NR.103
3695 Teleorman Galateni LUMINITA 1 LIPSCANI, NR. 90
3696 Teleorman Turnu Magurele M Unu G D15 INDEPENDENTEI, BL. D15, PARTER
3697 Teleorman Viisoara Tr MACK & MAR PRINCIPALA, NR.216
3698 Teleorman Zimnicele MADAMYR MAGAZIN GIURGIULUI,FN
3699 Teleorman Olteni Marcos & Voidocris Soseaua Alexandriei Nr. 12
3700 Teleorman Suhaia MARIA ROXANA 1 DUNARII, NR. 187
3701 Teleorman Maldaeni MARIUTA VIORICA UZINEI DE APA NR 7
3702 Teleorman Laceni Orbeasca MARKET LEONTIN STR. SOSEAUA ALEXANDRIEI, FM
3703 Teleorman Beciu Plopii-Slavitesti MAZ DUNARII NR 388
3704 Teleorman Poroschia MBI DR.DOBRE GHEORGHE NR.151
3705 Teleorman Ciurari-Deal MELISSA CENTRU LIBERTATII, NR. 12
3706 Teleorman Marzanesti MIDAF PRINCIPALA, FN, CENTRU
3707 Teleorman Poeni MIHMAD GENERAL GHE. RADULESCU, NR. 43A
3708 Teleorman Orbeasca de Jos MIMIMAR SOSEAUA ALEXANDRIEI, NR. 73
3709 Teleorman Bujoru MINCA 2 ORIENTULUI,NR.1
3710 Teleorman Contesti Tr MINIMARKET BALINEX 3 ALEXANDRIEI,NR.106
3711 Teleorman Zimnicea MINIMARKET NICADI TURNU MAGURELE, NR.20
3712 Teleorman Cernetu MIRCEA SANDA PRINCIPALA, FN
3713 Teleorman Bragadiru Tr MOGOS 2 DUNARII,NR.92
3714 Teleorman Bragadiru Tr MOGOS 3 DUNARII,NR. 181
3715 Teleorman Bragadiru Tr MOGOS 7 DUNARII,NR.304
3716 Teleorman Videle MONTANA REPUBLICII, NR. 30
3717 Teleorman Nanov N & D POSITIVE OBORULUI NR.21
3718 Teleorman Dorobantu Crangeni NECIU DOROBANTU PRINCIPALA NR 56
3719 Teleorman Alexandria NICOLE-MI DUNARII, NR. 221, BL. 817A
3720 Teleorman Alexandria NON STOP ALBYS TURNU MAGURELE NR 1
3721 Teleorman Merisani Babaita OLTEANU 1 PRINCIPALA, FN
3722 Teleorman Alexandria Opy Daralex Libertatii Bl. 1601 Sc. D Ap. 50
3723 Teleorman Tiganesti POLIS SFATULUI,NR.1
3724 Teleorman Purani POSTALIU PRINCIPALA, FN
3725 Teleorman Fantanele Suhaia PREDA ANISOARA MAGAZIN SOS. TURNU MAGURELE, NR. 34
3726 Teleorman Slobozia Mandra PRIMAS STADIONULUI FN
3727 Teleorman Putineiu Tr SADMIN SOSEAUA TURNU MAGURELE NR 32
3728 Teleorman Beciu Plopii-Slavitesti SAFARY DUNARII NR 342
3729 Teleorman Troianul Salex Rosiori Viitorului, Nr.92
3730 Teleorman Alexandria SANSA INDEPENDENTEI, NR. 7-9
3731 Teleorman Silistea Vitanesti SILVANDA PRINCIPALA, NR. 95
3732 Teleorman Alexandria SO-NY ALEXANDRU GHICA, NR. 71 BIS
3733 Teleorman Buzescu STANDARD DIMANCEA 1 DECEMBRIE 53
3734 Teleorman Pleasov TENE TRANS PRINCIPALA, NR.25
3735 Teleorman Silistea Tr TUFAN GICU SOS. ALEXANDRIEI,NR. 1
3736 Teleorman Pietrosani Tr TWINS MAACD STR.DIMITRIE BARBU STIRBEI,NR.123
3737 Teleorman Zimnicea VATAFU N MARIANA GIURGIU, NR 59
3738 Teleorman Olteanca Segarcea-Vale VIV IULICRIS PRINCIPALA, NR. 2
3739 Teleorman Scrioastea Wis Magazin Str Principala Nr 363
3740 Teleorman Nenciulesti Mavrodin ALFA KET 2 PRINCIPALA 58
3741 Teleorman Draganesti-Vlasca FILIP DE 70, NR. 48
3742 Timis Botinesti ABC BOTINESTI BOTINESTI, PRINCIPALA 56
3743 Timis Hodoni ADELYNRAUL BAR GERMANA NR.37
3744 Timis Timisoara ADSEMA SILISTRA NR 6/SC B/AP 1
3745 Timis Uihei AGRICOLA NITU 105
3746 Timis Sanandrei ALAVASIA SECUNDARA NR:614
3747 Timis Dumbravita Tm MOL 8 DUMBRAVITA BELA BARTOK FN
3748 Timis Silagiu AM GLENK TOCSTAR 44A
3749 Timis Timisoara ARAL SIB TORONTALULUI CALEA TORONTALULUI NR 102
3750 Timis Jimbolia AZALEEA COMPANY VICTOR BABES 25
3751 Timis Alios BANLOC PARC PRINCIPALA NR 268
3752 Timis Grabat BIBANU&H BAR 280
3753 Timis Rudna BLENDEA ELVIS PRINCIPALA NR 90
3754 Timis Crai Nou BOB TIME SECUNDARA 75
3755 Timis Crai Nou BOB TIME PRINCIPALA PRINCIPALA NR.1
3756 Timis Timisoara CRIOPAMA DOROBANTILOR DOROBANTILOR 9A
3757 Timis Masloc CANAMAR PRINCIPALA NR 151
3758 Timis Timisoara CARMEN LBH ARDEALUL NR> 2/6
3759 Timis Cerneteaz CATALIN SI CATALINA BAR PRINCIPALA NR 126
3760 Timis Lenauheim CORALIM SAM 543/A
3761 Timis Timisoara Dafary Cafe B-Dul Iuliu Maniu Nr: 44
3762 Timis Sustra DANEBAL PRINCIPALA NR 113
3763 Timis Grabat ECO I&I AGRO COMPANY 53/A
3764 Timis Sag Tm MOTEL SAG str. A XII A nr. 10
3765 Timis Valcani GIMINASTA BAR 853
3766 Timis Timisoara HARVIO APOSTOLI PAVEL SI PETRU 17/PARTER/BL A39
3767 Timis Jimbolia HERIK DEAS CALEA TIMISORII NR.17
3768 Timis Sanpetru Mic HIDARI BAR PRINCIPALA  76
3769 Timis Becicherecu Mic HUSANGEL PRINCIPALA NR:45
3770 Timis Timisoara IMO PUNKT ORSOVA NR 15/B CAM 4
3771 Timis Timisoara IPON MD BAR VENUS 13
3772 Timis Jimbolia Invisible West Point Timisorii Nr: 1
3773 Timis Timisoara IZVOR RECOLTEI 1
3774 Timis Saravale JICU SNC – SARAVALE PRINCIPALA NR 673
3775 Timis Timisoara KIVANO STORE STR. REPUBLICII NR.27-29
3776 Timis Becicherecu Mic SUNNY MARKET CALEA BANATULUI 37
3777 Timis Timisoara NOROC -LMFD HOLDELOR 14
3778 Timis Sanandrei FROLA LMFD PRINCIPALA NR 676
3779 Timis Timisoara LA STUFARIS BAR BOGDANESTILOR NR.140, CAM.2
3780 Timis Timisoara LE XANDRINA BOGDANESTILOR NR.140
3781 Timis Timisoara LOCUL ENIGMATIC ARH.DUILIU MARCU BL 13
3782 Timis Recas LUPMIREC CALEA TIMISOAREI NR 947
3783 Timis Timisoara MAG-FRUCTIS CALEA MARTIRILOR1989 NR 60
3784 Timis Botinesti MAGU DANIELA 83
3785 Timis Sannicolau Mare MARISANA INDEPENDENTEI NR:3
3786 Timis Sandra Biled MEDINTU LORICA 447
3787 Timis Timisoara MIKY&VALY OFCEA 18
3788 Timis Timisoara MIV 2 BUL ION BARAC COLT DAMBOVITA NR 46
3789 Timis Criciova PAULESCU AURORA NR.40
3790 Timis Timisoara TOTAL MARKET MARESAL C-TIN PREZAN 89
3791 Timis Buzias RACLIU STEFAN&MONI ION VIDU 10B
3792 Timis Timisoara REBRISOREANA BUJORILOR 18
3793 Timis Dumbravita Tm RESIGA-LU PETOFI SANDOR NR:6
3794 Timis Masloc SEBILACT PRINCIPALA NR68
3795 Timis Comlosu Mare SIM-CENTRAL 716A
3796 Timis Timisoara STAN DANIEL CORNEL II CALEA MARTIRILOR 1989 NR50
3797 Timis Becicherecu Mic STAN V FLORENTINA BAR 361
3798 Timis Remetea Mare TIRIAC ENERGI DN 6-NR 517
3799 Timis Vucova TRIP DOREL ALIN PRINCIPALA 211
3800 Timis Vucova TRIP DOREL ALIN 211
3801 Timis Timisoara MINIMARKET UNDERGROUND CIRCUMVALATIUNII 69
3802 Timis Otvesti FAM VARGA PRINCIPALA 214
3803 Timis Timisoara VERSETO SEVER BOCU 82
3804 Timis Timisoara VERSETO MAGAZIN 16 DECEMBRIE . 1989 NR 3 SAD3/B
3805 Timis Timisoara VILYO CONFORT MAGAZIN DOBROGEA NR.5
3806 Timis Masloc VIMALU- FAST FOOD PRINCIPALA 146/C
3807 Timis Masloc VIMALU MARKET PRINCIPALA NR 146/C
3808 Timis Bacova WONDERFULL LIFE PRINCIPALA 428
3809 Timis Peciu Nou WY NOT TERASA 167
3810 Timis Timisoara XIMENA 2 MURES MAG.27 COMPLEX COMERCIAL PIATA DOINA
3811 Timis Timisoara ZIBEEA CETATI 25/B
3812 Tulcea Macin ABDURAIM MAGAZIN WALTER MARACINEANU NR 46
3813 Tulcea Ostrov Tl ADMAR 1 MAG EROILOR CENTRU
3814 Tulcea Nalbant AGROCOM CORINA SUB LOC MARIAN RITCU
3815 Tulcea Baia Tl AGROMIXT ACTUAL REPUBLICII NR.60A
3816 Tulcea Tulcea ALESANCO VENDING MAGAZIN 1848 BL 11 SC C AP 3
3817 Tulcea Bestepe ALESANCO VENDING MAGAZIN BESTEPE STR TULCEI NR 64
3818 Tulcea Babadag ALEXCOR MAG STR RAHOVEI NR 20
3819 Tulcea Nufaru ANDU MAG. MIXT DOMNITA MARIA NR 51
3820 Tulcea Jurilovca ANFY MAG MIXT Zorilor,Nr.47
3821 Tulcea Baia Tl BELA DEPOZIT REPUBLICII NR 60
3822 Tulcea Neatarnarea BIANIC BAR PRINCIPALA
3823 Tulcea Jurilovca BRIZA MARII MAG Portului nr.11
3824 Tulcea Macin CABAUA MAGAZIN PESCARUS NR 2
3825 Tulcea Macin Caf Toma Vis Magazin Str 1 Decembrie Nr 33
3826 Tulcea Ceamurlia de Jos CARCIUMARU MAG Principala,Nr.59
3827 Tulcea Tulcea CASABLANCA G.Corneliu nr.195
3828 Tulcea Casimcea COMSA BAR PRINCIPALA FN
3829 Tulcea Tulcea CORI SMK CARPATI NR 6
3830 Tulcea Tulcea CRONOS 3 INEL ROCADA Str. Babadag -Bloc inel rocada
3831 Tulcea Tulcea CYC COSMI GOLD MAGAZIN Metalurgistilor
3832 Tulcea Smardan Tl DRAGOMIR S MARIOARA MAGAZIN CALEA DOBROGEA NR  56
3833 Tulcea NICOLAE BALCESCU TL Dumynel 1 Mag Str. Oitelor Nr 29
3834 Tulcea Vacareni ELEMAR MAGAZIN TOAMNEI NR  16
3835 Tulcea Tulcea ELIS MAG Avram Iancu nr.73
3836 Tulcea Frecatei Tl FAMOEDAL MAG PRINCIPALA 139A
3837 Tulcea Frecatei Tl FLORENTINA MAG PRINCIPALA NR 68
3838 Tulcea Slava Cercheza FROZIAN MARKET PRINCIPALA
3839 Tulcea Baia Tl GAROFITA MAG Republicii nr.26
3840 Tulcea Razboieni Casimcea GARY LAURA CENTRU PRINCIPALA
3841 Tulcea Baia Tl Geo Eli Mag. Str Republicii Nr 22
3842 Tulcea Turda Mihai Bravu GEO-VITAL MAG STR. MORII NR 17
3843 Tulcea Tulcea GESACO BAR BIG GAVRILOV CORNELIU NR.199
3844 Tulcea Ceamurlia de Jos GHENA MAG PRINCIPALA NR 35
3845 Tulcea Cerna GHIARMI MARKET Principala-centru
3846 Tulcea Peceneaga GIGICA SERV MAG PRINCIPALA
3847 Tulcea Ceamurlia de Jos HERENCIUC MAG GARII,NR.1
3848 Tulcea Ostrov Tl IORDACHE BAR VIILOR NR
3849 Tulcea Turda Mihai Bravu JHON COLECT MAG PRINCIPALA
3850 Tulcea Casimcea LA SCORTEA PRINCIPALA FN
3851 Tulcea Cerna LAMISSIR MAG BRAILEI NR 28
3852 Tulcea Tulcea LIDAS 3 Elena Doamna,Nr.6
3853 Tulcea Tulcea Lidas Dallas Market VIITORULUI STATIE BUS
3854 Tulcea Tulcea Lidas Eternitatii Str Eternitatii Nr 29
3855 Tulcea Tulcea LIDAS SUPERMARKET ISACCEI NR 73
3856 Tulcea Traian Cerna MADY DANY MAG MIXT CERNEI. NR 22
3857 Tulcea Mahmudia MARRELY MAG MIXT SALSOVIA NR 25
3858 Tulcea Zebil ORIGINAL ONE MAGAZIN MIXT PRINCIPALA NR 34
3859 Tulcea Babadag PARMAC SMK Republicii nr.73
3860 Tulcea Turcoaia PRIALIS MARKET SCOLILOR NR 8
3861 Tulcea Peceneaga Radocam Bar Str Morii Nr 5
3862 Tulcea Macin SANDU S CARMEN MAGAZIN GEORGE COSBUC NR 4
3863 Tulcea Sulina SURU MARKET A 1 A
3864 Tulcea Mahmudia TERASA PELICAN Salsovia nr.1
3865 Tulcea Isaccea TIBISAV MARKET 1DECEMBRIE
3866 Tulcea Agighiol TRANSTIM MAGAZIN MIXT FLORILOR NR  6
3867 Tulcea Baia Tl VANATORUL SI PESCARU BAR REPUBLICII,NR.17
3868 Tulcea Topolog VISCOM MAGAZIN CALEA BUCURESTI
3869 Tulcea Corugea YANIS LUCIAN MAG PRINCIPALA FN
3870 Tulcea Tulcea COSMICRIST Isaccei 115
3871 Valcea Ramnicu Valcea ANNABELLA 1 MAI GEORGE COSBUC COMPLEX 1MAI NR 4
3872 Valcea Dragasani ANNABELLA 1 MM GIB MIHAESCU, 23
3873 Valcea Dragasani ANNABELLA 2 MM T VLADIMIRESCU 468
3874 Valcea Horezu ANNABELLA A-Z TUDOR VLADIMIRESCU
3875 Valcea Brezoi ANNABELLA A-Z BREZOI STR EROILOR 136 A
3876 Valcea Ramnicu Valcea ANNABELLA A-Z DM R BULEVARD DEM RADULESCU
3877 Valcea Balcesti ANNABELLA BALCESTI 1 DECEMBRIE NR1
3878 Valcea Ramnicu Valcea ANNABELLA BAZAR NICOLAE BALCESCU 38 BAZAR TRAIAN
3879 Valcea Caciulata Calimanesti Annabella Caciulata CLT 790
3880 Valcea Calimanesti ANNABELLA CALIMANESTI CLT 670
3881 Valcea Ramnicu Valcea ANNABELLA CASA STINTEI NICOLAE IORGA 1 BL A 17/1 PARTER
3882 Valcea Ramnicu Valcea Annabella Cina LUCEAFARULUI 1BIS
3883 Valcea Ramnicu Valcea ANNABELLA ECONOMAT DECEBAL 5
3884 Valcea Ramnicu Valcea ANNABELLA GARA MAIOR V POPESCU BL P 3 PARTER
3885 Valcea Gusoeni ANNABELLA GUSOIENI PRINCIPALA
3886 Valcea Ramnicu Valcea ANNABELLA H RAPSODIEI 33 BL H7PARTER
3887 Valcea Ramnicu Valcea ANNABELLA HERMES TINERETULUI NR.6-8
3888 Valcea Ionesti Vl ANNABELLA IONESTI PRINCIPALA DN 64
3889 Valcea Ramnicu Valcea ANNABELLA LENIN SUD CALEA LUI TRAIAN,82 BL S 8 .
3890 Valcea Baile Govora ANNABELLA MARKET TUDOR VLADIMIRESC 117
3891 Valcea Mihaesti Vl ANNABELLA MINIMARKET BULETA DUZI
3892 Valcea Banesti Nicolae Balcescu ANNABELLA NICOLAE BALCESCU SAT STOICENI,VALEA VII
3893 Valcea Olanu ANNABELLA OLANU OLANU, PRINCIPALA
3894 Valcea Olanesti ANNABELLA OTC STR BAILOR NR 21
3895 Valcea Scundu ANNABELLA SCUNDU PRINCIPALA
3896 Valcea Sinesti Vl ANNABELLA SINESTI SINESTI PRINCIPALA
3897 Valcea Stoenesti Vl Annabella Stoenesti Stoenesti Str Principala Nr 57
3898 Valcea Voineasa Vl ANNABELLA VOINEASA I GH DUCA NR88
3899 Valcea Ramnicu Valcea ANNABELLA W MARIN PREDA COMPLEX BL W
3900 Valcea Diculesti BALUTOIU ELVIRA SECUNDARA 65
3901 Valcea Bunesti Vl DANEMAR COMPANY OTC BUNESTI Principala Nr.35
3902 Valcea Francesti DANEMAR FRANCESTI PRINCIPALA . NR 15
3903 Valcea Baile Govora DANEMAR GOVORA TUDOR VLADIMIRESCU NR 164
3904 Valcea Babeni Vl DANEMAR HALA CALEA LUI TRAIAN NR 204
3905 Valcea Otesani Danemar Otesani Bar Str Principala Nr 3
3906 Valcea Popesti Vl Danemar Popesti Str Principala Daesti
3907 Valcea Dragasani DIANA 1 DRAGASANI CAROL I, 24
3908 Valcea Blidari Golesti Diana Blidari BLIDARI
3909 Valcea Budesti Vl DIANA BUDESTI LINIA, NR 95A
3910 Valcea Bunesti Vl DIANA BUNESTI CENTRU
3911 Valcea Ocnele Mari DIANA COM MINI A I CUZA NR 170
3912 Valcea Horezu DIANA COM OTC T VLADIMIRESCU BL V1 PARTER
3913 Valcea Malaia Diana Malaia PRINCIPALA
3914 Valcea Olanesti DIANA OLANESTI PIETEI NR 2
3915 Valcea Orlesti DIANA ORLESTI PRINCIPALA CENTRU
3916 Valcea Ramnicu Valcea DIANA P NORD CLT156-158  PIATA NORD
3917 Valcea Sutesti Vl DIANA SUTESTI SUTESTI
3918 Valcea Costesti Vl EURO MARKET COSTESTI CENTRU PRINCIPALA
3919 Valcea Rosiile EURO MARKET ROSIILE CENTRU PRINCIPALA
3920 Valcea Slatioara Vl EURO MARKET SLATIOARA PRINCIPALA CENTRU
3921 Valcea Vaideeni EURO MARKET VAIDEENI VAIDEENI PRINCIPALA
3922 Valcea Ladesti EUROMARKET PRINCIPALA
3923 Valcea Galicea EUROMARKET GALICEA GALICEA TEIU, NR 104
3924 Valcea Lungesti EUROMARKET LUNGESTI PRINCIPALA, CENTRU, FN
3925 Valcea Mihaesti Vl GARAMIRO COM OTC SAT MIHAESTI, 84
3926 Valcea Tetoiu IVAN ELENA OTC CAMPENI PRINCIPALA
3927 Valcea Tetoiu LA CATA MIXT TEPESTI 29
3928 Valcea Berbesti MAXI MARKET DANTULUI 20
3929 Valcea Lacustenii de Jos SERCO PAN OTC GANESTI 15
3930 Valcea Stefanesti Vl TOMI FLORIS 2 OTC SERBANESTI PRINCIPALA
3931 Vaslui Sarbi Banca AGROSTAR SECUNDARA FN DREAPTA
3932 Vaslui Birlad ALESIMON BAR AL. VLAHUTA 82
3933 Vaslui Popeni Zorleni Andiamario PRINCIPALA 76
3934 Vaslui Corni-Albesti ANDREMON MAG P.LUCRU CORNI,PRINCIPALA
3935 Vaslui Giurcani ANSORTIN SECUNDARA
3936 Vaslui Avramesti Voinesti ANTON AVRAMESTI SECUNDARA FN
3937 Vaslui Banca APOSTU PRINCIPALA
3938 Vaslui Bogdanesti Vs AURICA BOGDANESTI PRINCIPALA
3939 Vaslui Ulea AURICA ULEA PRINCIPALA
3940 Vaslui Vaslui BAR DOINA STEFAN CEL MARE 187
3941 Vaslui Tatarani Vs BAR FRATII GEMENI PRINCIPALA
3942 Vaslui Birlad BERLIN – CONFECTII REPUBLICII 85
3943 Vaslui Birlad BERLIN – GRADINA REPUBLICII 306
3944 Vaslui Birlad Berlin Gara Bulevardul Primverii, Nr. 10
3945 Vaslui Birlad BERLIN STADION REPUBLICII NR 265
3946 Vaslui Perieni BIGU PRINCIPALA
3947 Vaslui Negresti Bollatini Negresti UNIRII E3
3948 Vaslui Vaslui BOLOHAN GURA BUSTEI STR. PLEVNEI ,NR.21A
3949 Vaslui Ciocani BONARLUX PRINCIPALA
3950 Vaslui Vaslui BRADUT TRAIAN,BL.G1-23 PARTER
3951 Vaslui Vaslui BUDAC IMPEX PIATA VIDIN BL.68
3952 Vaslui Untesti BULGARU GHEORGHE STR. PRINCIPALA, NR 83
3953 Vaslui Dumesti Vs BUTNARU MAG PRINCIPALA 476
3954 Vaslui Dumesti Vs CASIAN DUMESTI PRINCIPALA SAT DUMESTI
3955 Vaslui Silistea Todiresti CASIAN SILISTEA MAG PRINCIPALA SAT SILISTEA
3956 Vaslui Berezeni CASTELUCI SECUNDARA FN
3957 Vaslui Lunca Banului CASU LUNCA BANULUI PRINCIPALA
3958 Vaslui Negresti CATSIM M. KOGALNICEANU NR.8
3959 Vaslui Vaslui CELESTA BAR WALTER MARACINEANU 103
3960 Vaslui Birlad CODREANU BAR ALEEA CRANGULUI NR 1
3961 Vaslui Birlad COMPLET SERV CERBULUI, NR.66
3962 Vaslui Puiesti CONDREA 1 PRINCIPALA
3963 Vaslui Parpanita COOP PARPANITA PRINCIPALA
3964 Vaslui Vaslui DALSOR ANA IPATESCU STEFAN CEL MARE  BL.316
3965 Vaslui Voinesti Vs DANGA VASILE PRINCIPALA
3966 Vaslui Chetresti DANMO IMPEX PRINCIPALA
3967 Vaslui Husi DANMONIOV ION MINULESCU
3968 Vaslui Buda Osesti DANSOR-BV PRINCIPALA
3969 Vaslui Vetrisoaia DASCALU MIRABELA SECUNDARA
3970 Vaslui Husi Dga&Mar Bar A.I.Cuza Nr 76
3971 Vaslui Albesti Vs DORIPET PRINCIPALA NR.37
3972 Vaslui Alexandru Vlahuta EDISOR PRINCIPALA
3973 Vaslui Albesti Vs Elbarys Albesti Albesti,Principala
3974 Vaslui Barzesti Stefan Cel Mare ENACHE BAR BIRZESTI PRINCIPALA BIRZESTI NR.272
3975 Vaslui Pribesti Enea Costel Principala 384 Pribesti
3976 Vaslui Coroiesti FANPAUL SRL PRINCIPALA
3977 Vaslui Negresti FAST FOOD NEGRESTI N. BALCESCU 11
3978 Vaslui Bacaoani GEOMI TOP PRINCIPALA
3979 Vaslui Husi GIACOM PREST CENTRU 1DECEMBRIE 34
3980 Vaslui Doagele GIOACAS RELU PRINCIPALA 31
3981 Vaslui Berezeni GIOVIANTA SECUNDARA VISAVISBISERICA
3982 Vaslui Deleni Hoceni HUTANU DELENI PRINCIPALA
3983 Vaslui Halaresti IANIJOC PRINCIPALA
3984 Vaslui Gherghesti IBANESCU MONICA SECUNDARA
3985 Vaslui Lacu Babei IFRIM AUREL PRINCIPALA
3986 Vaslui Parpanita ILISANU PARPANITA PRINCIPALA 102
3987 Vaslui Suletea IVAN STEFAN PRINCIPALA
3988 Vaslui Vaslui LA DINU BAR STEFAN CEL MARE 5D
3989 Vaslui Trestiana LA TREI PASI SECUNDARA NR 86
3990 Vaslui Negresti LEDIMIRA BAR MIHAIL KOGALNICEANU 5
3991 Vaslui Peicani LORIN PETRISOR PRINCIPALA
3992 Vaslui Husi LUPU PROD BASARABIEI 60
3993 Vaslui Ciocani MACOVEI CRENGUTA Principala (langa biserica)
3994 Vaslui Vaslui MAI BUN M KOGALNICEANU 1
3995 Vaslui Stioborani MARCOLU STIOBORANI PRINCIPALA
3996 Vaslui Duda Duda-Epureni MB KARMYN PRINCIPALA
3997 Vaslui Birlad MELCHIOR BAR VASILE PARVAN 80
3998 Vaslui Rebricea MERLA REBRICEA PRINCIPALA SPRE GARA 92
3999 Vaslui Berezeni MILPREST PRINCIPALA
4000 Vaslui Vaslui MITBUSERG dorobantilor
4001 Vaslui Lipovat MORANDI COM PRINCIPALA
4002 Vaslui Vaslui MOSNEAGU VASILE TRAIAN BL329
4003 Vaslui Poienesti NICDEEA principala 32
4004 Vaslui Giurcani NICOSS CROSSMEN PRINCIPALA
4005 Vaslui Chitoc NITOI CHITOC PRINCIPALA
4006 Vaslui Husi ORIGINAL DEP DOBRINA 2
4007 Vaslui Vaslui ORISTE CARTIER STEFAN CEL MARE,BL.431
4008 Vaslui Oteleni Hoceni PENISOARA OTELENI PRINCIPALA NR 143
4009 Vaslui Husi PROD CYP MAGAZIN STANILESTI NR2
4010 Vaslui Birlad PRODINVEST REPUBLICII 320
4011 Vaslui Sauca Laza RANVILAZ SAUCA PRINCIPALA 279
4012 Vaslui Vaslui RISAL CARTIER VICTOR BABES 3
4013 Vaslui Vaslui SIMIONESCU BAR METALURGIEI 2 SOSEAUA BACAULUI
4014 Vaslui Birlad STOIPE BAR EPUREANU NR 40
4015 Vaslui Birlad TAVACO M.KOGALNICEANU NR 3
4016 Vaslui Tutova TIFF MARKET PRINCIPALA
4017 Vaslui Dodesti TOMA TITI SECUNDARA 237
4018 Vaslui Todiresti Vs TONITED 1 PRINCIPALA
4019 Vaslui Bogdana Vs Touch Software PRINCIPALA
4020 Vaslui Trohan TROHANEANCA PRINCIPALA
4021 Vaslui Codaesti TULEMAR PRINCIPALA
4022 Vaslui Vaslui VALICRIST – ECONOMAT PIATA AGROALIMENTARA NR.1
4023 Vaslui Vetrisoaia VASYDEP PRINCIPALA
4024 Vaslui Floresti Poienesti VIRTEA FLORESTI PRINCIPALA
4025 Vaslui Epureni VIVA LAVANDA PRINCIPALA, 228
4026 Vrancea Budesti Cotesti 10 VIN BAR SECUNDARA
4027 Vrancea Focsani 4 ANOTIMPURI VRANCEI 33
4028 Vrancea Movilita Vn ADRIMOB MAGAZIN PRINCIPALA
4029 Vrancea Gugesti ADURAL MAGAZIN MIHAIL KOGALNICEANU NR 53
4030 Vrancea Adjud AGI MARK MAGAZIN SIRET ZONA C.T. 8
4031 Vrancea Obrejita ALEZOR NON STOP E85
4032 Vrancea Bolotesti ALIPAN BAR PRINCIPALA
4033 Vrancea Vizantea-Livezi Alugarius 3 PRINCIPALA
4034 Vrancea Vizantea-Livezi ALUGARIUS MAGAZIN PRINCIPAL
4035 Vrancea Adjud ANA PET PREST MAGAZIN SIRET NR 62
4036 Vrancea Adjud ANCONIMADA BAR C BOLIAC 2
4037 Vrancea Domnesti-Targ ANDIF MARKET PRINCIPALA
4038 Vrancea Budesti Cotesti ARAZEC MAGAZIN PRINCIPALA
4039 Vrancea Gugesti ARDELEANU MIHAI KOGALNICEANU
4040 Vrancea Adjud ARVOM MAGAZIN P-TA AGROALIMENTARA
4041 Vrancea Adjud ARVOM MARKET SIRET 16A
4042 Vrancea Vulturu Vn AUTOPIN BENZINARIE PRINCIPALA
4043 Vrancea Paunesti AZZURO MARKET PRINCIPALA
4044 Vrancea Adjud BAR MARCU LIBERTATII 24
4045 Vrancea Gologanu BARBALATA MAGAZIN 2 E TINERETII NR 3
4046 Vrancea Faurei Garoafa BARGAU MAGAZIN PRINCIPALA
4047 Vrancea Vulturu Vn BAVAMAR MAGAZIN PRINCIPALA
4048 Vrancea Ploscuteni BENSIMROB MAGAZIN PRINCIPALA
4049 Vrancea Adjud BERBECE MAGAZIN COPACESTI 94
4050 Vrancea Jaristea BERTESCU MAG ION SARAGEA 120
4051 Vrancea Nereju BETERINGHE DOBRITA PRINCIPALA
4052 Vrancea Golesti BIRACOM MAGAZIN SOSEAUA NATIONALA
4053 Vrancea Gologanu BIVGEN 5 TRANDAFIRILOR NR102
4054 Vrancea Gologanu BIVOLARU MAGAZIN ROZELOR NR 52
4055 Vrancea Homocea BONDREA MAG PRINCIPALA
4056 Vrancea Suraia BOSOIU RADACINI NR 59
4057 Vrancea Poiana Cristei BUDEANU MAGAZIN GHETARIEI 3
4058 Vrancea Adjud CAFENEA EXPRES GARII 30
4059 Vrancea Lespezi Homocea CAMI MAGAZIN PRINCIPALA FN
4060 Vrancea Tifesti CAROSTOVIN MAG SECUNDARA
4061 Vrancea Dragosloveni Dumbraveni CASTIOVANI MARKET DEALUL CRAMELOR 92
4062 Vrancea Ploscuteni CESIL PRINCIPALA
4063 Vrancea Faraoanele CIOCANEL MAG PRINCIPALA
4064 Vrancea Naruja COCOS MINIMARKET PRINCIPALA
4065 Vrancea Colacu Valea Sarii Comalion Sat Colacu
4066 Vrancea Campineanca COMTEIFLOR MAG CALEA ODOBESTI 139
4067 Vrancea Panciu CONDURARU MAGAZIN C PORUMBESCU BL 2-4 AP 3
4068 Vrancea Viisoara Paunesti CONSTRUCT BAR PRINCIPALA
4069 Vrancea Odobesti Vn CONSUM COOP ODOBESTI STR. STEFAN CEL MARE 8
4070 Vrancea Andreiasu de Jos COOP MAG ANDREIASU PRINCIPALA
4071 Vrancea Focsani CORIN COM MAGAZIN ALEEA 1 IUNIE NR2
4072 Vrancea Racoasa COZALEX MAGAZIN PRINCIPALA
4073 Vrancea Spulber CRISTINA BAR PRINCIPALA
4074 Vrancea Iresti CRYS&NINA SECUNDARA
4075 Vrancea Golesti DOBRE MAGAZIN STR COTESTI 54
4076 Vrancea Faraoanele DOGARU MARKET PRINCIPALA IN CENTRU
4077 Vrancea Homocea DUCULICA MAGAZIN ARTERA PRINCIPALA
4078 Vrancea Haret EDUARD MAGAZIN E 85
4079 Vrancea Odobesti Vn ELVIMIXT MAGAZIN STEFAN CEL MARE 5
4080 Vrancea Focsani EMY-FAN BAR STR CUZA VODA NR 60
4081 Vrancea Vulturu Vn EUROMAG GRUP MAGAZIN PRINCIPALA
4082 Vrancea Golesti FALU IMPEX MAGAZIN VICTORIEI 12
4083 Vrancea Ciorani FAST PREMIAL MAGAZIN PRINCIPALA
4084 Vrancea Nereju Floroiu Mag PRINCIPALA
4085 Vrancea Homocea FOR ALEXIA MAGAZIN PRINCIPALA FN
4086 Vrancea Lamotesti G.I. NONA MAGAZIN PRINCIPALA
4087 Vrancea Milcovul G.I. NONA MAGAZIN 1 ARGINT 296
4088 Vrancea Milcovul G.I. NONA MAGAZIN 2 CALEA FOCSANI NR
4089 Vrancea Milcovul G.I. NONA MAGAZIN 3 SECUNDARA, M3
4090 Vrancea Maicanesti G.I. NONA MAICANESTI PRINCIPALA
4091 Vrancea Ramniceni G.I. NONA MARKET SECUNDARA
4092 Vrancea Bordeasca Noua G.I.Nona Magazin PRINCIPALA
4093 Vrancea Calienii Vechi G.I.NONA MAGAZIN PRINCIPALA CV
4094 Vrancea Nanesti G.I.NONA MAGAZIN PRINCIPALA
4095 Vrancea Calienii Noi G.I.NONA MAGAZIN PRINCIPALA CN
4096 Vrancea Bordeasca Veche G.I.NONA MAGAZIN PRINCIPALA B
4097 Vrancea Pufesti GABIAND 2 MAGAZIN SECUNDARA
4098 Vrancea Pufesti GABIAND MAGAZIN 1 SECUNDARA
4099 Vrancea Putna Bolotesti GARDENIA MAGAZIN PRINCIPALA
4100 Vrancea Urechesti Vn GIL COM PROD MAGAZIN PRIMAVERII 26
4101 Vrancea Straoane GINOMAR SUPERMARKET PRINCIPALA
4102 Vrancea Budesti Cotesti GIUREA MAGAZIN RASARITULUI 14
4103 Vrancea Gologanu GRAMA MAGAZIN LILIACULUI NR 53
4104 Vrancea Verdea Racoasa GRANADA MAGAZIN PRINCIPALA
4105 Vrancea Suraia HARABOR MAGAZIN PRINCIPALA 1 NR 253
4106 Vrancea Panciu HARABOR MAGAZIN N TITULESCU 72
4107 Vrancea Golesti IONUT TRIFCOM MAGAZIN VICTORIEI NR 29
4108 Vrancea Gologanu IONYK ROZELOR NR 21
4109 Vrancea Marasesti Iuliana Com Bar REPUBLICII 64
4110 Vrancea Straoane IULIANA MAGAZIN SECUNDARA
4111 Vrancea Focsani JOKER BAR PIATA MOLDOVEI
4112 Vrancea Campuri JUVENALIA MAGAZIN PRINCIPALA
4113 Vrancea Focsani LA MAMA ACASA P-TA MOLDOVEI
4114 Vrancea Tulnici LA MIHAI SECUNDARA
4115 Vrancea Adjud LA TUDOSE 1 CEZAR BOLIAC 4
4116 Vrancea Naruja LARION BAR Str Principala
4117 Vrancea Adjud LEOSERVCRIS MAGAZIN SIRET 24
4118 Vrancea Ploscuteni LIVIMAR SHOP MAGAZIN PRINCIPALA FN
4119 Vrancea Tataranu LORENZZO MAGAZIN PRINCIPALA NR 94
4120 Vrancea Vidra Vn LUCMIR MAGAZIN DN2D
4121 Vrancea Campuri LYLYAS MAGAZIN SECUNDARA
4122 Vrancea Candesti Dumbraveni MADVIR MAGAZIN PRINCIPALA
4123 Vrancea Bordesti MADVIR MARKET PRINCIPALA
4124 Vrancea Adjudu Vechi MAGAZINUL MADALINA PRINCIPALA
4125 Vrancea Focsani MARCODOR MAGAZIN ECATERINA VARGA 2
4126 Vrancea Paunesti MARSPART MAGAZIN PRINCIPALA spre VIISOARA
4127 Vrancea Bordeasca Veche MARTUD Principala nr 132
4128 Vrancea Pufesti MECANO TEXTILA MAGAZIN PRINCIPALA
4129 Vrancea Gura Vaii Campuri MEDOMAN MAGAZIN PRINCIPALA
4130 Vrancea Paunesti MIHALACHE BAR PRINCIPALA
4131 Vrancea Racoasa MIHDANCO MAGAZIN PRINCIPALA
4132 Vrancea Adjud MIKONAS GAMES GARA GARII 10 PERON GARA
4133 Vrancea Milcovul MIO SENEI 2 SCOLII NR 3
4134 Vrancea Milcovul MIO SENEI MAGAZIN PRINCIPALA
4135 Vrancea Adjud MIOARA BAR STR SIRET NR 24,  AF BL. 19
4136 Vrancea Ruginesti MITO 1 MAGAZIN PRINCIPALA CENTRU
4137 Vrancea Marasesti MOTEL RUSU E 85 LANGA PETROM
4138 Vrancea Brosteni Vn MUNTEANU MAG SECUNDARA
4139 Vrancea Popesti Urechesti MVA ELEANA MAGAZIN PRINCIPALA
4140 Vrancea Urechesti Vn MVA ELENA 2 E85
4141 Vrancea Varnita Racoasa NASTASE IOANA MAGAZIN PRINCIPALA
4142 Vrancea Verdea Racoasa NEVALCOFOR BAR PRINCIPALA
4143 Vrancea Paunesti NICOGEL BAR PRINCIPALA
4144 Vrancea Armeni Zia Ciorasti NICOLAIDE PFA LIVEZII NR 96
4145 Vrancea Ploscuteni NICU DAN MAGAZIN PRINCIPALA
4146 Vrancea Movilita Vn OLBROX-GRIG MAGAZIN PRINCIPALA
4147 Vrancea Suraia OMNIA PROD MAGAZIN SECUNDARA 2 NR 16
4148 Vrancea Focsani PACO CENTRU BDUL BUCURESTI
4149 Vrancea Focsani PACO GARA BDUL GARII
4150 Vrancea Focsani PACO MARKET BAHNE PANDURI 4
4151 Vrancea Focsani PACO MARKET SUD ALEEA CONSTRUCTORULUI
4152 Vrancea Focsani PACO MINIMARKET BUCEGI 9
4153 Vrancea Ciorani PADURARIU MAGAZIN PRINCIPALA
4154 Vrancea Paltin PANTUS MAGAZIN SECUNDARA
4155 Vrancea Paunesti PINTILIE AURORA MAGAZIN PRINCIPALA FN
4156 Vrancea Dumbrava Panciu PLACINTA MAGAZIN STR. MAIOR TULEA 34
4157 Vrancea Pufesti POGEALEXIO BAR PRINCIPALA peste calea ferata
4158 Vrancea Milcovul POPESCU PREOT NICU BOLDEANU NR 4
4159 Vrancea Ruginesti POPGANMIL MAGAZIN SECUNDARA
4160 Vrancea Poiana Cristei PRAVALIA LA DICA 2 MURELOR
4161 Vrancea Movilita Vn PRO DALEMI MAGAZIN PRINCIPALA
4162 Vrancea Adjud PURGHEL BAR C BOLIAC 2
4163 Vrancea Bolotesti PURICE OCTAVIAN MAGAZIN PRINCIPALA
4164 Vrancea Verdea Racoasa PUSCASU MAG LUPASCUTA
4165 Vrancea Bordeasca Veche RAUL&NADY PRINCIPALA NR 56
4166 Vrancea Focsani REBE COM MAGAZIN VRANCEI, 41
4167 Vrancea Adjud REGAL BAR STR REPUBLICII NR43 BL 92 PAR
4168 Vrancea Anghelesti Ruginesti REMT MAGAZIN PRINCIPALA
4169 Vrancea Paunesti ROBROD BAR PIATA AGROALIMENTARA
4170 Vrancea Padureni Jaristea ROSCA MAGAZIN PREOT T DIACONU 3
4171 Vrancea Reghiu ROUA MAGAZIN PRINCIPALA FN
4172 Vrancea Brosteni Vn ROVOION SECUNDARA  ARVA
4173 Vrancea Adjud SAMI MARKET TUDOR VLADIMIRESCU 79
4174 Vrancea Vizantea Razaseasca SANDIMARG MAGAZIN 2 SECUNDARA PESTE APA
4175 Vrancea Bolotesti SANOROM MAGAZIN PRINCIPALA
4176 Vrancea Straoane STECLARU MAGAZIN SECUNDARA
4177 Vrancea Mera TANIC MAGAZIN PRINCIPALA
4178 Vrancea Rucareni TARALEX MAGAZIN PRINCIPALA
4179 Vrancea Focsani TAVERNA CALATORULUI PIATA GARA
4180 Vrancea Suraia TENTANT MAGAZIN PRINCIPALA 1 NR 257
4181 Vrancea Coza Teonatval SECUNDARA LA POD
4182 Vrancea Dumbraveni Vn UNIREA SECUNDARA
4183 Vrancea Spatareasa V.R.CRONOS COM BAR COM.CIORASTI
4184 Vrancea Nereju VETREXPAY PRINCIPALA CRACIUNARI
4185 Vrancea Armeni Zia Ciorasti VRABIE TROITEI NR 15
4186 Vrancea Blidari Carligele ZAMFIR MAGAZIN Mihai Eminescu 172
4187 Vrancea Gologanu ZAMFIR MINIMARKET LA POLITIE
4188 Vrancea Gologanu ZAMFIR TERASA LA POLITIE
4189 Vrancea Focsani ZANFIR GARA BARSEI NR 6 B
4190 Vrancea Focsani ZANFIR SUD BD BUCURESTI 27
4191 Vrancea Focsani ZANFIR SUPERMARKET CALEA MOLDOVEI 18A (E85)
4192 Vrancea Focsani Zanfir Supermarket Centru DIMITRIE CANTEMIR 1-3.
4193 Vrancea Slobozia Ciorasti ZITAMA MAGAZIN PRINCIPALA NR 128

 

Anexa nr. 2 PRODUSE PARTICIPANTE

Produsele participante la aceasta Campanie sunt listate mai jos  

 

Bere ambalaj PET 2,5L                              Bere ambalajPET 1L                             Bere Sticla 0,5L                                   Bere Doza 0,5L                      

 

Anexa nr. 3 MESAJELE IMPRIMATE PE CAPAC/ CHEIȚĂ

 Mesaj necâștigător imprimat pe capac / cheiță:

 Mesaj câștigător imprimat pe capac / cheiță: